Zápis z jednání KKPL

Zápis z 1. jednání (korespondenčního) Komise klubů a provozovatelů letišť po V. Valné hromadě AeČR

Období korespondence: 15.8.2017 – 1.9.2017

Martin Mezera, Karel Mařík, Pavel Řeřicha, Pavel Kundrata, Lukáš Ježek, Filip Graf, Josef Vopařil, Václav Pecka, Václav Sehnal

Rozdělení dotace MŠMT č. V pro rok 2017 pro pořadatele a organizátory sportovních soutěží v souladu se schváleným rozpočtem AeČR pro rok 2017

1) Základní podmínky pro čerpání:
– soutěž musí být uvedena ve Sportovním kalendáři AeČR pro rok 2017, viz. web AeČR
– pro soutěž musí být vydány Propozice
– pro soutěž musí být vydána Výsledková listina potvrzená oprávněným rozhodčím
– příjemcem dotace může být pouze zapsaný spolek – členská organizace AeČR s plnými
výhodami členství v roce 2017

2) Postup podání žádosti o dotaci:

Každý pořadatel, organizátor žádající o dotaci, zašle nejpozději do 31.10.2017
žádost volnou formou (např. textem e-mailové zprávy) na adresy souteze@aecr.cz a v kopii na vlp@lkzb.cz , kde uvede:
a) zda byla na soutěž poskytnuta dotace z kapitoly č. V od některé OSK AeČR a výše této
dotace (nebo nikoli)
b) zda se soutěže zúčastnili nečlenové AeČR, uvedení ve výsledkových listinách, které
nelze pro výpočet akceptovat v celkovém počtu soutěžících (nebo nikoli)
c) zda byl žadatel jediným organizátorem soutěže (nebo nikoli)
-pokud bylo spoluorganizátory více členských organizací, pak uvést všechny
organizátory a mezi nimi dopředu dohodnutý procentuální poměr rozdělení dotace
(servisní spolek AeČR nebo OSK AeČR se z tohoto hlediska jako spoluorganizátor
nepočítá)

Přílohou žádosti pak budou:
– sken Propozic
– sken Výsledkové listiny (Výsledkových listin)
– cca 5-10 fotografií v elektronické podobě charakterizujících konkrétní soutěž (prostředí,
letadla, para, stupně vítězů…)
Žádosti, které nebudou obsahovat všechny údaje, informace a požadované přílohy,
budou vyřazeny.

3) Výpočet nároku dotace pro každou soutěž:
– paušál 5000,-Kč
– variabilní částka – počet dnů soutěžního období dle Propozic
– variabilní částka – počet zúčastněných soutěžících dle Výsledkových listin
(v počtu zúčastněných soutěžících lze akceptovat pouze aktivní –létající a skákající členy
AeČR)
– pokud pořadatel obdrží dotaci – příspěvek na soutěž také od některé OSK AeČR z dotace
č.V, bude dotace od KKPL o tuto částku dotyčnému pořadateli zkrácena

4) Další postup po shromáždění žádostí a příloh
Do 15.11.2017 bude proveden výpočet rozdělení celkové částky k dispozici mezi jednotlivé organizátory soutěží, přidělené částky budou oznámeny jednotlivým žadatelům a žadatelé budou vyzváni k zaslání vynaložených nákladů (kopií faktur) ve výši přidělené částky jako podkladů pro čerpání dotace. Zároveň každý žadatel obdrží seznam akceptovatelných druhů nákladových položek v souladu s Rozhodnutím MŠMT pro tuto dotaci. Termín pro zaslání nákladových faktur bude nejpozději do 30.11.2017 Rozeslání finančních částek na účty žadatelů se předpokládá do 31.12.2017.

Zápis z jednání – originál