Provoz a údržba sportovních zařízení 2021 – zažádejte si o dotaci!

Po dlouhé době přichází dotační titul, který se hodí i na naše letecké sporty. Provoz a údržba může zdánlivě znamenat cokoliv, ale tak jednoduché to není. Každopádně šance na získání dotace je veliká a nenechte si ji ujít!

I když s dotacemi má většina klubů špatné nebo jen ty nejhorší zkušenosti, každý by si rád přilepšil. Tiše (a po večerech v hospodě hlasitě) závidíme fotbalistům, jak to mají jednoduché a co mají příležitostí si na dotace „sáhnout“. Ano, jednodušší to mají, protože na podobné hromadné typy sportů jsou všechny dotační výzvy připravené – mládeží počínaje a reprezentací konče. I tak je ale současná výzva NSA Provoz a údržba sportovních zařízení použitelná i pro naše sportoviště a provoz, a je šance získat finanční prostředky bez podvádění, což je limitující pro mnoho klubů, protože málo kdo má žaludek na nějaké kejkle s čísly. Je potřeba pochopit základní princip – žádáte na to, co byste stejně dělali a vynaložili na to finanční prostředky tak či onak, v lepším případě dostanete od NSA až polovinu nákladů zaplaceno, ale při pohledu na státní rozpočet se raději nechceme překvapit. Dříve byla tato dotace přiřazena pod Můj klub což prakticky znemožnilo leteckým sportovcům o cokoliv žádat. Nyní je výzva publikována samostatně a je tedy velká šance něco získat. Tedy, s chutí do toho!

Kdo může žádat?

Musíte být oprávněný žadatelem, jinak samozřejmě nic nedostanete. A to je v první řadě spolek (což jsou všechny kluby) který má hlavní činnost v oblasti sportu. Další podmínkou je, že sportoviště na které žádáte podporu, musíte mít ve vlastnictví nebo pronajaté celý rok 2020. Pokud jste si přikoupili v průběhu roku nějaký pruh pozemků k letišti, tak na tento pruh nic žádat nesmíte. Z toho je patrné, že musíte něco mít (alespoň pronajaté), jinak není na co žádat. Podmínka celoročního provozován í sportovíště je splněna i na sezónní sporty, protože asi každý chápe, že sjezdovka v létě bez sněhu nefunguje. Podmínkou je alespoň 50% využití pro sport.

Příprava podkladů

Vše začíná stažením dokumentů z webu NSA a jejich přečtením:
https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/

Povinně je potřeba vyplnit nebo naskenovat některé dokumenty:

  • Formulář k doložení vlastnické struktury
  • Potvrzení o vedení účtu
  • Přehled předpokládaných nákladů sportovišť

Potvrzení o vedení účtu máte předpokládám z banky, ostatní dva formuláře stáhnete a vyplníte z odkazu výše. Doložení vlastnické struktury bude hračkou. Přehled předpokládaných nákladů sportovišť je to, oč tu běží.
Po otevření tabulky si povšimněte záložek pro jednotlivá sportoviště (vysvětlím) a po jejich rozkliknutí je již vidět jasně struktura nákladů, které se dají uplatnit pro realizaci výzvy. Jednotlivé kolonky jsou polopaticky popsané a snad není potřeba žádného vysvětlování. Jak tedy získáme ta sportoviště?

Rejstřík sportu

O dotaci lze žádat jedině prostřednictvím rejstříku sportu. Přihlásíme se do rejstříku sportu, kde jsme již na základě doporučení v minulých dílech správně nastavili vlastní spolek – tedy máme tam všechny kontakty, adresy, čísla účtu, jednatele… prostě všechno a máme to správně.
Pokračujeme na položku v menu vlevo „Sportovní zařízení„. Pokud tam máte něco z minula, zkuste to upravit (tužka nahoře v menu). Pokud ne, tlačítkem + zařízení přidáte. Vlastní zařízení je potřeba rozdělit do dvou základních tříd – Vlastní nebo Pronajaté (nebo Výpůjčka). Pro příklad – máte-li vlastní hangár ale pronajatou plochu, každé bude jiné sportoviště. Nebojte se také zaexperimentovat s rozdělením sportoviště. Můžete mít pronajatou plochu, vlastní hangár na skladování letadel a zvlášť zázemí a kanceláře. V číselníku položek „Údaje sportovního zařízení“ jsou pro nás použitelné tyto typy objektu:

  • 62-letiště pro sportovní létání
  • 58-zázení sportovního zařízení
  • 73-klubovna

Pokud váš provoz spadá do těchto položek, což určitě spadá, máte vyhráno a můžete vyplňovat. Nezapomeňte, že povinné jsou položky označené červenou hvězdičkou. Pokud tedy fakt nevíte co napsat, nepište nic. Před odesláním žádosti vám určitě přijde inspirace. Určitě není od věci vyplnit údaje z katastru.

Až si zavedete příslušná sportoviště (obvykle 1-3), vhodně si je pojmenujte, aby se v tom úředník vyznal. Název sportovního zařízení budete potřebovat při vyplňování tabulky předpokládaných nákladů.

Přehled předpokládaných nákladů sportovišť

Je to tabulka, kterou jste si stáhli ze stránky NSA. Otevřete si ji v Excelu a vyplňte údaje pro jednotlivá sportoviště podle toho, jak jste si je rozdělili a nazvali v Rejstříku sportu. Celkový souhrn je dole na prvním listě. Je to jednoduché? Je. Přece nám nezaplatí všechno! Možná že ano, ale náklady jsou zastropovány částkou, která byla vynaložena na tyto náklady v roce 2019.

Jsou dvě oblasti, kde se dá chybovat. Mzdy a Technické zhodnocení. Pojďme si to trochu probrat.

Mzdy

Přímo v žádosti se mezi způsobilé náklady uvádí toho:
h) osobní náklady zaměstnanců na pracovních pozicích určených k zajištění provozu sportovního zařízení, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc. Z dotace lze hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (50 tis. Kč) zahrnuty. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc platí jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 300 Kč / hodina. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc se vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ u stejné osoby. Má-li zaměstnanec kratší úvazek než 1,0, limit 50 tis. Kč se mu poměrně krátí. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc platí za stejných podmínek i pro osobní výkon služeb (např. služby poskytované jako živnost či OSVČ)

V této části dochází často k problémům, protože mnoho letišť má správce na DPP, kterému platí 10.000 Kč/měsíc. Pokud ovšem tuto částku vydělíme počtem hodin, je to víc než výše uvedených 300 Kč/h, tedy nelze tuto celou částku do žádosti o dotaci zahrnout. Buď zahrnete pouze část nebo je třeba pohůnkovi v mimopracovním poměru DPP ve 2/3 roku změnit smlouvu na DPČ, což s sebou nese určité daňové nepříjemnosti.
Do mzdových nákladů lze zahrnout i náklady na činnost instruktorů a trenérů i sportovců – asi si pod tím představíte cokoliv, co by mohlo být jako náklad pro tento typ sportu způsobilé. Tedy například brigádnické hodiny na údržbu, které pak členům vyplácíte na konto (pokud je tedy máte vedeny jako DPP).

Opět jsou tu ve výhodě kluby řekněme 3. generace (abych to vysvětlil, 1. generace – všechno na černo, 2. generace – pološedo, kdy se peníze přepočítávají na interní měnu, 3. generace – normální účetnictví v souladu s DZP)

Další způsobilé náklady

a) energie související s provozem sportovního zařízení za období podpory,
b) nájemné hrazené provozovatelem za pronájem sportovního zařízení za období podpory,
c) nájemné hrazené provozovatelem za pronájem věcí movitých souvisejících s provozem sportovního zařízení za období podpory,
d) pohonné hmoty související s provozem sportovního zařízením za období podpory,
e) spotřební materiál, včetně např. dezinfekce, čistících prostředků, chemikálií (bazény), hnojiv a osiva (hřiště), ochranných pomůcek a oděvů, náhradních dílů, hygienických prostředků, malířských potřeb, spojovacího a obalovacího materiálu, pracovních pomůcek apod., který souvisí s provozem sportovního zařízení za období podpory,
f) pojistné související se sportovním zařízením za období podpory, (Lze uplatnit standardní typy pojištění související s provozem sportovního zařízení (např. pojištění nemovitých věcí, movitých věcí, elektrických zařízení, strojů, pojištění přerušení provozu, pojištění odpovědnosti za škodu, včetně odpovědnosti z držby nemovitých věcí.)
g) provozní náklady na služby nezbytné pro zajištění provozu sportovního zařízení za období podpory (může se jednat např. o služby typu bezpečnostní ochrany, nezbytného úklidu, sekání trávy a jiné nezbytné údržby sportovního zařízení, provoz PC sítí, webových stránek, cloudových služeb, centrálního dispečinku, elektrických centrál a jiných technických zařízení apod.),
Za provozní náklady nejsou považovány platby za vlastní výkon sportovní činnosti sportovců, trenérů a členů realizačních týmů!
i) náklady spojené s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, pokud souvisejí s provozem sportovního zařízení.

Vidíte, že do nákladů lze zahrnout prakticky všechno co vás napadne, a hlavně se to skutečně při provozu a údržbě používá a ty náklady vám opravdu vniknou.

Nezpůsobilé náklady

Vybírám nejdůležitější položky, které je třeba uvažovat:
a) pořízení či technické zhodnocení hmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč, nebo nehmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč,
b) vybavení drobným hmotným majetkem, jehož ocenění je nižší/rovno 40 tis. Kč, nebo drobným nehmotným majetkem, jehož ocenění je nižší/rovno 60 tis. Kč,
f) marketingové náklady,
k) náklady, které nesouvisí s provozovaným sportovním zařízením a/nebo s provozem sportovního zařízení

9.3. Způsobilé jsou pouze náklady do výše ceny v místě a čase obvyklé.
9.4. O způsobilosti nákladů/výdajů si vyhrazuje právo rozhodnout poskytovatel.
9.5. Způsobilými nejsou náklady související s majetkem žadatele, který nesplňuje definici sportovního zařízení dle bodu 1.4.
9.6. Jsou-li součástí sportovního zařízení objekty, pozemky, prostory apod. určené, byť jen z části, k jiné činnosti než provozování sportu, jsou náklady s nimi související způsobilými tehdy, je-li naplněna podmínka uvedená v bodě 1.4, a sice že dané sportovní zařízení slouží převážně k provozování sportu.

Vysvětlení pojmu Technické zhodnocení

Technické zhodnocení je speciální kategorii vytvořenou pro účely daňové, resp. pro účely účetních předpisů. Technické zhodnocení majetku, rekonstrukce, modernizace, nástavba, úprava, oprava, údržba, změna vnitřního vybavení apod. jsou pojmy, které se stále nesprávně zaměňují a v praxi bývá mnohdy obtížné nalézt mezi nimi hranici. Problém je v tom, že s odstupem času bývá mnohdy obtížné či přímo nemožné zdokumentovat původní stav a od něho se odvíjející změny, které byly konkrétními zásahy do majetku vyvolány. Z hlediska daňového, resp. z hlediska následných daňových kontrol, se nejedná o skutečnost nevýznamnou, neboť důkazní břemeno je vždy na poplatníkovi a technické zhodnocení, narozdíl od oprav, se stane nákladem až v budoucích obdobích prostřednictvím odpisů (což může být podle zařazení do příslušné odpisové skupiny 3 až 50 let).
Po seznámení se samotným pojmem technické zhodnocení je nutno hned v úvodu rozdělit tento pojem do dvou základních skupin, a to podle toho o jaký majetek se jedná. Z tohoto pohledu rozlišujeme technické zhodnocení hmotného majetku a technické zhodnocení majetku nehmotného. Toto základní rozdělení je důležité z toho důvodu, že každá uvedená kategorie má svůj specifický daňový režim.

  • Technické zhodnocení hmotného majetku je upraveno v ustanovení § 33 ZDP, naproti tomu
  • Technické zhodnocení nehmotného majetku je samostatně upraveno v ustanovení § 32a odst. 6 Zákona o dani z příjmu (ZDP).

ZDP stejně jako účetní předpisy obsahují pojmy jako: nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace, které spadají do obecné kategorie technické zhodnocení. Některé z nich bude vhodné blíže charakterizovat.

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů (§ 33 odst. 2 ZDP) s tím, že oba tyto následky nemusí být naplněny zároveň. Dojde-li ke změně účelu, může být změna kvalifikována jako rekonstrukce, i když stejná změna by při zachování účelu byla opravou. U změny technických parametrů jsou pro tyto účely významné zejména ty změny, které jsou pro daný předmět zásadní, které ho charakterizují a ovlivňují jeho životnost. Nejedná se o případy, kdy dochází pouze k záměně použitého materiálu nebo ke změně parametrů vyvolaného změnou příslušných norem, technickým pokrokem nebo objektivní nemožností nahradit poškozenou součást majetku naprosto stejnou součástí.

Modernizací se pro účely ZDP rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku o některou jeho nedílnou součást (§ 33 odst. 3 ZDP). Zde bývají velmi často problémy, protože žádné rozumné vodítko neexistuje. Použitelnost znamená účel nebo vlastnosti, pro které je předmět určen.

Naproti tomu pojmy oprava a udržování nejsou upraveny v ZDP, nýbrž v § 47 odst. 2 Vyhlášky, tzn., že nejsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ani technického zhodnocení.

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Udržováním je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Pokud účetní jednotka skutečně z věcného hlediska provádí opravu nebo udržování majetku, pak platí, že výdaje na ně vynaložené se uplatňují do nákladů jednorázově, nikoliv až formou daňových odpisů ze zvýšené vstupní ceny majetku tak, jako u technického zhodnocení.

Pokud jste dočetli až sem, vidíte, že opravit si klubovnu nemusí být z pohledu ZDP a dotací právě jednoduché. Je tedy třeba velmi dobře volit slova, technologie a projektovou dokumentaci (a dokumentaci vůbec) s ohledem na platné zákonné normy.

Pár příkladů, co lze zahrnout (nebo NE)

Flight office (nehmotný majetek) – roční poplatek za aktualizaci (update) ANO / Dokoupení modulu nebo licence pro další počítač NE

Havarijní stav elektrické intalace – Výměna vedení, zásuvek, vypinačů, jističů ANO / Přitáhnout elektriku vedle do garáže NE

Rozšíření paměti počítače, výměna procesoru za lepší NE / Výměna starého disku za nový ANO

Nové lino místo starého a vymalovat v klubovně ANO / Izolace a plovocí podlaha místo natřeného betonu NE

Benzín do pohotovostního (požárního) vozidla ANO / Benzin do vlečné NE (to už je vlastní sportovní činnost)

Vybourání příček mezi místnostmi, změna velikosti oken nebo dveří NE

Dodatečná instalace ústředního topení, plynového apod., výměna kotle při změně paliva NE

Příkladů by se daly vymyslet stovky. Doufám, že princip je nyní každému jasný. Miliony z toho s největší pravděpodobností do našich klubů nepřijdou, protože na všechny kluby je alokováno jen 400 milionů Kč. Ale každá ušetřená koruna v dnešní nejisté době dobrá.

Podání žádosti

Předpokládám, že všechny potřebné formuláře a tabulky máte vyplněné, je tedy na čase žádost podat. V rejstříku sportu vpravo nahoře je modré tlačítko Podání/aktualizace žádosti o dotaci, které stisknete a dál pokračujete zadáváním údajů přímo ve webovém portálu žádostí.

Návod jak postupovat je na stránkách NSA:

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/12/Navod-na-vyplneni-weboveho-formulare-Provoz-a-udrzba.pdf

Na závěr ještě upozorňuji, že při podání žádosti není rozhodující počet sportovců a trenérů. Soustřeďte síly na získání dotace! Sportovce nahrajete později – ne však později než ke konci roku 2020!