PROPOZICE 7. POHÁRU MORAVY 20.–22. 5. 2022 Letiště Kyjov

Obecné

Organizátor

Organizátorem 7. Pohár Moravy 2022 v akrobacii kluzáků je Aeroklub Kyjov, z.s.

 1. Pohár Moravy 2022 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2022.

 

Cíl soutěže

Uskutečnit významnou soutěž v letecké akrobacii a určit vítěze poháru pro rok 2022 v uvedených kategoriích.

Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.

Prezentovat region, propagovat Aeroklub ČR, letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Kyjov.

 

Termín a místo konání

Soutěž se uskuteční na letišti Kyjov.

Termín konání 7. Pohár Moravy 2022 je 20.–22. 5. 2022

 

Tréninkové lety

V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 20.5.2022 kontaktujte organizátora.

 

Program soutěže

Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

19.– 20. 5. 2022 (Čtvrtek – Pátek)

přílety, tréninkové lety

20. 5. 2022 (Pátek)  10:00–západ

přílety, prezence, tréninkové lety     

21. 5. 2022 (Sobota)

9:00–13:30

soutěžní lety

13:00–14:00

přestávka na oběd

14:00–západ 

soutěžní lety

22. 5. 2022 (Neděle)

odlety a odjezdy(náhradní soutěžní den)

 

Podmínky soutěže

Pravidla

Pohár Moravy 2022 se uskuteční na základě následujících pravidel:

 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.

 

Soutěžní kategorie: 7. Pohár Moravy 2022 se bude konat v kategoriích BASIC, SPO (Sportsman) a INT (Intermediate).

Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.

Výsledky 7. Poháru Moravy 2022 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.

Protest musí být podán písemně předsedovy Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.

V kategoriích BASIC a SPO se budou létat programy: povinná 1, povinná 2 a tajné. V kategorii  INT  se budou létat programy: povinná 1, povinná volná 1 a tajné.

Vítězem 7. Poháru Moravy se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.

 

Podmínky soutěžních letů

Meteorologické podmínky

 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s

Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.

Pro kategorii BASIC je stanoven horní výškový limit 1 200 m AGL a spodní výškový limit 400 m AGL.

Pro kategorii SPO a INT je stanoven horní výškový limit 1 200 m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.

V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedení soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

 

Box

Pro soutěžní lety bude vyznačen standardní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2 pouze pomocí středového kříže a rohových L značek.

Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

Účast, soutěžící a letadla

Soutěžící

 1. Poháru Moravy 2022 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do týmů.

Soutěžící musí být držitelem:

 • platného odpovídající oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).

Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.

Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.

Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.

V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letadla.

Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

 

Letadla

Všechny letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.

Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).

Soutežní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:

MTOW do 500 kg                                                            750.000 SDR (cca. 870.000 EUR)

MTOW above 500 kg to 1000 kg                                    1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)

Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.

Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.

Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.

Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.

V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

 

Startovné a registrace

Startovné

Startovné je jednotné pro všechny soutěžící:

1200 CZK / 50 EUR

Startovné bude vybíráno při registraci/prezentaci před zahájením soutěže.

Startovné zahrnuje:

 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
 • Startovné nezahrnuje pohonné hmoty, olej, pronájem letadel, ubytování a stravu.

Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 500 CZK / 20 EUR.

Platné členství v AeČR je nutno ověřit pomocí členské evidence.

 

Aerovleky

Organizátor zajistí vlečný letoun plus jeden jako zálohu.

Cena vleku je jednotná a určena následovně:

Towing – 1200 m    50 EUR / 1200 CZK

Towing – 850 m    35 EUR / 850 CZK

 

Registrace

Registraci na 7. Pohár Moravy 2022 proveďte nejpozději do 15. 5. 2022 včetně závazných požadavků na zajištění ubytování !

Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:

Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže.

 

 

Volné sestavy

Volné sestavy (v případě účasti v kategorii ADV, UNL) musí být odevzdány nejpozději do začátku úvodního briefingu.

Sestavy musí být vytvořeny v programu OpenAero  (http://www.openaero.net).

Akceptovány budou volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze software a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním ABC formulářem.

Sestavy ve formátu PDF budou akceptovány pouze ve výjimečných případech a v dostatečném předstihu. PDF musí obsahovat kompletní sestavu s formuláři ABC, jménem závodníka v pravém dolním rohu a výpisem koeficientů na formuláři B.

Ručně kreslené či jinak sestavené volné programy nebudou akceptovány.

 

 

Ubytování a strava

Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora.

Stravování ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.

Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 

Rozhodčí, Jury a organizační výbor

Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:

 

Hlavní rozhodčí:

 

Rozhodčí:

 

Technická komise

Členové oznámeni na úvodním briefingu

Organizační výbor

Ředitel soutěže:

Jan Rolinek

Předseda org. výboru:

Miroslav Mančík

Ekonom soutěže:

Jan Blaha

Kontakt

Adresa pro korespondenci

Aeroklub Kyjov z.s.,  7. Pohár Moravy, Svatobořice Mistřín č.p.1181

Letiště Kyjov, 697 10 Kyjov

Ostatní kontakty:

Jan Rolinek

+420 724 371 826

E-mail:

jan.rolinek@post.cz

Miroslav Mančík

+420 608 107 868

E-mail:

mira.mancik@seznam.cz