Výzva k podání žádostí o dotaci pro organizátory sportovních soutěží v roce 2020

KKPL AeČR rozděluje organizátorům sportovních soutěží v souladu s rozhodnutím Výkonného výboru AeČR pro rok 2020 dotaci v souhrnné výši 400 tis. Kč. Smyslem dotace je podpora klubů v organizování soutěží v leteckých sportech.

 

Základní podmínky pro čerpání:

 • soutěž musí být uvedena ve Sportovním kalendáři AeČR pro rok 2020, viz. web AeČR
 • pro soutěž musí být vydány Propozice
 • pro soutěž musí být vydána Výsledková listina potvrzená oprávněným rozhodčím
 • příjemcem dotace může být pouze členská organizace AeČR

 

Pravidla pro výpočet nároku dotace pro každou soutěž:

 • paušální částka shodná pro všechny soutěže
 • variabilní částka – počet dnů soutěžního období dle Propozic (bez nepovinných či povinných tréninkových dnů a nerealizovaných náhradních dnů)
 • variabilní částka – počet zúčastněných soutěžících dle Výsledkových listin  
 • pokud organizátor obdrží dotaci na soutěž od některé OSK AeČR, bude dotace od KKPL o tuto částku dotyčnému pořadateli zkrácena

 

Postup podání žádosti o dotaci:

Každý žadatel zašle nejpozději do 18. 12. 2020 žádost volnou formou (např. textem e-mailové zprávy) na adresu dotace.souteze@aecr.cz, kde uvede:

 1. zda byla na soutěž poskytnuta dotace od některé OSK AeČR a výše této dotace (nebo nikoli)
 2. zda se soutěže případně zúčastnili nečlenové AeČR, uvedení ve výsledkových listinách (nebo nikoli)
 3. zda byl žadatel jediným organizátorem soutěže (nebo nikoli) – pokud bylo spoluorganizátory více členských organizací, pak uvést všechny organizátory a mezi nimi dopředu dohodnutý procentuální poměr rozdělení dotace (servisní spolek AeČR nebo OSK AeČR se z tohoto hlediska jako spoluorganizátor nepočítá)

Povinnou přílohou žádosti pak budou skeny Propozic a Výsledkových listin!Další postup po shromáždění žádostí a příloh

21. 12. 2020 bude na jednání KKPL schválen výpočet rozdělení celkové částky k dispozici mezi jednotlivé organizátory soutěží a příjemci dotace budou vyzváni k zaslání faktur na sekretariát AeČR, faktury musí být zaslány do 31. 12. 2020. KKPL si je vědoma časové tísně pro administraci a žádá o dodržení obou výše uvedených termínů.

Vyhodnocení žádostí bude z pověření KKPL AeČR provádět Martin Mezera a Lukáš Ježek.