Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti

v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 26. 02. 2021 č. 216 (dále jen „Usnesení 216“), č. 217 (dále jen „Usnesení 217“) a Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 02. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN sdělujeme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M

Usnesením vlády ze dne 26. 02. 2021 č. 196 byl na území ČR vyhlášen nouzový stav. V návaznosti na toto usnesení pak byla vydána série krizových opatření.

Na základě Usnesení 216 došlo s účinností ode dne 01. 03. 2021 od 00:00 hod. do dne 21. 03. 2021 do 23:59 hod. k zákazu volného pohybu osob, přičemž ve vztahu ke sportu pak opětovně došlo k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců a ostatní sportovní činnosti v přírodě, parku či na venkovních sportovištích v rámci členů jedné domácnosti.

Dle čl. II Usnesení 216 je tedy zakázán volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami, přičemž je třeba konstatovat, že i toto základní omezení bylo zpřísněno, když byl výslovně stanoven zákaz opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají osoby trvalý pobyt nebo bydliště.

 

Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

 1.  Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti, dále pak explicitně povolené sportovní akce a soutěže ze strany Ministerstva zdravotnictví;
 2.  Ostatní sport: sportování je nově povoleno výhradně individuálně nebo v rámci členů jedné domácnosti v místě bydliště, a to v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích;

Usnesení 216 pak tedy výslovně:

 1. zakazuje všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu;
 2. stanovuje výjimku z obecného zákazu ve vztahu ke sportu výhradně pro účely cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (tzn. profi sport), přičemž současně nařizuje takovým osobám prokázat důvodnost využití takové výjimky – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouva, písemný doklad s konkrétním důvodem podnikatelské činnosti včetně uvedení konkrétního místa výkonu takové činnosti a kontaktních údajů objednatele takové činnosti;
 3. nařizuje pobývat v místě trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště;
 4. nadále umožňuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob

a)  každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
b)  osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti, 
c)  každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny, 
d)  že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;

5. důrazně doporučuje uzavřít prostory dětských hřišť.

 

Z výše uvedeného je tedy patrné zpřísnění pravidel pro výkon sportovní činnosti oproti předcházejícím opatřením vlády ČR.

Profesionální sport je nadále umožněn, nicméně jsou zpřísněna „administrativní“ pravidla, kdy každý musí být schopen písemně prokázat důvodnost cesty k výkonu sportovní činnosti.

V případě amatérského sportu došlo dle mého názoru k výraznému zpřísnění, které de facto znamená úplné zastavení organizovaného sportu, jelikož nově je v Usnesení 216, že sportovat lze výhradně za společné přítomnosti pouze členů domácnosti a pouze na území obce ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Jelikož je tato textace uvedena přímo v odstavci týkajícím se sportu, tak má dle mého názoru bohužel přednost před obecným pravidlem o maximálním počtu 2 společně pobývajících osob na veřejně přístupných místech, které platilo pro sportovní činnost dle předchozích pravidel. Vyjma členů jedné domácnosti lze tedy sportovat pouze individuálně. Pro účely pohybového vyžití dětí navíc bude pravděpodobně značně omezen i provoz dětských hřišť.

 

Usnesením 217 jsou pak stanovena omezení pro provozovny a akce. Z hlediska sportu jsou pak taková omezení stanovena v čl. I odst. 3 písm. f) a g). Dle těchto ustanovení je tedy zakázán:

 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že profesionální sportovci nejsou Usnesením 216 a Usnesením 217 omezeni ve své činnosti (vyjma zvýšené „administrativní přípravy“ – viz výše). Pro pořádání sportovních akcí a sportovních soutěží nadále platí režim výslovného povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví (čl. IX Usnesení 216). Naopak amatérský sport je v podstatě zastaven, jelikož dle Usnesení 216 a Usnesení 217 je dána výjimka pouze ve vztahu k přírodě, parkům a venkovním sportovištím, přičemž společně mohou sportovat jen členové jedné domácnosti, a to navíc pouze v obci svého bydliště. Vnitřní sportoviště a bazény jsou pak pro amatérský sport zcela uzavřeny.

 Statut profesionálního sportovce se pak vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ.

V případě profesionálního sportu jsou pak stanovena pravidla pro vstup na území ČR, a to Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 02. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN. Z obecných pravidel je stanovena výjimka pro „profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienicko- protiepidemické podmínky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu napřítomnost SARS-CoV-2 a disponovat negativním výsledkem provedeného testu“. V případě potřeby proto doporučuji se detailně seznámit se zněním předmětného opatření[1]

 

Závěry:

 • Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Nově je stanovena povinnost písemného prokázání důvodnosti výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)
 • Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 • Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 • Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to výhradně individuálně či ve společnosti členů jedné domácnosti, a navíc pouze na území obce jejich trvalého pobytu/bydliště.
 • Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 216 lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
 • Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.
 • Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 02. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN.

 

Stanovisko bylo zpracováno právním odborem České unie sportu.
Právní analýzu poskytlo Sdružení sportovních svazů ČR.