Výzva k podání žádostí o dotaci pro organizátory sportovních soutěží v roce 2021

Komise klubů a provozovatelů letišť (KKPL) AeČR  rozděluje organizátorům sportovních soutěží v souladu s rozpočtem AeČR pro rok 2021 dotaci v souhrnné výši 800 tis. Kč

 

Základní podmínky pro čerpání:

 • soutěž musí být uvedena ve Sportovním kalendáři AeČR pro rok 2021, viz. web AeČR  
 • pro soutěž musí být vydány Propozice
 • pro soutěž musí být vydána Výsledková listina potvrzená oprávněným rozhodčím
 • příjemcem dotace může být pouze členská organizace  AeČR, která nemá v době od podání žádosti o dotaci do jejího obdržení žádné nesplněné závazky vůči AeČR 

      

Pravidla pro výpočet nároku dotace pro každou soutěž:

 • paušální částka stejná pro všechny soutěže 
 • variabilní částka – počet dnů soutěžního období dle Propozic(bez nepovinných či povinných tréninkových dnů a nerealizovaných náhradních dnů) 
 • variabilní částka – počet zúčastněných soutěžících dle Výsledkových listin  
 • pokud organizátor obdrží dotaci  na pořádání soutěže  od některé OSK AeČR, bude dotace od KKPL o tuto částku dotyčnému pořadateli zkrácena.

 

Postup podání  žádosti o dotaci

Každý žadatel zašle nejpozději  do  23. 11. 2021  žádost volnou formou (např. textem e-mailové zprávy) na adresy martin.mezera@aecr.cz  a též dotace.souteze@aecr.cz, kde uvede:

 1. zda byla na soutěž poskytnuta dotace od některé OSK AeČR a výše této dotace (nebo nikoli) 
 2. zda se soutěže případně zúčastnili nečlenové AeČR, uvedení ve výsledkových listinách  (nebo nikoli)     
 3. zda byl žadatel jediným organizátorem soutěže (nebo nikoli) – pokud bylo spoluorganizátory více členských organizací, pak uvést všechny organizátory  a mezi nimi dopředu dohodnutý procentuální poměr rozdělení dotace (servisní spolek AeČR nebo OSK AeČR se z tohoto hlediska jako spoluorganizátor nepočítá)

Povinnou přílohou žádosti pak budou skeny Propozic, Výsledkových listin a fotografie nebo odkazy na propagaci akce a výsledků akce.

  

Další postup po shromáždění žádostí a příloh: 

Do 30. 11. 2021 pak bude na jednání KKPL schválen výpočet rozdělení celkové částky k dispozici mezi jednotlivé organizátory soutěží a příjemci dotace budou vyzváni k zaslání faktur s přílohami na sekretariát  AeČR, které musí  být zaslány nejpozději do 15. 12. 2021. Text faktur a přílohy budou příjemcům dotace oznámeny s výzvou.

Text výzvy zde: Výzva organizátorům soutěží v roce 2021.docx

 

Z pověření Komise klubů a provozovatelů letišť připravili Martin Mezera a Lukáš Ježek