Upozornění ÚCL na digitalizaci pozemků

V průběhu měsíců srpen – říjen tohoto roku proběhne na všech letištích geodetické měření za účelem digitalizace letištních pozemků, které je prováděno v rámci výzkumného projektu Technologické agentury ČR TB9500MD203 – Ověření návrhu metodiky pro terénní sběr údajů o stavu pohybových ploch letišť v České republice. Cílem tohoto projektu je ověření dat katastru nemovitostí a zaměření podkladů pro vytvoření vektorové kresby dat katastru nemovitostí. Měření je prováděno pro potřeby informačního systému Úřadu pro civilní letectví, výstupy z těchto měření budou následně též  zpřístupněny provozovatelům letišť v rámci navazující fáze výzkumného projektu.

Pro koordinaci s výjezdními geodetickými skupinami budete v předstihu kontaktováni. Geodetické skupiny byly ze strany ÚCL proškoleny z BOZP a pravidel pohybu na letištích, taktéž byly jednotlivé osoby zúčastněné na geodetickém měření důrazně žádáni o minimalizaci vstupů na provozní plochy či omezování leteckého provozu. Všechny zúčastněné osoby byly poučeny o nutnosti používání reflexního oděvu včetně povinnosti překážkového značení vozidel. Výjezdní skupiny jsou vybaveny radiostanicí pro příposlech příslušného kmitočtu letiště.

Prosíme o poskytnutí součinnosti ke zdárnému provedení digitalizace letištních pozemků. Vydání NOTAMu upozorňujícího na činnost geodetů na letišti bude zajištěno ze strany ÚCL, není tedy nutná jakákoli další činnost ze strany provozovatele.