PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČR V AKROBACII KLUZÁKŮ SPORTSMAN A INTERMEDIATE A ZBRASLAVICKÉHO POHÁRU ADVANCED 2022

PROPOZICE

MISTROVSTVÍ ČR V AKROBACII KLUZÁKŮ  SPORTSMAN A INTERMEDIATE A ZBRASLAVICKÉHO POHÁRU ADVANCED

2.–4. 9. 2022

LETIŠTĚ ZBRASLAVICE

1.             Obecné

1.1.           Organizátor

 1. Organizátorem MISTROVSTVÍ ČR V AKROBACII KLUZÁKŮ SPORTSMAN A INTERMEDIATE A ZBRASLAVICKÉHO POHÁRU ADVANCED (dále jen MČRA 2022) je Aeroklub Zbraslavice, z.s.
 2. MČRA 2022 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2022.

1.2.           Cíl soutěže

 1. Uskutečnit významnou soutěž v letecké akrobacii, určit mistra ČR v kategorii Sportsman a Intermediate pro rok 2022 a vítěze Zbraslavického poháru v kategorii Advanced.
 2. Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 3. Prezentovat region, propagovat Aeroklub České republiky, letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Udržet a zlepšit know-how pro pořádání vrcholných soutěží.  Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Zbraslavice.

1.3.           Termín a místo konání

 1. Soutěž se uskuteční na letišti Zbraslavice.
 2. Termín konání MČRA 2022 je 2.–4. 9. 2022.

1.4.           Tréninkové lety

 1. Tréninkové lety jsou plánovány na odpoledne 1. 9. 2022.
 2. V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 1. 9. 2022 kontaktujte organizátora.

1.5.           Program soutěže

 1. Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí. V programu je vyslyšena připomínka nelétat soutěžní lety 1. školní den.
 2. Program:
1. 9. 2022 (Čtvrtek)
přílety, příjezdy, prezence, tréninkové lety
14:00     Tréninkový briefing
14:00 západ Tréninkové lety
2. 9. 2022 (Pátek)
8:30     Tréninkový briefing
9:00 12:00 Tréninkové lety
      Polední přestávka/Prezence
13:00 13:45 Úvodní briefing
14:00 západ Soutěžní lety
3. 9. 2022 (Sobota)
8:00     Briefing
9:00 13:00 Soutěžní lety
13:00 14:00 Polední přestávka
14:00 19:00 Soutěžní lety
20:00     Večerní zábava
4. 9. 2022 (Neděle)
8:30 Briefing 9:00         –       12:00      Soutěžní lety 14:00                                Vyhlášení výsledků
Dopoledne je rezervováno pro soutěžní lety soutěžících, kteří v předchozích dnech neodlétají program soutěže.
Odlety a odjezdy po skončení programu a vyhlášení výsledků

2.             Podmínky soutěže

2.1.           Pravidla

 • Oficiálním jazykem soutěže je čeština.
  • MČRA 2022 se uskuteční na základě následujících pravidel:
 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.
  • MČRA 2022 se bude konat  v kategoriích: 1) Sportsman, dle národních pravidel, 2) Intermediate dle národních pravidel,  
  • Zbraslavický pohár Advanced se bude konat na kluzácích Advanced dle pravidel CIVA
  • Soutěžící musí splňovat základní podmínky pro provádění letů na kluzácích a být schopen samostatného provádění akrobatických letů. Všichni piloti létající pod 400 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší stanovený limit (200 nebo
   300 m) od pověřeného examinátora.
  • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code. Organizátor bude aplikovat přiměřeně následující normy:
   – FAI Sporting Code, General Section, Section 6

– CIVA Regulations

– FAI Catalogue

– Soutěžní řád AeČR pro leteckou akrobacii

 • Výsledky MČRA 2022 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
  • Protest musí být podán písemně předsedovy Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
  • Vítězem Mistrovství ČR se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii jenž je občanem České republiky.
  • Vítězem Zbraslavického poháru Advanced se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů.

 

2.2.           Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky
 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
  • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
  • Pro všechny soutěžní lety v kategorii Advanced jsou stanoveny výškové limity dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2.
  • Pro kategorii Sportsman je stanoven horní výškový limit 1 300 m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL, pro kategorii Intermediate je stanoven horní výškový limit 1 200 m AGL a spodní výškový limit 200 m AGL (za podmínky, že všichni závodníci mají povolen tento limit).
  • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

2.3.           Box

 • Pro soutěžní lety bude vyznačen standartní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2 pouze pomocí středového kříže a dostupných rohových L značek.
  • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

3.             Účast, soutěžící a letadla

3.1.           Soutěžící

 • MČRA 2022 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do národních týmů (tj. tým tvořený více posádkami).
  • Soutěžící musí být držitelem:
 • platné Sportovní licence (lze nahradit členstvím v AeČR),
 • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
  • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
  • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
  • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
  • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící musí předložit doklad o zřízení platného pojištění osobní odpovědnosti pilota platného pro jeho osobu do výše 200tis. Kč (lze nahradit zárukou aeroklubu, kde je závodník členem).
  • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

3.2.           Letadla

 • Všechna letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
  • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
  • Soutežní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
 • MTOW do 500 kg                                        750.000 SDR (cca. 870.000 EUR)
 • MTOW above 500 kg to 1000 kg            1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
  • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
  • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.
  • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
  • Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.
  • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

4.             Startovné a registrace

4.1.           Startovné

 • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící:

2000 CZK

 • Startovné bude vybíráno při registraci/prezentaci před zahájením soutěže. Startovné lze uhradit převodem na účet.
  • V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Variabilní symbol získaný při online registraci je důležitý k identifikaci platby. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.
  • Startovné zahrnuje:
 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 • Startovné nezahrnuje pronájem letadel, ubytování a stravu.
  • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 12 EUR.
  • Členové Aeroklubu České republiky z. s., zejména junioři a členové reprezentačního týmu,  mohou čerpat podporu z rozpočtu AeČR.

4.2.           Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.
  • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
 • Towing – 1350m                                     1450 CZK
 • Towing – 1250m                                     1350 CZK
 • Towing – 850m                                         950 CZK

4.3.           Registrace

 • Přihlášky a požadavky na ubytování a stravu zasílejte nejpozději do 1. 9. 2022.
  • Registrace, kontrola dokladů a platba startovného na místě po příjezdu musí provedena nejpozději 2. 9. 2022 do 12.00 nebo před prvním tréninkovým letem.
  • Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:
 • elektronickou poštou na adresu vlp@lkzb.cz,
 • telefonicky na čísle +420 602 954 478.
  • Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže, rezervaci ubytování a zároveň také údaje pro možnost platby startovného převodem.

 

4.4.           Sestavy

 • V kategorii Sportsman budou využity sestavy v pořadí:

1) Sportsman Known 1/2022 ČR,

2) Sportsman Known 2/2022 ČR,

3) Tajná 1,  

4) Tajná 2. 

 • V kategorii Intermediate budou využity sestavy v pořadí:

1) Intermediate Known 1/2022 ČR,

2) Free Known podle pravidel publikovaných na stránkách Aeroklubu ČR

3) Tajná 1, 

4) Tajná 2. 

 • V kategorii Advanced se poletí sestavy dle pravidel CIVA pro rok 2022 v pořadí

1) Povinná-volná,

2) Tajná 1,

3) Tajná 2. 

 • Sestavy musí být vytvořeny v programu OpenAero (http://www.openaero.net).
 • Akceptovány budou volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze software a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním ABC formulářem.
 • Sestavy ve formátu PDF nebo kreslené ručně budou akceptovány pouze při odevzdání či zaslání e-mailem nejpozději do čtvrtka 1. 9. 2022 do 20.00 L.T.  Musí však obsahovat všechny vyplněné formuláře – A, B, i C se jménem závodníka v pravém dolním rohu a s výpisem koeficientů

 

 

5.             Ubytování a strava

 • Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora v přihlášce.
  • Cena ubytování
 • Kemp na letišti                                           90 CZK/noc
 • Ubytovna 2-4 lůžkové pokoje                150 CZK/noc
  • Stravování ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.
  • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

6.             Bezpečnostní opatření v souvislosti s Covid-19

Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat platná nařízení, pokud budou v době konání soutěže závazně nařízena. Přesné podmínky a opatření ze strany organizátora budou prezentována během briefingu.

7.             Rozhodčí, Jury a organizační výbor

7.1.           Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:
bude určen
Hlavní rozhodčí:
Jan Rolinek
Scoring:
Antonín Chovan
Rozhodčí:
Jan Rolinek, Petr Burda, Miroslav Červenka, Lucka Pešková, Jan Sobotka.
Případné změny budou oznámeny na úvodním briefingu  

7.2.           Technická komise

Členové oznámeni na úvodním briefingu

7.3.           Organizační výbor

Ředitel soutěže:
Miloš Ramert
Předseda org. výboru:
Martin Mezera
 
 
           
 

8.             Kontakt

8.1.           Adresa pro korespondenci

Aeroklub Zbraslavice z.s.
MČRA 2022
letiště, č.p. 252
285 21 Zbraslavice

8.2.           Ostatní kontakty:

Telefon:
+420 327 591 286
 
+420 602 954 478
 
 
E-mail:

9.             Údaje pro platbu

 • Číslo účtu: 1146421005/2700, do popisu platby uveďte příjmení a MCRA 2022
  • Startovné je také možné platit v hotovosti nebo kartou při prezenci.
  • Přímo na letišti je možnost platit kartou náklady spojené s leteckým provozem.
   Ve Zbraslavicích je nový bankomat před Hotelem sv. Hubert.
  • Pokud je požadavek vystavit na platbu za leteckou činnost a startovné fakturu, je tento požadavek nutné uvést při prezenci.

10.        Box