10. POHÁR V AKROBACII KLUZÁKŮ – DVOUSEDADLOVEK A ADVANCED

1. Obecné

1.1.  Organizátor

 1. Organizátorem 10. poháru v akrobacii kluzáků – dvousedadlovek a advanced‚ 2022 (dále jen TSGAC 2022) je Aeroklub Zbraslavice, z.s.
 2. TSGAC 2022 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2022.

1.2.  Cíl soutěže

 1. Uskutečnit významnou soutěž v letecké akrobacii a určit vítěze poháru pro rok 2022 v uvedených kategoriích.
 2. Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 3. Prezentovat region, propagovat Aeroklub ČR, letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Zbraslavice.

1.3. Termín a místo konání

 1. Soutěž se uskuteční na letišti Zbraslavice.
 2. Termín konání TSGAC 2020 je 9.–12. 6. 2022.

1.4. Tréninkové lety

 1. V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 9. 6. 2022 kontaktujte organizátora.

1.5. Program soutěže

 1. Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.
 2. Program soutěže:
8. 6. 2022 (Středa) Odpoledne možnost individuálních tréninků
9. 6. 2022 (Čtvrtek)  
9:00 Přílety, příjezdy, prezence, tréninkové lety
13:00 Tréninkový briefing
14:00 – západ Tréninkové lety
10. 6. 2022 (Pátek)
8:30 Tréninkový briefing
9:00 – 12:00 Tréninkové lety
  Polední přestávka/Prezence
13:00 – 13:45 Úvodní briefing
14:00 – západ Soutěžní lety
11.6.2022 (Sobota)
8:00 Briefing
9:00 – 13:00 Soutěžní lety
13:00 – 14:00 Polední přestávka
14:00 – 16:00 Soutěžní lety 
18:30 Vyhlášení výsledků 
19:00 Večerní zábava
12.6.2022 (Neděle)
Dopoledne Náhradní den
Dopoledne je rezervováno pro soutěžní lety soutěžících, kteří v předchozích dnech z důvodu nepřízně počasí neodlétají program soutěže. Odlety a odjezdy po skončení programu a vyhlášení výsledků

2. Podmínky soutěže

2.1. Pravidla

 1. TSGAC 2022 se uskuteční na základě následujících pravidel:
 2. Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 3. FAI Sporting Code – General Section,
 4. FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 5. Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 6. Místní předpisy pro letecký provoz.
 7. TSGAC 2022 se bude konat  v kategoriích: 1) Dvoučlenné posádky na cvičných akro. kluzácích s vyjímkou typu MDM-1 Fox, dle národních pravidel, 2) Akrobacie na kluzácích Advanced dle pravidel CIVA
 8. V posádky v kategorii TSG mají vždy dvoučlenné složení. Oba členové musí splňovat základní podmínky pro provádění letů na kluzácích a alespoň jeden musí být schopen samostatného provádění akrobatických letů. Druhý člen posádky nemusí být držitelem kvalifikace ACR.
 9. Složení posádek v kategorii TSG lze libovolně kombinovat s tím, že závodící osoba smí být pouze jednou ve funkci PIC (letícího, resp. odpovědného za provedení letu) a pouze jednou jako druhý (neletící) člen posádky.
 10. Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
 11. Výsledky TSGAC 2022 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně tří závodníků v kategorii. 
 12. Protest musí být podán písemně předsedovy Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
 13. V kategoriích TSG se budou létat programy: povinná 1, povinná 2 a tajné. V kategorii Advanced bude pořadí sestav podle pravidel CIVA.
 14. Vítězem TSGAC se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii jenž je občanem České republiky.

2.2.  Podmínky soutěžních letů

 1. Meteorologické podmínky:
  • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
  • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
  • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
 2. Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
 3. Pro všechny soutěžní lety v kategorii Advanced jsou stanoveny výškové limity dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2.
 4. Pro kategorii TSG (Two Seater) je stanoven horní výškový limit 1 300m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.
 5. V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

2.3.  Box

 1. Pro soutěžní lety bude vyznačen standartní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2 pouze pomocí středového kříže a dostupných rohových L značek.
 2. Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

3. Účast, soutěžící a letadla

3.1. Soutěžící

 1. TSGAC 2022 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do národních týmů (tj. tým tvořený více posádkami). 
 2. Soutěžící musí být držitelem:
  • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
  • platné odpovídající lékařské prohlídky,
  • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
  • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
 3. Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 4. Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů. 
 5. Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 6. V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letadla.
 7. Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

3.2. Letadla

 1. Všechna letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 2. Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 3. Soutežní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
  • MTOW do 500 kg – 750.000 SDR (cca. 870.000 EUR)
  • MTOW above 500 kg to 1000 kg – 1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
 4. Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 5. Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.
 6. Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
 7. Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.
 8. V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

4.  Startovné a registrace

4.1.  Startovné

 1. Startovné je jednotné pro všechny soutěžící: 1500 CZK / 62 EUR
 2. Startovné bude vybíráno při registraci/prezentaci před zahájením soutěže. Startovné lze uhradit převodem na účet.
 3. V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Variabilní symbol získaný při online registraci je důležitý k identifikaci platby. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.
 4. Startovné zahrnuje:Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 5. Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 6. Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
 7. Startovné nezahrnuje pronájem letadel, ubytování a stravu.
 8. Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 12 EUR.

4.2.  Aerovleky

 1. Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.
 2. V důsledku nepříznivého vývoje ceny paliva bude cena vleku známá až 8. 5. 2022 po dodání paliva pro soutěž.
 3. Předběžná cena vleku je jednotná a určena následovně:
  • Towing – 1350m                                     1400 CZK
  • Towing – 1250m                                     1300 CZK
  • Towing – 850m                                         900 CZK

4.3.  Registrace

 1. Přihlášky a požadavky na ubytování a stravu nejpozději do 9. 6. 2022 Registrace, kontrola dokladů a platba startovného na místě po příjezdu.
 2. Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:
  • elektronickou poštou na adresu vlp@lkzb.cz,
  • telefonicky na čísle +420 602 954 478.
 3. Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže, rezervaci ubytování a zároveň také údaje pro možnost platby startovného převodem.

4.4. Sestavy

 1. V kategorii TwoSeater budou využity sestavy v pořadí: 
  • Sportsman Known 1/2022 ČR, 
  • Tajná 1,  
  • Tajná 2.  
 2. V kategorii Advanced se poletí sestavy dle pravidel CIVA pro rok 2022 v pořadí: 
  • Povinná-volná,
  • Tajná 1, 
  • Tajná 2, 
  • Tajná 3. 
 3. Sestavy musí být vytvořeny v programu OpenAero (http://www.openaero.net).
 4. Akceptovány budou volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze software a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním ABC formulářem.
 5. Sestavy ve formátu PDF nebo kreslené ručně budou akceptovány pouze při odevzdání či zaslání e-mailem nejpozději do čtvrtka 9.6.2022 do 19.00 L.T.  Musí však obsahovat všechny vyplněné formuláře – A, B, i C se jménem závodníka v pravém dolním rohu a s výpisem koeficientů

5.  Ubytování a strava

 1. Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora v přihlášce.
 2. Cena ubytování
  • Kemp na letišti                               90 CZK/noc
  • Ubytovna 2-4 lůžkové pokoje    150 CZK/noc
 3. Stravování závodníků ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti. Náklady si hradí účastníci sami.
 4. Ubytování a stravu rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

6. Bezpečnostní opatření v souvislosti s Covid-19

Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat platná nařízení, pokud zase nějaká budou. Přesné podmínky a opatření ze strany organizátora budou prezentována během briefingu.

7. Rozhodčí, Jury a organizační výbor

7.1.  Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:
Bude oznámen na úvodním briefingu
Hlavní rozhodčí:
Bude oznámen na úvodním briefingu
Rozhodčí:
TBD

7.2.  Technická komise

Scoring Director Martin Chovan

7.3. Organizační výbor

Ředitel soutěže:
Miloš Ramert
Předseda org. výboru:
Martin Mezera
Flight Director
TBD

8. Kontakt

8.1. Adresa pro korespondenci

Aeroklub Zbraslavice z.s.
TSGAC 2022
Letiště č.p. 252
285 21 Zbraslavice

8.2.  Ostatní kontakty:

Telefon:
+420 327 591 286
 
+420 602 954 478
FAX:
+420 327 591 286
E-mail:

9.  Údaje pro platbu 

 • Číslo účtu: 1146421005/2700, do popisu platby uveďte příjmení a TSGAC2022
 • Startovné je také možné platit v hotovosti nebo kartou při prezenci.
 • Přímo na letišti je možnost platit kartou náklady spojené s leteckým provozem. Ve Zbraslavicích je nově instalován bankomat před Hotelem sv. Hubert.
 • Pokud je požadavek vystavit na platbu za leteckou činnost a startovné fakturu, je tento požadavek nutné uvést při prezenci.
 • Případná podpora pro juniorské závodníky – členy AeČR – bude poskytována výhradně v souladu s Koncepcí pro výchovu talentované mládeže (STM)

 

Aktuální informace budou publikovány průběžně na webu soutěže: https://www.tsgac.cz/