Kauza zrušení akrobatických závodů 2021

V létě 2021 rezonovala leteckou veřejností (zejména akrobatickou), mimořádná událost, v historii AeČR dosud nevídaná. Došlo ke zrušení dvou akrobatických soutěží pořádaných v naší zemi. Jednou soutěží bylo Mistrovství světa v letecké akrobacii WAAC 2021, které se mělo pořádat na Hosíně. Další zrušenou soutěží bylo Mistrovství Evropy v letecké akrobacii EAC 2021, které mělo proběhnout v Břeclavi.

Ve věci byla realizována řada jednání, odesláno bylo mnoho dopisů, padla řada vyjádření všech účastných stran a i mnohých osobností českého letectví. Byl natočen televizní rozhovor. Ve věci zaznělo mnoho zcela protichůdných informací a tedy není pro leteckou veřejnost – členy AeČR snadné vyhodnotit kdo pochybil, kdo byl v právu, kdo je poškozený a kdo je škůdcem. 

Výkonný výbor AeČR proto pečlivě sestavil detailní časovou osu všech podstatných událostí, aby si mohl každý člen AeČR sám udělat závěry ne na základě emocí či jednostranných zpráv, ale na základě doložitelných faktů. Dále zveřejněné je oficiálním dokumentem Výkonného výboru AeČR, který tímto za správnost tvrzení přebírá odpovědnost.

 

 1. 3. října 2020 byly XIII. Valnou hromadou AeČR zvoleny nové orgány AeČR. Prezidentem Aeroklubu České republiky byl zvolen Vlastimil Dvořák, který v  této funkci nahradil Vladimíra Machulu. 
 2. 15. října 2020 proběhlo zahájení předávání agend AeČR novému vedení. Předávání bylo domluveno s Vladimírem Machulou a bylo zahájeno v 9.30hod. Na místě se ukázalo, že Machula neměl žádný připravený podklad, ani žádný plán jak předání provést. Přebírající měli připravený strukturovaný předávací protokol, který obsahoval všechny segmenty činnosti AeČR po jednotlivých oblastech. Dotazováním pana Machuly na jednotlivé body se začal postupně vyplňovat předávací dokument. Tomuto aktu byl přítomen l také notář. Do tohoto protokolu neuvedl Vladimír Machula žádné informace o závazcích, které by měl mít AeČR vůči FAI, nebo pořadatelským klubům, ani vůči LŠV.. Předávání bylo přerušeno odchodem Machuly cca. v 11.30.. Po delším čekání na jeho návrat, po telefonu informoval Machula přítomné, že dále již nic předávat nebude.
 3. 16. října 2020 informoval Vlastimil Dvořák dopisem Prezidenta a generálního tajemníka FAI o změnách v AeČR a sdělil jim, že odvolává Vladimíra Machulu z funkce delegáta AeČR v Mezinárodní akrobatické komisi FAI (dále jen CIVA) a nahrazuje ho bývalým delegátem Martinem Veckem. Tyto změny jsou obratem akceptovány.
 4. Předsedou představenstva a. s. LŠ Vrchlabí Janem Bäumlem, kde je AeČR majoritním akcionářem, byl VV informován, že na Vladimíra Machulu bylo podáno již na začátku roku 2020 trestní oznámení pro trestné činy finanční povahy a sada žalob. Téměř vzápětí dorazily žaloby z LŠV proti AeČR na vydání letadel Cessna 172 a L-13 původně ve vlastnictví LŠV.
 5. 21. 10. 2020 Jiří Dodal (GT) oznámil, že se má v ČR konat ME. Na žádost Martina Chovana z důvodů nutnosti realizace dotační výzvy VSA, se Vlastimil Dvořák obrátil na organizátory obou akrobatických soutěží (ME i MS) se žádostí, aby mu zaslali veškeré informace a smlouvy, týkající se obou soutěží a sdělil jim, že hodlá na tyto soutěže poskytnout své garance. Oba organizátoři mu odpověděli, že žádnou smlouvu vztahující se k uvedeným mistrovstvím, kde by figuroval AeČR, či vznikal pro AeČR jakýkoliv závazek nemají, neuzavřeli a ani s uzavřením takové smlouvy nepočítají. Stejně tak nepočítají s další kooperací ohledně dotačních výzev.
 6. 22. 10. 2020 informuje GT AeČR organizátory o tom, co je třeba udělat, aby se obě soutěže mohly uskutečnit v r. 2021.  30. 10. 2020 sděluje organizátor AK Břeclav, že si sám požádá o dotaci u NSA, což Vlastimil Dvořák akceptuje a sekretariát bere na vědomí. Navíc Vlastimil Dvořák vydal pro AK Břeclav písemně souhlasné stanovisko s pořádáním ME, který potřeboval pan Libor Babák k získání finanční dotace z KÚ.
 7. Na plenárním zasedáni FAI komise CIVA (7.- 8. 11. 2020) zástupce AeČR Martin Vecko informoval o personálních změnách v AeČR a potvrdil konání obou mistrovství v ČR.
 8. 9. 11. 2020 Vlastimil Dvořák upozorňuje během jednání Výboru, že nastane-li situace, že bude nucen, podepsat smlouvu s FAI na tyto závody, bude to jen s podmínkou, že tam nebude v žádné funkci figurovat Vladimír Machula, pokud nezačne s novým vedením komunikovat.  V tomto smyslu  pana Machulu několikrát mailem i SMS vyzval k jednání a to  přímo i zprostředkovaně. Pan Machula na výzvy nereagoval. Problém je tedy nulová kooperace při předávání zadržovaného majetku, listin a obecně dokumentace související s výkonem jeho ukončené funkce prezidenta  Aeroklubu ČR. Není možné uzavírat smlouvy s někým, kdo nekomunikuje a vyhýbá se svým povinnostem.
 9. 19. 11. 2020 Vydává OSK Akro stanovisko, kde nesouhlasí s jakýmkoliv podílem na organizaci obou mistrovství  Vladimíra Machuly a Leteckého akrobatického centra. V případě, že nedojde k personální obměně, komise doporučuje oba šampionáty zrušit. Upozorňuje, že v časové nouzi je nereálné sehnat v ČR adekvátní náhradu. Zároveň požaduje toto téma zařadit do jednání VV.
 10. 20. 11. 2020 se Výkonný výbor seznámil s námitkou  a stanoviskem OSK Akro (zápis VV č. 2).
 11. 30. 11. 2020 na vyžádání GT AeČR zasílá pracovnice Sekretariátu FAI přehled o uzavřených Organizačních smlouvách na rok 2020. Sděluje, že návrhy smluv na rok 2020 zaslala sekretariátu AeČR již 19. 12. 2019, ale dosud se jí nevrátily podepsané zpět.
 12. 20. 1. 2021 Výkonný výbor rozhodl o zrušení obou soutěží. Ukládá prezidentovi informovat FAI.
 13. 9. 2. 2021 potvrzuje VV svoje stanovisko ke zrušení soutěží.
 14. 11. 2. 2021 informuje sekretariát FAI GT AeČR, že Organizační smlouvy na obě akce byly přede dvěma dny vráceny podepsané organizátory a Vladimírem Machulou, antidatované ke dni 19. 12. 2019. Na vyžádání jsou nám kopie obou smluv zaslány a zjišťujeme, že jsou datovány skutečně 19. 12. 2019 a podpis GT AeČR je na nich nesprávný. Navíc v době, kdy je Vladimír Machula poslal na Sekretariát FAI již k tomu nebyl oprávněn. Sekretariát FAI konstatuje, že tyto smlouvy jsou neplatné a na akce v r. 2021 bude třeba zpracovat a podepsat smlouvy nové.
 15. 15. 2. 2021 dostáváme z FAI znění nových smluv s upozorněním, že obsahují nové organizátory podle nových bulletinů, které však dosud nebyly publikovány. 
 16. 16. 2. 2021 informuje Vlastimil Dvořák GT FAI a Prezidenta CIVA, že oproti publikovanému bulletinu soutěže na Hosíně je uveden jiný organizátor a že před podepsáním OA’s musíme jednat s oběma organizátory a CIVA, protože v současné době je pro nás osoba Vladimíra Machuly ve funkci ředitele obou soutěží neakceptovatelná, a to z důvodů, souvisejících s jeho nezájmem spolupracovat s nově zvoleným Výkonným výborem AeČR, ani se stávajícím Sekretariátem.
  Vlastimil Dvořák se pokusil kontaktovat Prezidenty obou organizačních výborů, pana Pígla z Českých Budějovic a pana Babáka z Břeclavi a oba tito pánové mu shodně sdělili, že samostatně jednají s Prezidentem CIVA, že je připomínky AeČR nezajímají a že pokud odmítne podepsat OA´s, soutěže stejně proběhnou, protože organizátoři to mají domluveno s Prezidentem CIVA. Oběma adresátům korespondence Vlastimil Dvořák sdělil, že za současných podmínek na základě rozhodnutí VV nemůže za AeČR OA´s podepsat a AeČR také odmítá veškerou odpovědnost za vše, co souvisí s uvedenými soutěžemi. 
 17. 17. 2. 2021 Vlastimil Dvořák oslovuje Prezidentovi CIVA s námitkou, proč dosud neobdržel odpověď na jeho fundamentální otázku, co se stane, když AeČR nepodepíše Organizační dohody tak jak rozhodl Výkonný výbor a že pan Machula ujišťuje pořadatele, že podpis od AeČR nepotřebují, že se závody  uskuteční a na samotném AeČR je, jestli s AeČR nebo bez něho. Viz mail od pana Pígla. Dále Vlastimil Dvořák prezidentovi CIVA sdělil, že je velmi překvapen, že přeposílá Vladimírovi Machulovi a organizátorům jeho  korespondenci, ale i přes žádost odmítá poskytnout korespondenci mezi pořadateli a prezidentem CIVA. Vlastimil Dvořák namítá, že je toto zcela nestandardní postup a chování prezidenta CIVA. Na poznámku Vlastimila Dvořáka, že pan Vladimír Machula stále nereaguje, prezident CIVA odpověděl, že s ním dnes mluvil telefonicky a že ho tedy požádá, aby začal s AeČR komunikovat.
 18. 24. 2. 2021 jedná Výkonný výbor a opět je na stole téma soutěží na Hosíně a v Břeclavi. Protože nedošlo k žádnému posunu v jednání s Machulou, s organizátory ani s FAI, VV potvrzuje svoje rozhodnutí o zrušení obou soutěží, toto téma definitivně uzavírá a dál se jím nebude zabývat. (Zápis VV č. 8)
 19. 1. 3. 2021 píše Vladimír Machula na Národní sportovní agenturu, kde tvrdí, že podepsání smlouvy o MS v Hosíně mezi AeČR a FAI je pouze nevýznamná administrativní záležitost a že odpovědným organizátorem je Letecké akrobatické centrum ČR, nikoliv Aeroklub ČR. NSA o tomto postoji obratem informuje AeČR s žádostí o vyjádření. AČR předložil korespondenci s organizátory a protože se jednalo o dotaci pro Hosín, kde byla minimální šance na změnu a přidělení dotace z výzvy VSA), získali jsme informace o připravovaném programu VSA2 a možnosti získat část dotace na mistrovství v Břeclavi. 
 20. 6. 4. 2021 oznámil prezident CIVA delegátovi AeČR Martinovi Veckovi, že ve věci podpisu organizačních smluv jedná přímo s Vladimírem Machulou a organizátory z Břeclavi a Hosína.
 21. 20 9. 4. 2021 konečně Vladimír Machula vyslyšel žádost Vlastimila Dvořáka na společnou schůzku, která se konečně uskutečnila. Vlastimil Dvořák informoval V. Machulu o nutnosti spolupracovat při předání agend a majetku, zejména s ohledem na zcela chybějící dokumentaci oprav v LŠV, kde bylo ze strany LŠV podáno v této věci trestní oznámení na LSC a AeČR. Machula slíbil chybějící doklady dodat.   
 22. 19. 5. 2021 svolal Vlastimil Dvořák schůzku s pořadateli soutěží na letiště v Letňanech. Vlastimil Dvořák připomenul V. Machulovi, že žádný z jeho slibů nesplnil. Předání slíbené dokumentace k LŠV stále neproběhlo. Machula otevřeně lhal, ale telefonicky byl kontaktován V. Sehnal, který potvrdil, že žádné dokumenty nebyly dosud odevzdány. Machula slíbil, že vše do 30.5. vyřeší, což byl jediný výsledek schůzky.
 23. 8. 6. 2021 píše Vlastimilu Dvořákovi prezident CIVA, zda bude schopen podepsat smlouvy, pokud CIVA vyřeší možnost jiného ředitele soutěží a potvrdí, že Vladimír Machula nebude přítomen ani na jedné z nich. Ještě v ten den je prezident CIVA ujištěn, že jsme za těchto podmínek připraveni smlouvy podepsat.
 24. 15. 6. 2021 Vladimír Machula šíří naprosto smyšlenou poplašnou zprávu, že zasedal FAI Executive Board (FAI EB), který 16. 6. 2021 vyzve AeČR k „odblokování pořadatelství“ obou soutěží se lhůtou 12 hodin. Po uplynutí této doby bude pořádání soutěží v ČR zrušeno a ČR bude následně čelit „umístění na Black List FAI“ pro hrubé porušení Stanov, což může  znamenat nemožnost soutěže na území ČR pořádat, také se jich jako český občan účastnit v zahraničí, týká se to celé ČR, tedy i LAA ČR a Modelářů“.
 25. 16. 6. 2021 telefonuje Prezident LAA ČR Aleš Trtil na Sekretariát AeČR, že je velmi znepokojen telefonátem s Vladimírem Machulou, který mu sdělil, že mezinárodní soutěže FAI, které má LAA ČR pořádat v r. 2021 mohou být zrušeny pokud se nepodepíšou OA s FAI na MS v Hosíně a ME v Břeclavi. Vlastimil Dvořák informuje Prezidenta LAA A. Trtila, že organizační smlouvy je možné podepsat, ale že Vladimír Machula odmítá komunikovat s novým vedením a požádal ho o zprostředkování jednání s Vladimírem Machulou. Po telefonátu s V. Machulou informuje Trtil Dvořáka, že V. Machula  jakékoliv jednání odmítá.
  Vlastimil Dvořák nemohl tudíž  ultimátu od CIVA vyhovět, protože o tom musí proběhnout hlasování VV AeČR. Hodinu po uplynutí ultimáta V. Machula píše dopis do všech ČO o tom jak nebude v ČR MS a je přesunuto do Polska, kde byl on osobně delegován na pozici ředitele soutěže.
  Vlastimil Dvořák podal proti tomuto rozhodnutí a zejména postupu protest adresovaný prezidentovi FAI a generálnímu sekretáři FAI, kde ho ujišťuje, že garantuje za AeČR pořádání obou soutěží i s funkcí V. Machuly, kde bude za AeČR určen supervizor nad jeho funkcí. Generální sekretář FAI s tímto souhlasil a požádal o zaslání nových smluv.
 26. 17. 6. 2021 Videokonference ke zrušení soutěží v Hosíně a Břeclavi za účasti Buckenham, Machula, Babák, Pígl bez českého delegáta CIVA Martina Vecka a pořadatelé se dohodli na zrušení soutěží v ČR.  Z postoje FAI se nejednalo o oficiální jednání CIVA. Z další korespondence s FAI vyplývá, že organizátoři ME v Břeclavi odstoupili od pořádání soutěže.
 27. 18. 6. 2021 píše Jiří Dodal Generálnímu tajemníkovi FAI, že návrh změn obou smluv je připraven, ale že jsme se z oficiálního webu soutěže dozvěděli, že FAI soutěž zrušila a že je smutné, že o této skutečnosti nebyl AeČR dosud informován.
 28. Téhož dne píše Prezident CIVA Prezidentovi AeČR, že lituje, ale že předsednictvo CIVA rychle rozhodlo, že přesune soutěže jinam a že je nesprávné tvrdit, že CIVA jednala s organizátory bez vědomí Prezidenta AeČR.
 29. 21. 6. 2021 odpovídá GT FAI, že do stanovené lhůty neobdržel požadované návrhy smluv, proto je nutné brát rozhodnutí CIVA jako fakt.
 30. 22. 6. 2021 odpovídá Jiří Dodal GT FAI, že Prezident AeČR podepsal původní Organizační smlouvy se 48 hodinovým zpožděním, aby zachránil obě soutěže pro ČR, což však bohužel ze strany CIVA nebylo akceptováno.
 31. 22. 6. 2021 zasedá VV AeČR a je podrobně seznámen s celou situací. Ukládá Jiřímu Dodalovi zpracovat návrh dopisu Prezidentovi FAI, GT FAI a členům Výkonného Výboru FAI (FAI EB)
 32. 23. 6. 2021 je návrh dopisu v české verzi rozeslán všem členům VV k připomínkám. Ještě týž den je s připomínkami Prezidenta AeČR přeložen do angličtiny a odeslán adresátům. V dopise se uvádí informace, že se sešel VV AeČR a diskutoval o zrušení soutěží v ČR. Dále že VV se pozastavuje nad skutečností, že se uskutečnila telekonference za účasti Prezidenta CIVA, organizátorů z Hosína a Břeclavi a Vladimíra Machuly, na kterou nebyl pozván žádný z oficiálních představitelů AeČR ani stávající delegát CIVA za AeČR. VV je přesvědčen, že kdyby těmto osobám byla účast umožněna, byly by určitě vyjasněny požadavky, smlouvy podepsány a obě akce nemusely být zrušeny a přesunuty mimo ČR. Bylo konstatováno, že Prezident AeČR nakonec pod tlakem podepsal obě Organizační smlouvy. VV považuje tento postup za zcela nestandardní a požaduje, aby přijatá opatření ze strany CIVA FAI byla zrušena a pořádání obou soutěží bylo ponecháno v ČR.
 33. 25. 6. 2021 píše GT FAI Jiřímu Dodalovi, že potvrzuje přijetí dopisu s tím, že brzy odpoví a objasní stanoviska.
 34. Po tomto datu se šíří rozsáhlé a naprosto zavádějící diskuse po telefonech, mailech i sociálních sítích, proč byl FAI odeslán výše zmíněný dopis (o jeho existenci v té době věděli jen členové VV a adresáti), že teď CIVA hlasuje, zda MS bude v Polsku a jak má hlasovat (nebo jak již hlasoval) náš delegát, když všichni (údajně kromě USA) jsou pro Polsko apod.
 35. 30. 6. 2021 píše Jiřímu Dodalovi členka EB FAI Marina Vigorito, že se obává, že rozhodnutí Prezidenta CIVA bylo nesprávně oznámeno, protože EB FAI nikdy neřekl, že soutěže mají být zrušeny, že lituje celé situace, která se v ČR přihodila a že je velmi znepokojena tím, že by rozhodnutí EB mohla být takto nesprávně interpretována.
 36. Ještě téhož dne odpovídá Jiří Dodal a poukazuje na sdělení Prezidenta CIVA  z 16. 6. 2021, kterému rozumí tak, že rozhodnutí o zrušení soutěží je rozhodnutím EB FAI. Dále poukazuje na dopis Prezidenta AeČR ze 17. 6. 2021, ve kterém vysvětluje EB FAI důvody, proč OA dosud nebyly podepsány.
 37. 27. 6 2021 bylo ukončeno oficiální hlasování CIVA o přesunu závodů z Hosína do Polska (Toruň). Český delegát hlasoval pro přesun. Důvodem byla v první řadě informace, že organizátoři sami rezignovali na organizování mistrovství během konference s prezidentem CIVA a tudíž není v ČR subjekt, který by tento závod mohl uspořádat.
 38. Soutěž, která se měla uskutečnit  v Břeclavi, byla pro nezájem ji zorganizovat jinou členskou organizací FAI zrušena předsednictvem CIVA.
 39. Soutěž v Toruni v Polsku proběhla za účasti českého reprezentačního družstva. Aeroklub České republiky proplácí závodníkům na těchto závodech startovné. Reprezentační výprava ani OSK Akro neodevzdaly žádné zprávy nebo materiály – na webu/sociálních sítích tedy není co publikovat.
 40. Na základě rezignace Martina Vecka na zastupování ČR v CIVA byli oficiálně jmenování tito zástupci – Přemysl Vávra a Stanislav Bajzík. 
 41. 10. 9. 2021 se pokouší uzavřít celý tento případ prezident CIVA FAI ve sdělení novým delegátům CIVA za AeČR:
  „Vítáme vás v naší skupině mezinárodních zástupců a těšíme se na vás online v některé z našich nadcházejících diskusí na Zoom. Jsem si jistý, že si oba dobře uvědomujete obtížné chvíle, které jsme letos zažili při našich pokusech o dokončení akcí WAAC a EAC 2021 v České republice. Bohužel, z různých důvodů to nakonec nebylo možné, ačkoli mezi námi a FAI bylo vyměněno značné množství konstruktivních e-mailů. S úctou navrhuji, abychom co nejlepším způsobem vykročili vpřed a měli všechny ty výměny za sebou, abychom získali pozitivnější pohled na možnost pořádání mistrovství v České republice. Během více než půl století se ve vaší zemi uskutečnilo mnoho nádherných světových a evropských akrobatických šampionátů CIVA a všichni velmi doufáme, že tento trend bude pokračovat i v příštích letech. Od manažerského týmu CIVA určitě získáte maximální součinnost kterou vám můžeme poskytnout.“
 42. EB FAI seznala postup CIVA za podivný a dala za úkol prezidentovi FAI ze situace vyvodit důsledky.
 43. AeČR vnímá pozitivně vyjádření CIVA, avšak stále čeká na vyjádření prezidenta FAI ohledně naprosto nepřijatelného postupu během komunikace s AeČR a pokusu obejít NAC, které mu bylo uloženo EB FAI. 
 44. AeČR od té doby nebyl o žádném dalším postupu FAI informován

 

 


 

Závěr

 

Přesný postup jak organizovat soutěže tohoto významu je uveden v dokumentu “Směrnice Aeroklubu České republiky pro organizování sportovních soutěží v leteckých sportech a parašutismu pod hlavičkou Aeroklubu České republiky”.

 

Výtah z dokumentu:

 1. ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ PODLE ODBORNOSTI

2.1. Soutěže v kompetenci Aeroklubu České republiky

– soutěže v letecké akrobacii

– soutěže v přesném létání a letecké rally

– soutěže v plachtění

– soutěže v parašutismu

 

2.2. Soutěže v kompetenci organizací, stojících mimo Aeroklub České republiky

Aeroklub České republiky (dále jen AeČR) jako reprezentant a nositel řádného členství České republiky v Mezinárodní letecké federaci – Fédération Aéronautique Internationale (dále jen FAI) je z titulu svého postavení odpovědný za výkon sportovních pravomocí, delegovaných mu FAI pro území České republiky. Z tohoto důvodu je AeČR FAI odpovědný za veškerou letecko-sportovní činnost, pořádanou na území ČR. V souladu se Statutem FAI deleguje AeČR zejména odpovědnost za organizování soutěží, které nejsou obsaženy v odstavci 2.1. této Směrnice na dále uvedené organizace, stojící mimo Aeroklub České republiky, se kterými má uzavřeny dvoustranné dohody:

– Letecká amatérská asociace České republiky – soutěže v závěsném létání a paraglidingu, soutěže v ultralehkém létání a soutěže v amatérské stavbě letadel – Český balónový svaz – soutěže v balónovém létání a létání vzducholodí – Svaz modelářů České republiky – soutěže v leteckém a raketovém modelářství Obecně platí, že Vrcholné mezinárodní soutěže (viz odstavec 3.1. této Směrnice) mohou výše uvedené organizace pořádat jen po vyjádření souhlasného stanoviska AeČR.

 

3.1.1 Oprávnění pořádat vrcholné mezinárodní soutěže

Mistrovství světa nebo Mistrovství Evropy, světové nebo Evropské poháry v leteckých sportech a parašutismu mohou být v České republice organizovány výhradně jen na základě pověření k organizaci takových soutěží FAI, se kterou AeČR a jím pověřený organizátor uzavírají „Organizační smlouvu“. FAI poté takovou soutěž zařadí do Sportovního kalendáře FAI jako soutěž 1. kategorie, AeČR ji zařadí do Sportovního kalendáře AeČR.

 

3.1.1 Schvalovací proces pro pořádání vrcholné mezinárodní soutěže

 1. a) Výběrové řízení

Výběrové řízení se uskuteční pouze tehdy, podá-li nabídku na pořádání stejné vrcholné mezinárodní soutěže více uchazečů. U soutěží, uvedených v bodě 2.1. této Směrnice organizuje výběrové řízení příslušná komise odbornosti AeČR. U ostatních soutěží výběrové řízení organizuje některá z organizací, uvedená v odstavci 2.2. této Směrnice.

 1. b) Výběr organizátora

U soutěží, uvedených v bodě 2.1. této Směrnice schvaluje organizátora soutěže na návrh příslušné komise odbornosti AeČR Výbor AeČR. U ostatních soutěží organizátora schvaluje některá z organizací, uvedená v odstavci 2.2. této Směrnice.

 1. c) Nabídka

Nabídku na pořádání vrcholné mezinárodní soutěže zpracovává výhradně AeČR nebo jím pověřená organizace a předkládá jí dle interních předpisů FAI prostřednictvím příslušné Letecké sportovní komise FAI.

 1. d) Organizační smlouva

Poté, co FAI pověřila organizací vrcholné mezinárodní soutěže AeČR, podepisují oprávnění zástupci FAI, AeČR a organizátora „Organiser Agreement“ (viz Příloha č. 2 této Směrnice). V případě soutěží, uvedených v bodě 2.1. této Směrnice, uzavře AeČR s vybraným organizátorem smlouvu o organizačním zajištění této soutěže. V ní jsou vyjmenováni funkcionáři tohoto sportovního podniku (ředitel soutěže, předseda organizačního výboru, tajemník, finanční ředitel, referent MTZ, manažer PR apod.) a přesně stanoveny náplně jejich práce. Smlouva mimo jiné také vymezuje odpovědnost organizátora, požadavky organizátora na AeČR, kompetence, finanční toky, výši a položkový obsah poplatku pro AeČR a sankce za nedodržení smluvních podmínek.

 


 

Výkonný Výbor AeČR má za to, že v případě závodu na Hosíně nebyl dodržen tento závazný postup. Organizátor uvedený v bidu Czech Airsports nebyl schválen usnesením minulého Výkonného výboru ani OSK Akro a není členskou organizací AeČR.

 

Organizační smlouva (Organization Agreement – OA) pro rok 2020 nebyla nikdy ani za prezidentování Vladimíra Machuly podepsána. 

 

Dalším, a to hlavním důvodem, otálení s podpisem Organizační dohody je absence smysluplné komunikace s ředitelem obou soutěží Vladimírem Machulou. Vzhledem k situaci s nepředáním agendy AeČR, zadržování majetku nebo jeho ztrátou, výši způsobené škody a mnoha dalším excesů, které vedly k sérii soudních pří a trestních oznámení na AeČR a jeho pobočný spolek LSC od mnoha subjektů není možné poskytnout jakoukoliv záruku za akci, která má v klíčové pozici Vladimíra Machulu. Toto stanovisko jasně deklaroval Výkonný výbor v několika zápisech a prokazatelně s ním seznámil organizační týmy obou soutěží s dostatečným předstihem.

 

Vladimír Machula za zády Aeroklubu ČR, OSK Akro i delegáta za ČR Martina Vecka jednal se zástupci FAI. AeČR se tak dostal do pozice pouhého pozorovatele. Navíc, díky nesprávné komunikaci mezi Executive board (EB) a komisí CIVA, nebyly správně předávány podstatné informace. Informace předávané organizátorům akcí byly velmi zkreslené nebo přímo záměrně nepravdivé a mimo oficiální jednání CIVA. Výsledkem bylo, že Vladimír Machula chybně ujišťoval organizátory i Národní sportovní agenturu o tom, že podepsání OA ze strany AeČR je zbytná formalita a obejít AeČR jako NAC je standardní a běžný postup. 

Během schůzky mimo oficiální jednání CIVA se organizátoři pořádání obou mistrovství vzdali. Prakticky v ten samý okamžik byl EB ubezpečen o podpisu OA v případě nahrazení Vladimíra Machuly jinou osobou.