Výběrové řízení na organizátora Mistrovství světa a Evropy v plachtění

International Gliding Commission (IGC) vypisuje výběrové řízení na pořadatelství plachtařských mistrovství Evropy a světa lehkých tříd a Mistrovství plachtění žen v roce 2024 a 2025. Organizátoři, kteří uvažují o pořádání těchto závodů, by měli začít připravovat svůj bid. Nabídky musí být odeslány FAI do 30. září 2021.

Jedná se o tyto závody:

  • 22nd EGC in 2024
  • 39th WGC in 2025
  • 13th WWGC in 2025

 

Výše uvedené závody se konají ve třídách Club, Standard a 15m. Pokusíme se upravit pohled IGC na Mistrovství světa v plachtění žen a namísto 15m třídy prosadit třídu 18m. Toto řešení se už osvědčilo v roce 2017 ve Zbraslavicích a následně v Austrálii 2019, a stejně tak je naplánována 18m třída i na WWGC2022 v Anglii – je tedy určitá možnost, že by taková změna byla opět možná (v bidech na pořádání WWGC uveďte tuto okolnost).

Nabídky posílejte nejpozději do 19. 9. 2021 na adresu Plachtařské komise (pk@aecr.cz). V předmětu zprávy uveďte BID a název soutěže, kterou chcete pořádat. Na pořadí došlých nabídek nezáleží. Vzhledem ke složitosti zpracování nabídek je lepší to nenechávat na poslední chvíli. Berte v úvahu u specifické požadavky na společenské prvky organizace MS, které jsou zvláště u WWGC nutnou součástí! Plachtařská komise ve výběrovém řízení zvolí nejvhodnější nabídku a spolu s pořadateli se pokusí bid dotáhnout do stavu, kdy bude mít největší šanci uspět u IGC.  Plachtařská komise seznámí s průběhem a výsledky výběru organizátora Výkonný výbor, který bude výběr organizátora akceptovat.

 

______________________________

Směrnice Aeroklubu České republiky pro organizování sportovních soutěží v leteckých sportech a parašutismu pod hlavičkou Aeroklubu České republiky hovoří takto (výtah části směrnice):

2. ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ PODLE ODBORNOSTI
2.1. Soutěže v kompetenci Aeroklubu České republiky – soutěže v letecké akrobacii
– soutěže v přesném létání a letecké rally
– soutěže v plachtění
– soutěže v parašutismu

2.2. Soutěže v kompetenci organizací, stojících mimo Aeroklub České republiky
Aeroklub České republiky (dále jen AeČR) jako reprezentant a nositel řádného členství České republiky v Mezinárodní letecké federaci – Fédération Aéronautique Internationale (dále jen FAI) je ztitulu svého postavení odpovědný za výkon sportovních pravomocí, delegovaných mu FAI pro území České republiky. Z tohoto důvodu je AeČR FAI odpovědný za veškerou letecko-sportovní činnost, pořádanou na území ČR. V souladu se Statutem FAI deleguje AeČR zejména odpovědnost za organizování soutěží, které nejsou obsaženy v odstavci 2.1. této Směrnice na dále uvedené organizace, stojící mimo Aeroklub České republiky, se kterými má uzavřeny dvoustranné dohody:
– Letecká amatérská asociace České republiky – soutěže v závěsném létání a paraglidingu, soutěže v ultralehkém létání a soutěže v amatérské stavbě letadel
– Český balónový svaz (členská organizace AeČR)–soutěže v balónovém létání a létání vzducholodí
– Svaz modelářů České republiky – soutěže v leteckém a raketovém modelářství
Obecně platí, že Vrcholné mezinárodní soutěže (viz odstavec 3.1. této Směrnice) mohou výše uvedené organizace pořádat jen po vyjádření souhlasného stanoviska AeČR.

3. ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ PODLE DŮLEŽITOSTI
3.1. Vrcholné mezinárodní soutěže (mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové
nebo Evropské poháry)
3.1.1. Oprávnění pořádat vrcholné mezinárodní soutěže
Mistrovství světa nebo Mistrovství Evropy, světové nebo Evropské poháry v leteckých sportech a parašutismu mohou být v České republice organizovány výhradně jen na základě pověření k organizaci takových soutěží FAI, se kterou AeČR a jím pověřený organizátor uzavírají „Organizační smlouvu“. FAI poté takovou soutěž zařadí do Sportovního kalendáře FAI jako soutěž 1. kategorie, AeČR ji zařadí do Sportovního kalendáře AeČR.

3.1.2. Schvalovací proces pro pořádání vrcholné mezinárodní soutěže
a) Výběrové řízení
Výběrové řízení se uskuteční pouze tehdy, podá-li nabídku na pořádání stejné vrcholné mezinárodní soutěže více uchazečů. U soutěží, uvedených v bodě 2.1. této Směrnice organizuje výběrové řízení příslušná komise odbornosti AeČR. U ostatních soutěží výběrové řízení organizuje některá z organizací, uvedená v odstavci 2.2. této Směrnice.
b) Výběr organizátora
U soutěží, uvedených v bodě 2.1. této Směrnice schvaluje organizátora soutěže na návrh příslušné komise odbornosti AeČR Výbor AeČR. U ostatních soutěží organizátora schvaluje některá z organizací, uvedená v odstavci 2.2. této Směrnice.
c) Nabídka
Nabídku na pořádání vrcholné mezinárodní soutěže zpracovává výhradně AeČR nebo jím pověřená organizace a předkládá jí dle interních předpisů FAI prostřednictvím příslušné Letecké sportovní komise FAI.
d) Organizační smlouva
Poté, co FAI pověřila organizací vrcholné mezinárodní soutěže AeČR, podepisují oprávnění zástupci FAI, AeČR a organizátora „Organiser Agreement“ (viz Příloha č. 2 této Směrnice). V případě soutěží, uvedených v bodě 2.1. této Směrnice, uzavře AeČR s vybraným organizátorem smlouvu o organizačním zajištění této soutěže. V ní jsou vyjmenováni funkcionáři tohoto sportovního podniku (ředitel soutěže, předseda organizačního výboru, tajemník, finanční ředitel, referent MTZ, manažer PR apod.) a přesně stanoveny náplně jejich práce. Smlouva mimo jiné také vymezuje odpovědnost organizátora, požadavky organizátora na AeČR, kompetence, finanční toky, výši a položkový obsah poplatku pro AeČR a sankce za nedodržení smluvních podmínek.