fbpx

Obtěžování a zneužívání sportovců

Rádi bychom Vás informovali dle pokynů Mezinárodního Olympijského Výboru co znamená obtěžování, jak se proti němu bránit, na koho se můžete obrátit, pokud jste byli svědkem či dokonce obětí.

Definice
„Obtěžování“, jak je uvedeno v čl. 1.4 Etického kodexu MOV nebo „obtěžování a zneužívání“ zahrnuje fyzické nebo psychické týrání, což znamená jakékoliv nepatřičné a nežádoucí chování, o kterém by se dalo důvodně předpokládat nebo které může být vnímáno jako urážlivé, způsobující újmu neb o ponížení jiné osobě, a pohlavní zneužívání (může být ve formě fyzického a/nebo psychického zneužívání), což znamená jakékoliv nežádoucí, násilné nebo nucené zapojení do sexuálního chování, nežádoucí verbální komunikaci nebo fyzické chování nebo gesto sexuální povahy (např. používání urážlivých stereotypů založených na pohlaví, sexuální vtipy, vyhrožování, zastrašování), o kterých by se dalo důvodně předpokládat, že mohou být vnímány jako urážka nebo ponížení druhé osoby. Týká se to obtěžování na základě jakýchkoli důvodů jako například rasy, náboženství, barvy pleti, vyznání, etnického původu, tělesné stavby, pohlaví nebo sexuální orientace. Může se jednat o jednorázovou událost nebo sérii takových událostí. Obtěžování může být úmyslné, nevyžádané a donucovací. Obtěžování a zneužívání často vyplývá ze zneužití autority, tedy ze zneužívání postavení, vlivu a moci jednotlivce vůči jiné osobě.

 

Všichni členové ČOV tak mají, v případě zjištění jakékoliv formy obtěžování či zneužívání, možnost obrátit se na ombudsmana ČOV, který je oprávněn jménem ČOV navrhnout a doporučit dotčené fyzické osobě například tato řešení:

  • Skutečnost neprodleně nahlásit na příslušném útvaru Policie ČR
  • V případě dětí a mladistvých skutečnost nahlásit na orgán sociálně právní ochrany dětí
  • Doporučit možnost psychologické péče pro děti i dospělé
  • Poskytnout ucelený právní servis a poradenství
  • Zahájit jednání daného podnětu s příslušným sportovním subjektem a spolupracovat na dalším postupu
Veškeré kontakty na ombudsmana jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Českého olympijského výboru www.olympic.cz.

Pokud byste neměli zájem kontaktovat přímo ombudsmana, můžete kontaktovat Sekretariát Aeroklubu České republiky.

Dopis ČOV