ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ 115. GENERÁLNÍ KONFERENCE FAI

Ve dnech 9.–11. 11. 2021 proběhlo zasedání Generální konference FAI. Jednání proběhla video konferenčním způsobem. Jednání se účastnilo 100 zástupců členských organizací FAI včetně zaměstnanců Sekretariátu FAI a členů Mezinárodních komisí FAI, počet zúčastněných se v průběhu jednání měnil. Nutno přihlédnout k faktu, že v době, kdy jednání probíhala, měli účastníci z časových pásem, blízkých Austrálii a východoasijské země díky časovému posunu čas blízký, nebo překračující naši půlnoc. 

 

Místo: Lausanne, Švýcarsko

Způsob: video konference

Datum: 9.–11. 11. 2021

Zprávu podává: Jiří Dodal

Jednání vedl: Prezident FAI David Monks z Velké Británie.

 

Průběh zasedání


9. 11. 2021

– Jednání bylo zahájeno organizačními poznámkami Prezidenta FAI a hymnou FAI. 

– Poté byla uctěna památka osobností, zesnulých od minulé GK. Z našich členů byli vzpomenuti Petr Vestfal a Jaroslav Pošitma.

– Následovaly běžné úkony, spojené se zahajovací procedurou (kontrola přítomnosti zástupců členských organizací FAI, omluvy nepřítomnosti, proxy, deklarace případného konfliktu zájmů, hlasování, doplňky programu apod.).

– Bez připomínek byl schválen zápis z jednání 114. GK 2020.

– Prezident FAI přednesl svoji výroční zprávu.

– Generální tajemník FA Markus Haggeney z Německa přednesl zprávu o činnosti FAI

– GT FAI přednesl finanční zprávu FAI za rok 2020

Všechny přednesené zprávy byly GK přijaty a jsou dostupné na web stránce FAI  http://www.fai.org 

 


10. 11. 2021

– Jednání bylo zahájeno Konstitučními záležitostmi FAI

Etický a disciplinární kodex FAI – GK neschválila souhrnný dokument, ale představa je, aby to byly dva samostatné dokumenty. Problémem se bude znovu zabývat CASI FAI, která předloží GK v r. 2022 tyto dva dokumenty s cílem jejich implementace do konstituce FAI s platností od 1. 1. 2023

– Statut FAI – GK schválila některé navrhované změny Statutu FAI s účinností od  1. 1. 2022. Dokument bude publikován na web stránce FAI. GK schválila složení pracovní skupiny pro Statut FAI v dalším období, které je stejné, jako dosud. Předsedkyně Gillian Rainer z Velké Británie.

Sportovní komise FAI (CASI). Členy pro další období zůstávají: Austrálie, Česká republika, Španělsko, Švédsko a USA (do příštího roku), nově zvoleni (na další 2 roky) Francie, Německo, Hong Kong, Švýcarsko a Velká Británie.

Volba Vice-Prezidentů FAI pro období 2021/2022. Byli schváleni všichni navržení kandidáti – za Českou republiku Jiří Dodal.

 


11. 11. 2021

Zprávy předsedů Mezinárodních komisí FAI

  Schváleny a jsou dostupné na web stránce FAI

Ve zprávě Mezinárodní akrobatické komise FAI konstatováno, že Česká republika odmítla podepsat Organizační smlouvy pro Hosín a Břeclav, takže soutěž v Hosíně byla přesunuta do Toruně (Polsko) a soutěž v Břeclavi byla zrušena. Delegát USA sdělil, že celou věc bude řešit CIVA na svém zasedání 20. 11. 2021. Proto a z důvodu nutnosti rozsáhlé argumentace jsem se rozhodl v diskusi nevystoupit.

 

Finance FAI

  Finanční situace FAI k 30. 9. 2021. GT FAI a Finanční ředitel podali zprávu, dle které se špatná situace z loňska postupně lepší. GK zprávu po diskusi přijala.

  GK schválila navrženého auditora pro rok 2022.

  Rozpočet na rok 2022  GK schválila

  Členské příspěvky FAI za rok 2022 GK schválila. Česká republika je zařazena do třídy 6 – 12.342 CHF

 

Členské záležitosti

   Za rok 2021 nezaplatili: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Taipei, Ekvádor, Malajsie, Mongolsko, Nepál, Rusko a Venezuela. Pokud příspěvky nebudou uhrazeny do 31.12.2021, budou tito členové suspendováni.

  Za roky 2020 a 2021 nezaplatili: Botswana, Mexiko, Monako, Palestina a Peru. Pokud dluhy nebudou vyrovnány  do 31. 12. 2021, jejich členství bude k tomuto datu ukončeno.

  GK schválila nové členy FAI: Arménie, Bahrain, Gruzie, Laos, Paraguay

  GK schválila změnu členské třídy pro Bělorusko, Jihoafrickou republiku a Švédsko

 

– Budoucí Generální konference FAI

  2022 – Wuhan – Čína – 17. – 24. 10. 2022

  2023 – Dayton – USA

  Pokud se situace s Covid 19 nezlepší, budou budoucí jednání GK FAI pořádány opět video-konferenčně z Lausanne – Švýcarsko

 

Prezident FAI na závěr poděkoval všem zúčastněným delegátům a jednání ukončil hymnou FAI.

V Praze 13. 11. 2021 Jiří Dodal