Podpora pro organizátory soutěží pod záštitou AeČR

Rozdělení části dotace MŠMT (Výzva č.9) pro rok 2018 pro pořadatele a organizátory sportovních soutěží v souladu se schváleným rozpočtem AeČR pro rok 2018.

2) Základní podmínky pro čerpání:
– soutěž musí být uvedena ve Sportovním kalendáři AeČR pro rok 2018, viz. web AeČR
– pro soutěž musí být vydány Propozice
– pro soutěž musí být vydána Výsledková listina potvrzená oprávněným rozhodčím
– příjemcem dotace může být pouze zapsaný spolek – členská organizace AeČR s plnými
výhodami členství v průběhu celého roku 2018

3) Pravidla pro výpočet nároku dotace pro každou soutěž:
– paušál 5000,-Kč
– variabilní částka – počet dnů soutěžního období dle Propozic (bez nepovinných či povinných tréninkových dnů)
– variabilní částka – počet zúčastněných soutěžících dle Výsledkových listin
– pokud pořadatel obdrží dotaci – příspěvek na soutěž také od některé OSK AeČR, bude dotace od KKPL o tuto částku dotyčnému pořadateli zkrácena

4) Postup podání žádosti o dotaci:
Každý pořadatel, organizátor žádající o dotaci, zašle nejpozději do 18.11.2018 žádost volnou formou (např. textem e-mailové zprávy) na adresy souteze@aecr.cz a též v kopii na vlp@lkzb.cz , kde uvede:
a) zda byla na soutěž poskytnuta dotace od některé OSK AeČR a výše této dotace (nebo nikoli)
b) zda se soutěže případně zúčastnili nečlenové AeČR, uvedení ve výsledkových listinách (nebo nikoli)
c) zda byl žadatel jediným organizátorem soutěže (nebo nikoli)
-pokud bylo spoluorganizátory více členských organizací, pak uvést všechny organizátory a mezi nimi dopředu dohodnutý procentuální poměr rozdělení dotace (servisní spolek AeČR nebo OSK AeČR se z tohoto hlediska jako spoluorganizátor nepočítá)
Přílohou žádosti pak budou:
– sken Propozic
– sken Výsledkové listiny (Výsledkových listin)
– cca 5-10 fotografií v elektronické podobě charakterizujících konkrétní soutěž (prostředí, letadla, para, stupně vítězů…)

Žádosti, které nebudou obsahovat všechny údaje, informace a požadované přílohy, budou vyřazeny.

5) Další postup po shromáždění žádostí a příloh

Do 25.11.2018 bude proveden výpočet rozdělení celkové částky k dispozici mezi jednotlivé organizátory soutěží, přidělené částky budou zveřejněny formou Zápisu z jednání KKPL, kde bude uveden i další postup pro čerpání dotace každým schváleným žadatelem.

Zároveň v Zápisu KKPL bude i seznam akceptovatelných druhů nákladových položek v souladu s Rozhodnutím MŠMT pro tuto dotaci.

Termín pro zaslání faktury na dotaci s kopiemi nákladových faktur se pak předpokládá nejpozději do 10.12.2018

Rozeslání finančních částek na účty žadatelů se předpokládá do 31.12.2018.

Martin Mezera