fbpx

Změna formy konání VIII. Valné hromady AeČR dne 3.10.2020

Vážení přátelé,

uskutečnění VIII. Valné hromady Aeroklubu České republiky z.s. (VH) v prezenční formě na oznámeném místě není bohužel možné. Vedení Univerzity Pardubice minulý týden rozhodlo o úplném
uzavření školy pro všechny akce a k dnešnímu dni nám tuto informaci sdělilo písemně. Po zhodnocení současného stavu opatření k zamezení šíření COVID-19 a s předpokladem zavedení dalších
opatření se jeví jako nereálné nalézt do konce roku 2020 vhodný termín a dostatečný prostor, kde by se mohla VIII. VH uskutečnit.
Na základě informace uvedené v pozvánce na VIII. VH ze dne 31. 8. 2020 a účinné právní úpravy, rozhodl Výkonný výbor o změně formy konání VH na korespondenční, a to při zachování původního
termínu konání dne 3. 10. 2020.


Harmonogram korespondenční VIII. VH bude následující:

  • Nejpozději 3. 10. 2020 do 10:00 hodin proběhne distribuce hlasovacích formulářů, a to e-mailem na evidované e-mailové adresy členských organizací.
  • Dne 3. 10. 2020 proběhne vyplnění jednotlivými členskými organizacemi, které je následně doručí Aeroklubu České republiky.
    Hlasovací formuláře mohou být zaslány:
    • v listinné podobě, a to doporučeně na adresu Aeroklub České republiky z.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nebo
    • v elektronické podobě, a to z datové schránky členské organizace do datové schránky s Aeroklubu České republiky, ID DS 4t6uxwe.

Formulář musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za členskou organizaci nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné moci. Plná moc musí být přiložena.
V případě zaslání formulářů v listinné podobě doporučenou poštou musí být podpis oprávněné osoby úředně ověřen. Toto ověření není nutné v případě zaslání formuláře datovou schránkou.

Vyplněné hlasovací formuláře musí být doručeny na poštovní adresu nebo do datové schránky Aeroklubu České republiky nejpozději do 8. 10. 2020 do 18:00 hodin.

Vzhledem k výjimečnosti konání VIII. VH rozhodl Výkonný výbor o tom, že korespondenční hlasování proběhne pouze o nejnutnějších a ze zákona povinných bodech. Hlasovat se bude o stavu a výsledku hospodaření za rok 2019, návrhu rozpočtu na rok 2020 a o volených orgánech AeČR. Pokud nebudou navržené body (jednotlivá usnesení) schváleny, bude zorganizováno korespondenční hlasování o případných protinávrzích k jednotlivým bodům programu VIII. VH.

K vytvoření kandidátek do volených funkcí Aeroklubu České republiky budou použity původní zaslané formuláře. Doplnění nominací zasílejte nejpozději do 30. 9. 2020 emailem na sec@aecr.cz.

Případné doplnění kandidátky lze také provést při jeho vyplňování vepsáním jména kandidáta do volného místa na formuláři.
Text je také dostupný zde.
Rozbor problematiky konání Valné hromady a oprávněnosti jednání Výkonného výboru je dostupný zde.
Materiály jsou v elektronické podobě dostupné v neveřejném úložišti zde.