ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ AEROKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY BĚHEM KORONAVIROVÉ PANDEMIE

I když jsou sportovní aktivity (zvláště organizované) stále zakázány nebo výrazně omezeny, je možné za určitých podmínek uspořádat soutěže. Bohužel tato možnost je zásadně ovlivněna nutností vyžádat si výjimku ze zákazu, kterou je možné získat výhradně po ose Organizátor – Sportovní svaz – NSA – MZdr. Následující článek shrnuje aktuální informace, které je třeba před podáním žádosti znát.

 

Aktualizovanou žádost a potřebné informace najdete na stránkách NSA:

https://agenturasport.cz/zadost-o-vyjimku-ze-zakazu-konani-hromadnych-akci-2/

Žádost lze Národní sportovní agentuře předložit v těchto případech:

  1. konání turnaje/zápasu s mezinárodní účastí, které vzhledem k blízkému termínu konání není možné zrušit
  2. konání turnaje/zápasu, které jsou jedinou nominační akcí na mezinárodní vrcholnou akci typu MS, ME apod. konané do konce června 2021
  3. utkání evropských pohárů v kolektivních sportech
  4. Významné sportovní utkání nebo soutěže

 

 

Máte hlášenou účast zahraničních sportovců? Aktuální informace jsou zde:

https://agenturasport.cz/vstup-zahranicnich-sportovcu-do-cr/

 

 

Základní principy bezpečnosti konání sportovních akci pod licencí FAI jsou definovány v FAI GUIDANCE PROTOCOL FOR COVID-19 AFFECTED EVENT

https://www.fai.org/news/fai-guidance-protocol-covid-19-affected-eventsTyto základní principy a pravidla musí být dodrženy pro alespoň teoretický úspěch při podání Žádosti o výjimku ze zákazu konání sportovních akcí 

 

ÚČASTNÍCI

Organizátor má s předstihem přehled o všech účastnících a to jak na straně soutěžních týmů, tak organizačních týmů. Před prvním vstupem na sportoviště (areál Letiště) se každý musí podrobit antigennímu testu nebo prokázat prodělání choroby (ne starší než 90 dní) nebo očkování. Vstupní test, měření teploty a kontrolu dokumentace provádí lékařský pracovník. (V současné době 28. 4. 2021 MZdr požaduje lékařského pracovníka a před příjezdem RT-PCR test, který nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hodin od odběru biologického vzorku). O každém provedeném testu musí být proveden záznam. Vzhledem k délce závodu (2-14 dní) je nutné, aby se každý účastník včetně organizačního štábu podrobil testu v intervalu 3-4 dní. Za počátek testovacího intervalu se stanoví datum prvního testu při vstupu do areálu letiště.  Organizátor zajistí, aby nově příchozí nemohli být v jakémkoliv styku s již otestovanými osobami v areálu letiště. Organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na sportovce a trenéry v průběhu tréninku a sportovního výkonu. K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ: 

  1. a) osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a
  2. b) osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

UBYTOVÁNÍ A ORGANIZACE

Ubytování účastníků bude realizováno v maximální míře pouze v areálu letiště a to v kempu v karavanech nebo vlastních ubytovacích kapacitách organizátora. Organizátor zajišťuje veškeré občerstvení a jídlo přímo v areálu letiště (MUSÍ BÝT smluvně zajištěno), organizátor může zajistit nákup a distribuci základních potravin účastníkům vlastním personálem.

Organizátor vytváří s maximálním úsilím podmínky pro to, aby účastníci a organizátoři závodu nemuseli opouštět areál v jiných než naprosto nezbytných případech.

Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

 

POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ 

Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného organizátorem pozitivní, je účastník povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou. 

Prostory, kde se tato osoba nacházela nebo mohla nacházet musí být dezinfikovány ihned mimo běžný úklidový plán. Každá osoba, která se s nakaženou osobou setkala musí být neprodleně testována mimo obvyklý plán testování.

V každém případě je třeba zajistit aby osoba s pozitivním testem v co nejkratší době opustila areál letiště a minimalizovat možnost jejího setkání s ostatními účastníky. 

Hlášení výskytu nákazy probíhá podle v tu chvíli platných pravidel a postupů, v první řadě je třeba komunikovat s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

 

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI

Příjezd a odjezd zahraničních účastníků a jejich týmů se řídí platnými předpisy v okamžiku jejich příjezdu a odjezdu. U zahraničních účastníků může být organizátorem vyžadováno pojištění pro případ nákazy covid-19. V případě pozitivního testu zahraničního účastníka je vhodné organizátorem pro takové osoby zajistit předem ubytování mimo areál letiště, protože by mohl nastat problém s jejich odjezdem mimo ČR. 

 

VEŘEJNOST A DIVÁCI

Přítomnost diváků nebo veřejnosti v areálu během závodu a období týden před závodem během příprav areálu a techniky je zcela vyloučena. Členové pořadatelských klubů, kteří se neúčastní organizace sportovní soutěže a nejsou vedeni v seznamu organizátorů, jsou považováni za veřejnost a nesmí jim být umožněn přístup do areálu.

 

DISTRIBUCE INFORMACÍ PŘED A BĚHEM ZÁVODŮ

Aktualizované informace pro účastníky jsou distribuovány e-mailem ve formě závazných bulletinů a na webových stránkách, případně další obvyklou smluvenou elektronickou formou (v letectví obvykle WhatsApp), briefingy pomocí je možno organizovat pomocí youtube nebo podobného streamovacího systému. 

 


Za Aeroklub České republiky z.s. žádost ověřuje, podává a s NSA vykomunikuje Martin Chovan, e-mail martin.chovan@aecr.cz