fbpx

Povinnost testovat členy spolku nejpozději od 7. dubna 2021

Zatímco hledáme právní rámec na základě kterého provádět činnosti směřující k udržení provozuschopnosti zařízení a personálu a výhledově začít létat, už je tu další nepříjemná povinnost, která přímo zasáhla spolky. Tou je povinné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2. Všechno má svoje kladné i záporné stránky.

 

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vydalo 22. března  2021 mimořádné opatření, které se přímo vztahuje na neziskové organizace našeho typu. V nařízení se přímo označují spolky: 
 
IV.
1. Nestátní neziskovou organizací se rozumí:
a) spolky a pobočné spolky
 
Za zaměstnance těchto organizací  se považují z pohledu tohoto nařízení i členové spolku: 
 
IV.
2. Za zaměstnance podle čl. I až II se považují také:
b) další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.
 
Kompletní znění nařízení je možno najít zde:
 
 

Jaká tedy přesně vzniká povinnost? 

Jedná se o provedení testu na protilátky v případě, že bude zaměstnanec po 6. dubnu 2021 přítomen na pracovišti (v našem případě na letišti). Testovací sadu je povinen zajistit zaměstnavatel (v tomto případě spolek). Testování začíná od 30. března 2021. Tento test nesmí být starší než 1 týden.
 
Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS- CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.
 
Možnost účasti někoho jiného než frekventantů leteckých škol nebo členů spolku na letišti je tedy zcela vyloučena. Na letišti se vůbec nesmí vyskytovat člen, který nemá prokazatelně provedený test nebo splňuje některou výjimku:
 
 

Na koho se testování nevztahuje

  • zaměstanci na homeoffice
  • ti, kteří prodělali onemocnění v posledních 90 dnech a mají to laboratorně potvrzené
  • očkovaní jedinci.
Testovat také není třeba toho, kdo vůbec nepřijde. S největší pravděpodobností se testování nevztahuje ani na žáky leteckých škol. Test nemusí mít také individuální sportovci do povolené kapacity venkovního sportoviště.
 
 
 
 

Kdo to všechno bude platit?

Jednoznačně spolky. Cena testu je nyní 100-140 Kč vč. DPH. Stát na něj přispěje z veřejného zdravotního pojištění 60 korun na test, proplatí 4 testy měsíčně na každého zaměstnance či osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Ministerstva průmyslu a obchodu a zdravotnictví k samotestování připravila stručného průvodce. Doporučuji ho pečlivě prostudovat:
 

Další souvislosti

Jaro je v plném proudu a na letištích je potřeba dělat běžnou údržbu, kterou vyžadují agrotechnické lhůty. Zatímco zemědělcům nikdo jezdit po poli nezakázal, činnost spolků zvláště v oblasti sportu je zcela ochromena. Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-25 z 22. března 2021 nastavuje v tomto právním vakuu určitý rámec, na základě kterého je možné činnosti na letištích vykonávat. V současné době půjde v první řadě o údržbu techniky a plochy, v řadě druhé o vykonávání služeb, které jsou k provozu letiště nezbytné. Tyto činnosti ve většině případů vykonávají členové spolků – tedy z pohledu nového nařízení “zaměstnanci”. Prokázat, že je tato činnost nezbytná, nebude až tak těžké. Mnoho klubů má brigádnickou povinnost mezi základními pravidly členství. Pokud je toto pravidlo zahrnuto ve stanovách, je jeho aktuální znění ve Sbírce listin. Pokud je součástí nějakých vnitřních ekonomických podmínek, mělo by být ve Sbírce listin publikováno také. 
Otázkou je, jak se bude prokazovat nárok na uhrazení příspěvku na provedení testů. Systém je nastaven na zaměstnance a OSVČ, se členy spolků se přímo nepočítá – formulace obdobná jako u čl. IV.  odst 2 b). Jako určitá možnost se jeví uzavření Dohody o provedení práce. Dohoda o provedení práce (DPP) se uzavírá podle § 75 zákoníku práce a dá se sjednat maximálně na 300 hodin ročně. Jsou-li tyto dohody u různých zaměstnavatelů, sjednaný rozsah se posuzuje za každého z nich zvlášť. Tato dohoda se dá samozřejmě využít jako podklad pro umožnění cesty na letiště mimo okres. V budoucnu také na prokázání nákladů ve spojení s dotačním titulem Provoz a údržba sportovních zařízení. Není tedy úplně od věci (i za těchto covidových okolností v období naprosté nejistoty a chaosu) uvažovat nad “legalizací” vnitřních zvyklostí a povinností členů. 
 
 
 

Rozhřešení

 
Na závěr bych si dovolil nastínit otázku, na kterou nemám úplnou odpověď. Zatímco ATO a DTO, tedy letecké školy, jsou nařízeními pouze minimálně omezeny v činnosti, sportovní činnost spolků je zcela zakázána. Dochází tedy k nesymetrii, kdy spolky jako majitelé a provozovatelé musí udržovat a provozovat dopravní infrastrukturu, kterou využívají komerční školy. Podle informace z MD si komerční školy na nařízení MZ nestěžují a vše je tedy v pořádku.
 
Jak dlouho se na to piloti vydrží jen dívat? Díky nestálé situaci, kterou nikdo nehodlá legislativně řešit, je aktuálně možné, že lety budou provádět piloti bez testů pouze s respirátorem v rámci ATO a DTO pod dozorem a ten, kdo bude právě na zemi dohlížet (instruktor) bude podle současného opatření “zaměstnanec” s povinností testování. “Zaměstnanci” budou také samozřejmě jezdit pro kluzáky do pole…
 
 
Každý si vždy musí uvědomit, z jakého právního titulu jede na letiště, co tam bude dělat a jak provede let. Od toho se odvíjí povinnost mít nebo nemít test. Vlastní činnost a smysl spolků, jako místa setkávání a podpory společného úsilí, je stále ještě zcela vyloučena.  
 
 
 
 
 
Ostatně, co by se tak mohlo stát?
 

Situace se buď zlepší, nebo zůstane stejná, nebo se zhorší.

Jan Blatný, ministr
 
 
 
 
 

Večerní edit

 
Článek sleduje jasný cíl – nenápadnou formou naznačit, jak by se případně mohlo začít postupovat, pokud chtějí spolky účinně spravovat svůj majetek a provozovat některé činnosti, pokud tedy nejsou právě tento týden zakázané. Dvě věci, které nejsou z našeho pohledu správně ošetřeny jsou nakládání s použitými testy a osobnostní práva.
 
S použitými testy radí materiál MŽP nakládat tak, že se strčí do jednoho pytle, ten do druhého pytle a soustava pytlů se vyhodí do komunálního odpadu. Vyhazovač si pak myje ruce (teplou vodou a mýdlem, ne symbolicky). Myslím, že pracovníci v třídírně odpadů budou moc rádi, proto asi nebude na škody pytel s použitými testy nějak viditelně označit. Materiál je k dispozici zde: https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika
 
Mnohem důležitějším problémem je samotné testování. V první řadě není možné, aby činnosti, které přísluší pouze zdravotníkům, prováděly laické osoby pověřené zaměstnavatelem. Ještě důležitější stránkou je právo na ochranu osobnosti. Právo na informace o zdravotním stavu a nakládání s nimi je chráněno Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Je tedy rozhodně nadřazeno nějakému “opatření” z ministerstva. Každý má právo se testování touto amatérskou formou nepodrobit a správný občanský postoj je ho odmítnout. Z tisku prosáklo, že tuto formu odporu zvolilo 10 % lidí. Na druhou stranu zaměstnance bez testu nesmí zaměstnavatel vpustit na pracoviště, ať to v našem případě znamená cokoliv.
Každý spolek si tedy musí rozlosovat, kdo je zaměstnanec, kdo žák a kdo bude protestovat. Jedno je jisté, že protestováním se plocha neuválcuje. 
 
Na radu právníků jsem doplnil tento odstavec, aby si každý udělal obrázek v jakém stavu je naše společnost. Místo vakcíny zákazy a nařízené testy.