Seminář – Jak vyplnit dotace na MŠMT v roce 2018, 19.12. v 16:00

MŠMT pro příští rok zásadně mění dotační programy pro sport. V tuto chvíli je vyhlášen program VIII – MŮJ KLUB. Tento program zcela nahradí původní program IV. (Údržba a provoz sportovních zařízení). Žádost o dotaci na tento program musí spolky žádat samostatně. Termín pro uzávěrku žádostí je 29.12.2017.

Přestože je program vyhlášen, MŠMT ještě nemá plně funkční Informační portál (IS-SPORT), přes který (pouze elektronicky) se žádosti podávají. Není tedy úplně jasné, jak bude finální formulář (požadované rozsahy popisů projektu) vypadat. Již v tuto chvíli však dokážeme poskytnout předpokládanou povahu požadovaných informací. Viz. přiložené návody a formuláře.

Vzhledem k relativně krátkému termínu a také faktu, že nejsme žádosti schopni podat za Vás, prosím věnujte pozornost instrukcím níže.

Aeroklub České republiky také připravuje seminář „Jak pracovat v systému IS-SPORT a podání žádosti VIII“. Termín semináře je úterý 19.12.2017 od 16.00, konferenční místnost 1. patro, Dělnická 213/12, Praha – Holešovice. Přihlášky zasílejte na email vitovcova@aecr.cz. Celkový počet účastníků je omezen na 120, prosím o respektování účasti 1 osoba za ČO.

Účast samozřejmě není povinná a materiály ze semináře budou k dispozici. Vzhledem ke zkušenostem s fungováním MŠMT v posledních měsících však účast osoby odpovědné za zpracování žádosti doporučujeme. Vzhledem k aktuálnímu velkému množství (často zbytečné) byrokratické činnosti, kterou po nás požadují státní orgány, nejsme schopni konzultovat přihlašování do IS-SPORT a detaily žádostí individuálně s každou ČO. Přijďte prosím na seminář!!!

Návod k žádosti

Zaměření Programu MŮJ KLUB je výhradně orientováno na projektové financování s přímou podporou sportovních klubů, tělovýchovných jednot a tělocvičných jednot jako zabezpečení pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 až 23 let. Dále je Program MŮJ KLUB jednoznačně projektové financování orientován na podporu údržby a provozu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce spolku (mezi státním subjektem, obcí nebo sportovním spolkem). Sportovním zařízením se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

Dotaci lze použít pouze na

Úhradu nákladů souvisejících s realizací pravidelné všeobecné sportovní, organizační a obsahové činnosti dle Obsahového zaměření programu viz bod 1.4, a to zejména v oblasti zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, na který je dotace poskytnuta,

Úhradu nákladů souvisejících s udržováním a provozováním sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce spolku.

Aktivity spolku dle platných a účinných stanov, související splněním Obsahového zaměření programu viz bod 1.4,

Trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže.

Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, zdravotní zabezpečení ve sportovní činnosti dětí a mládeže (například lékárnička, lékařský dozor, zdravotní zajištění při závodu apod.), související s plněním Obsahového zaměření programu viz bod 1.4,

Mzdové náklady, ostatní osobní náklady – DPČ, DPP s limitem do 25 tisíc Kč na osobu a měsíc.

Členská organizace podává žádost sama (nikoliv přes AeČR, jak tomu bylo v minulém roce) a to elektronickou formou přímo do systému MŠMT. Elektronický systém IS-SPORT naleznete na adrese: https://is-sport.msmt.cz .

            Návod k používání IS SPORThttps://cloud.aecr.cz/index.php/s/U3knhp0UMDcWg8m/download

V současné době je program pouze vyhlášen, ale zatím není spuštěn ve výše uvedeném systému. Předpokládaný termín spuštění je 8.12.2017.

K žádosti se dále přikládají následující povinné přílohy, které je možno předpřipravit již nyní a to:

  1. a)  výpis z veřejného spolkového rejstříku (ne starší 3 měsíců),
  2. b)  aktuální úplné znění stanov,
  3. c)  potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíců),
  4. d)  výroční zpráva za předcházející rok, tj. za rok 2016 (výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích) podepsaná statutárním orgánem žadatele,
  5. e)  čestné prohlášení – bezdlužnost a rozpočtová kázeň

            Čestné prohlášení – bezdlužnost a rozpočtová kázeň (formulář)https://cloud.aecr.cz/index.php/s/tyYpbDLICXOZALn/download

  1. f)  výpis z rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti žadatele (ne starší 3 měsíců),
  2. g)  kopii dokladu prokazující vlastnictví, dlouhodobý pronájem nebo dlouhodobou bezplatnou výpůjčku sportovního zařízení v případě, že žadatel plánuje použít případnou finanční podporu na údržbu a provoz sportovního zařízení dle účelu tohoto programu,
  3. h)  jmenný seznam členů žadatele ke dni podání žádosti
  4. i)  projekt obsahující – název projektu, popis projektu, cíle projektu, rozsah aktivit projektu, popis cílové skupiny, harmonogram projektu, předpokládané zdroje financování projektu. Minimální rozsah projektu je stanoven na 2 normostrany,
  5. j)  rozpis rozpočtu projektu na předepsaném formuláři – detailně rozpracovaný rozpočet, uvedené spolufinancování.

            Rozpis rozpočtu projektu – formulářhttps://cloud.aecr.cz/index.php/s/xE6U0GsmynJpqHK/download

V případě konkrétních dotazů se prosím obracejte na Ing. Dagmar Vítovcovou na telefonním čísle +420 607 121 441 či na emailu vitovcova@aecr.cz.

S přáním hezkého dne

Ing. Dagmar Vítovcová

Generální sekretář AeČR