Dotace pro aerokluby – Provoz a údržba 2022

NSA zveřejnila na konci července na svých webových stránkách novou Výzvu – PROVOZ A ÚDRŽBA 2022. Jedná se o jeden z mála dotačních titulů, které jsou vhodné i pro aerokluby. Termín zahájení podávání žádostí je stanoven na 1. 8. 2022, příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2022 ve 12.00 hodin. Žádosti se opět podávají prostřednictvím portálu www.dotacesport.cz, po odeslání elektronického formuláře je nutné vytisknout vygenerovanou žádost v PDF, opatřit podpisem statutárního zástupce a včetně všech příloh odeslat do datové schránky NSA. 

Výše podpory od NSA je maximálně 50 % rozpočtované částky, minimálně však 40 tis. Kč na jedno sportoviště, minimální výše rozpočtu na jedno sportoviště proto musí být 80 tis. Kč.

Vše je detailně popsáno ve výzvě, při podávání žádosti i vyplňování povinných příloh se řiďte pokyny NSA uvedenými ve výzvě, při vyplňování rozpočtu je nutné rozpočtovat pouze stanovené způsobilé náklady. V minulém roce se podařilo našim aeroklubům získat poměrně významné částky, neberte tedy tuto výzvu na lehkou váhu. Zvláště ceny energií půjdou nahoru a právě z tohoto důvodu vypisuje NSA tuto výzvu už teď, aby se podpora dostala do klubů včas.

Všechny potřebné informace najdete na stránkách NSA: 

Po konzultaci s administrátorem žádosti o dotaci v rámci výzvy Provoz a údržba 2022 chceme případné žadatele upozornit především na ustanovení článků 12.9. a 12.10.

12.9. Při stanovení částky uplatněných provozních nákladů dle bodu 12.8. bude žadatel vycházet z celkové výše skutečně vynaložených nákladů uplatňovaného sportovního zařízení odpovídajících podmínkám způsobilosti dle čl. 9. za rok 2021, nebo v případech, kdy žadatel nebyl provozovatelem uplatňovaného sportovního zařízení po celý rok 2021, bude při stanovení částky uplatněných provozních nákladů vycházet z průměrné měsíční výše skutečně vynaložených nákladů za dobu dosavadního řádného provozu daného sportovního zařízení odpovídajících podmínkám způsobilosti dle čl. 9 vynásobené dvanácti (12). V případě nákladů dle bodu 9.1. písm. a) je možné pro stanovení částky uplatněných nákladů vycházet z předpokládané nebo nasmlouvané ceny energií pro dané období podpory, což musí být žadatelem doloženo nejpozději ke dni vydání Rozhodnutí.

·         Je nutné doložit podklady pro výpočet energií!

·         Při sestavování rozpočtu vycházejte z bodu 12.9.

·         Pokud budete rozpočtovat energie podle bodu 9.1. písm. a) nemusíte vycházet pouze z roku 2021. Vzhledem k očekávanému nárůstu cen energií je možno využít předpoklad pro rok 2022.

·         Předpokládanou výši nákladů na energie je nutné doložit smlouvou nebo písemnou dohodou na rok 2022, udělat průměr z měsíčních faktur za energie nebo průměr z předpisů záloh.

·         Důrazně doporučujeme, aby doložení náležitostí týkajících se smluv, faktur či předpisů záloh, bylo již součástí žádosti o dotaci!

12.10. Žadatel v žádosti pro každé uplatňované sportovní zařízení uvede jako kontrolní údaj celkovou výši skutečně vynaložených provozních nákladů odpovídajících podmínkám způsobilosti dle čl. 9. za rok 2021, nebo průměrnou měsíční výši skutečně vynaložených nákladů odpovídajících podmínkám způsobilosti dle čl. 9 za dobu dosavadního řádného provozu daného sportovního zařízení.

·         Pro tento bod by mělo být již do žádosti o dotaci přidáno pole pro zadání kontrolního údaje dle bodu 12.10. Ti, kteří již odevzdali nebo nebudou mít kontrolní údaje vyplněné, bude NSA vyzývat k jejich doplnění.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Národní sportovní agenturu (tel. +420704857111 – volat PO – ČT v čase 9 – 12, e-mail dotace@agenturasport.cz). 

Přejeme všem klubům šťastnou ruku při vyplňování formulářů a radíme se do toho pustit ihned bez odkladu. Shánění potřebných údajů nemusí být díky prázdninám a období dovolených triviální záležitostí.