PROPOZICE MEZINÁRODNÍHO 12. ročníku HOSÍNSKÉHO POHÁRU V AKROBACII LETOUNŮ kategorií Sportsman, Intermediate a Advanced

2.– 4.9.2022 LETIŠTĚ HOSÍN

1.             Obecné

1.1.           Organizátor

 1. Organizátorem je Aeroklub České Budějovice
 2. Hosínský pohár 2022 se nekoná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž není zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2022.

1.2.           Cíl soutěže

 1. Uzavřít v pohodovém duchu akrobatickou sezonu 2022.
 2. Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 3. Prezentovat region JIhočeského kraje, propagovat Aeroklub České Budějovice, letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Hosín..

1.3.           Termín a místo konání

 1. Soutěž se uskuteční na letišti Hosín.
 2. Termín konání  2.9. – 4.9.2022

1.4.           Tréninkové lety

 1. Tréninkové lety jsou možné po dohodě od 29.8.2022

1.5.           Program soutěže

 1. Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.
 2. Program soutěže:
2.9.2022 (Pátek)
   přílety, prezentace, tréninkové lety
    
    
2.9.2022 (Pátek)
Přílety, prezentace ,tréninkové lety 10 h briefing, rozlosování.
V závislosti na počasí možné zahájení soutěžních letů od 12 h.
3.9.2022 (Sobota)
8:30briefing
9:3013:00soutěžní lety
13:0014:00polední přestávka
14:0016:00soutěžní lety
20:00  slavnostní ukončení, vyhlášení vítězů
4.9..2022 (Neděle) náhradní den
Odlety a odjezdy

2.             Podmínky soutěže

2.1.           Pravidla

 • soutěž se uskuteční na základě následujících pravidel:
 • Soutěžní řád AeČR
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 1,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký porovoz.
 • Hosínský pohár 2022 se bude konat v kategoriích, Sportsman, Intermediate a Advacet.
 • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
 • Výsledky soutěže budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny. Vítězové Hosínského poháru v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni při účasti nejméně tří závodníků v kategorii a splnění výše uvedené podmínky.
 • Protest musí být podán písemně předsedovy Jury spolu s poplatkem 500 CZK / 20 EUR.
 • Ve všech kategoriích budou vyhlášeny minimálně tři programy. V kategoriích Intermediate a Advancet: povinná a  dvě tajné sestavy. V kategorii Sportsman povinná a dvě tajné sestavy. Při nepřízni počasí bude vyhlášen program KVD2, tj. létání akrobatických prvků po dvojicích.
 • Hosínský pohár 2022 bude platný po odlétání alespoň dvou sestav. Minimální počet soutěžících v kategorii jsou 3.

2.2.           Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky
 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
 • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
 • Pro všechny soutěžní lety v kategoriích  Advanced jsou stanoveny výškové limity dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1.
 • Pro kategorii Intermediate je stanoven horní výškový limit 1 300m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.
 • Pro kategorii Sportsman je stanoven horní výškový limit 1 600m AGL a spodní výškový limit 600 m AGL.
 • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.

2.3.           Box

 • Pro soutěžní lety bude vyznačen standartní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1 pouze pomocí středového kříže a rohových L značek.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

3.             Účast, soutěžící a letouny

3.1.           Soutěžící

 • Hosínského poháru 2022 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do týmů.
 • Soutěžící musí být držitelem:
 • platného oprávnění PPL,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • platného kvalifikace SEP,
 • kvalifikace ACR,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
 • V případě kategorie Sportsman bude umožněno využití Safety pilota. Odpovědnost za bezpečnost a provedení letu potom připadá na Safety pilota. Safety pilota přidělí soutěžícímu ředitel souteže po dohodě s Jury a hlavním rozhodčím.
 • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letounů v majetku AeČR musí soutěžící předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letounu.
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

3.2.           Letouny

 • Všechny letouny, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní letoun musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové zpusobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutežní letoun musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
 • MTOW do 500 kg                                     750.000 SDR (cca. 870.000 EUR)
 • MTOW above 500 kg to 1000 kg            1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
 • MTOW above 1000 kg to 2700 kg         3.000.000 SDR (cca. 3.600.000 EUR)
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letounu.
 • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel letounu používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
 • Hangárování, v omezeném množství, během soutěže není zahrnuté ve startovném.
 • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

4.             Startovné a registrace

4.1.           Startovné

 • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící:

2000 CZK / 80 EUR

 • Startovné bude vybíráno při registraci/prezentaci před zahájením soutěže. Startovné lze uhradit převodem na účet. Informace pro převod jsou uvedeny v kapitole 8.1.1.
 • V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Variabilní symbol získaný při online registraci je důležitý k identifikaci platby. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.
 • Startovné zahrnuje:
  • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
  • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
  • Náklady spojené s využíváním letiště.
 • Startovné nezahrnuje pohonné hmoty, olej, pronájem letadel, ubytování a stravu.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 12 EUR.
 • Členství v AeČR bude kontrolováno v elektronické evidenci členů.

4.2.           Registrace

 • Registraci na HP 2022 proveďte nejpozději do 30.8. 2022.
 • Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:
  • elektronickou poštou na: Pavel Pigl [pigl@namax.cz]
  • volnou formou
 • Postup elektronické registrace:
 • Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže a zároveň také údaje pro možnost platby startovného převodem.

5.             Ubytování a strava

 • Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora.
 • Stravování ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.
 • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

6.             Rozhodčí, Jury a organizační výbor

Bude oznámeno na úvodním briefingu

7.             Kontakt

7.1.           Adresa pro korespondenci

Aeroklub České Budějovice z.s. letiště Hosín 109, 373 41 Hluboká nad Vltavou
 
 
 

7.2.           Ostatní kontakty:

 
     Jiří Duras
    +420 603 871 189
 
 
     Pavel Pígl        Vladimír Machula
  +420 731 410 600 pigl@namax.cz   +420 777 189 173