PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČR V AKROBACII KLUZÁKŮ SPORTSMAN A INTERMEDIATE A ZBRASLAVICKÉHO POHÁRU ADVANCED 2.–5. 9. 2021 LETIŠTĚ ZBRASLAVICE

 

1.             Obecné

1.1.           Organizátor

 • Organizátorem MISTROVSTVÍ ČR V AKROBACII KLUZÁKŮ SPORTSMAN A INTERMEDIATE A ZBRASLAVICKÉHO POHÁRU ADVANCED (dále jen MČRA 2021) je Aeroklub Zbraslavice, z.s.
 • MČRA 2021 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2021.

1.2.           Cíl soutěže

 • Uskutečnit významnou soutěž v letecké akrobacii, určit mistra ČR v kategorii Sportsman a Intermediate pro rok 2021 a vítěze Zbraslavického poháru v kategorii Advanced.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat region, propagovat Aeroklub České republiky, letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Zbraslavice.

1.3.           Termín a místo konání

 • Soutěž se uskuteční na letišti Zbraslavice.
 • Termín konání MČRA 2021 je 3.–5. 9. 2021.

1.4.           Tréninkové lety

 • Tréninkové lety jsou plánovány na celý den 2. 9. 2021 a dopoledne 3. 9. 2021
 • V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 2. 9. 2021 kontaktujte organizátora.

 

1.5.           Program soutěže

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.
 • Program:

2. 9. 2021 (Čtvrtek)

přílety, příjezdy, prezence, tréninkové lety

13:00

 

 

Tréninkový briefing

14:00

západ

Tréninkové lety

3. 9. 2021 (Pátek)

8:30

   

Tréninkový briefing

9:00

12:00

Tréninkové lety

 

 

 

Polední přestávka/Prezence

13:00

13:45

Úvodní briefing

14:00

západ

Soutěžní lety

4. 9. 2021 (Sobota)

8:00

   

Briefing

9:00

13:00

Soutěžní lety

13:00

14:00

Polední přestávka

14:00

17:00

Soutěžní lety

18:30

 

 

Vyhlášení výsledků

19:00

 

 

Večerní zábava

5. 9. 2021 (Neděle)

Náhradní den
Dopoledne je rezervováno pro soutěžní lety soutěžících, kteří v předchozích dnech neodlétají program soutěže.
Odlety a odjezdy po skončení programu a vyhlášení výsledků

2.             Podmínky soutěže

2.1.           Pravidla

 • Oficiálním jazykem soutěže je čeština.
 • MČRA 2021 se uskuteční na základě následujících pravidel:
 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.
  • MČRA 2021 se bude konat  v kategoriích: 1) Sportsman, dle národních pravidel, 2) Intermediate dle národních pravidel,
  • Zbraslavický pohár Advanced se bude konat na kluzácích Advanced dle pravidel CIVA
  • Soutěžící musí splňovat základní podmínky pro provádění letů na kluzácích a být schopen samostatného provádění akrobatických letů. Všichni piloti létající pod 400 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší stanovený limit (200 nebo 300 m) od pověřeného examinátora.
  • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code. Organizátor bude aplikovat přiměřeně následující normy:
   – FAI Sporting Code, General Section, Section 6

– CIVA Regulations

– FAI Catalogue

– Soutěžní řád AeČR pro leteckou akrobacii

 • Výsledky MČRA 2021 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
 • Protest musí být podán písemně předsedovy Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
 • Vítězem Mistrovství ČR se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii jenž je občanem České republiky.
 • Vítězem Zbraslavického poháru Advanced se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů.

 

 

 

2.2.           Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky
 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
  • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
  • Pro všechny soutěžní lety v kategorii Advanced jsou stanoveny výškové limity dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2.
  • Pro kategorii Sportsman je stanoven horní výškový limit 1 300 m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL, pro kategorii Intermediate je stanoven horní výškový limit 1 200 m AGL a spodní výškový limit 200 m AGL (za podmínky, že všichni závodníci mají povolen tento limit).
  • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

 

2.3.           Box

 • Pro soutěžní lety bude vyznačen standartní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2 pouze pomocí středového kříže a dostupných rohových L značek.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

3.             Účast, soutěžící a letadla

3.1.           Soutěžící

 • MČRA 2021 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do národních týmů (tj. tým tvořený více posádkami).
 • Soutěžící musí být držitelem:
 • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
  • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
  • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
  • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
  • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící musí předložit doklad o zřízení platného pojištění osobní odpovědnosti pilota platného pro jeho osobu do výše 200 tis. Kč Kč (lze nahradit zárukou aeroklubu, kde je závodník členem).
  • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

3.2.           Letadla

 • Všechna letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutežní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
 • MTOW do 500 kg    000 SDR (cca. 870.000 EUR)
 • MTOW above 500 kg to 1000 kg 500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
  • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
  • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.
  • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
  • Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.
  • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

 

4.             Startovné a registrace

4.1.           Startovné

 • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící: 1000 CZK
 • Startovné bude vybíráno při registraci/prezentaci před zahájením soutěže. Startovné lze uhradit převodem na účet.
 • V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Variabilní symbol získaný při online registraci je důležitý k identifikaci platby. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.

 

 • Startovné zahrnuje:
 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.

 

 • Startovné nezahrnuje pronájem letadel, ubytování a stravu.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 12 EUR.
 • Členům Aeroklubu České republiky z.s. bude uhrazena cena letové hodiny akrobatického letadla z rozpočtu AeČR.

 

4.2.           Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
 • Towing – 1350m 1350 CZK
 • Towing – 1250m 1250 CZK
 • Towing – 850m   850 CZK

 

4.3.           Registrace

 • Přihlášky a požadavky na ubytování a stravu zasílejte nejpozději do 2. 9. 2021. Registrace, kontrola dokladů a platba startovného na místě po příjezdu musí provedena nejpozději 3. 9. 2021 do 9.00.
 • Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:
 • elektronickou poštou na adresu vlp@lkzb.cz,
 • telefonicky na čísle +420 602 954 478.
  • Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže, rezervaci ubytování a zároveň také údaje pro možnost platby startovného převodem.

 

4.4.           Sestavy

 • V kategorii Sportsman budou využity sestavy v pořadí:

1) Sportsman Known 1/2021 ČR,

2) Sportsman Known 2/2021 ČR,

3) Tajná 1,  

4) Tajná 2. 

 

 • V kategorii Intermediate budou využity sestavy v pořadí:

1) Intermediate Known 1/2021 ČR,

2) Free Known podle pravidel publikovaných zde: https://www.aeroklub.cz/2021/04/23/akrobaticke-sestavy-2021/

3) Tajná 1, 

4) Tajná 2. 

 • V kategorii Advanced se poletí sestavy dle pravidel CIVA pro rok 2021 v pořadí

1) Povinná-volná,

2) Tajná 1,

3) Tajná-volná ,

4) Tajná 2. 

 • Sestavy musí být vytvořeny v programu OpenAero (http://www.openaero.net).
 • Akceptovány budou volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze software a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním ABC formulářem.
 • Sestavy ve formátu PDF nebo kreslené ručně budou akceptovány pouze při odevzdání či zaslání e-mailem nejpozději do čtvrtka 2. 9. 2021 do 20.00 L.T.  Musí však obsahovat všechny vyplněné formuláře – A, B, i C se jménem závodníka v pravém dolním rohu a s výpisem koeficientů

 

 

5.             Ubytování a strava

 • Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora v přihlášce.
 • Cena ubytování
 • Kemp na letišti    90 CZK/noc
 • Ubytovna 2-4 lůžkové pokoje 150 CZK/noc
  • Stravování ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.
  • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

6.             Bezpečnostní opatření v souvislosti s Covid-19

Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat platná nařízení. Přesné podmínky a opatření ze strany organizátora budou prezentována během briefingu.

7.             Rozhodčí, Jury a organizační výbor

7.1.           Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:

Radka Moravcová

Hlavní rozhodčí:

Alena Kaftanová

Scoring:

Martin Chovan

Rozhodčí:

Alena Kaftanová, David Kaftan, Jan Rolinek, Petr Burda, Miroslav Červenka.
Případné změny budou oznámeny na úvodním briefingu

7.2.           Technická komise

Členové oznámeni na úvodním briefingu

7.3.           Organizační výbor

Ředitel soutěže:

Miloš Ramert

Předseda org. výboru:

Martin Mezera

 

8.             Kontakt


8.1.           Adresa pro korespondenci

Aeroklub Zbraslavice z.s.

MČRA 2021

Letiště, č.p. 252

285 21 Zbraslavice

8.2.           Ostatní kontakty:

Telefon:

+420 327 591 286

 

+420 602 954 478

FAX:

+420 327 591 286

 

 

E-mail:

vlp@lkzb.cz

9.             Údaje pro platbu

 • Číslo účtu: 1146421005/2700, do popisu platby uveďte příjmení a MČRA 2021
 • Startovné je také možné platit v hotovosti nebo kartou při prezenci.
 • Přímo na letišti je možnost platit kartou náklady spojené s leteckým provozem.
  Ve Zbraslavicích je nový bankomat před Hotelem sv. Hubert.
 • Pokud je požadavek vystavit na platbu za leteckou činnost a startovné fakturu, je tento požadavek nutné uvést při prezenci.

 

10.        Box

 

Propozice ke stažení zde: MCR-SP_INT-2021_propozice_CZv2