Zasedání Mezinárodní komise pro všeobecné letectví

Ve dnech 15. – 18. listopadu 2018 proběhlo v Helsinkách výroční plenární zasedání Mezinárodní komise pro všeobecné letectví Mezinárodní letecké federace (GAC FAI). Za Českou republiku se jednání zúčastnili Jiří DODAL, delegát, V-P GAC FAI a člen S-C pro přesné létání a Miloš FIALA, alternativní delegát a člen S-C pro leteckou rally.

Plenárního zasedání se zúčastnili zástupci 22 členských států FAI. Jiří DODAL přednesl zprávu předsedy Mezinárodní jury z mistrovství světa v letecké rally, které proběhlo v roce 2018, své zprávy podali také ředitel a hlavní rozhodčí této soutěže. Další zprávy přednesli předsedové jednotlivých sub-komisí GAC FAI. Jiří DODAL z titulu své funkce V-P komise a pokladníka přednesl finanční zprávy za rok 2017 a 2018 a návrh rozpočtu komise na rok 2019. Obě zprávy i návrh rozpočtu byly bez připomínek jednomyslně schváleny.

Plenární zasedání schválilo navržené změny pravidel soutěží v přesném létání, letecké rally a ANR pro příští rok. Byly schváleny „Místní propozice MS v přesném létání 2019“, přednesené delegátem Španělska. Pořadatelem MS je Aeroklub Castellon. Předsedou mezinárodní jury tohoto MS bude Jiří DODAL, vedoucím výpočtářem bude Martin HŘIVNA. Byly schváleny také „Místní propozice MS v ANR 2019“, přednesené delegáty Portugalska. Pořadatelem MS je Aeroklub Santa Cruz.

Plenární zasedání vzalo na vědomí návrhy na pořádání MS v dalších letech:

  • MS v rally 2020 – Jihoafrická republika
  • MS v přesném létání 2021 – Francie
  • MS v rally 2022 – Francie
  • MS v rally 2024 – Itálie

Předsedou GAC FAI pro období 2018/2019 byl znovu jednomyslně zvolen Rodney BLOIS z Velké Británie, vice-prezidenty Hans SCHWEBEL z Jihoafrické republiky (tajemník) a Jiří DODAL z České republiky (pokladník). Oba zástupci AeČR byli zvoleni jako členové sub-komisí pro přesné létání (Jiří DODAL), resp. leteckou rally (Miloš FIALA).

Příští plenární zasedání GAC FAI se uskuteční v listopadu 2019 v dánském Bilundu.

Jiří DODAL