PROPOZICE: Radyňský looping 2022

PROPOZICE
Soutěž v akrobacii na kluzácích Radyňský looping 2022

Kategorie: SPORTSMAN, INTERMEDIATE

Doplňková soutěž: SPORTSMAN- Motorové letouny

Termín: 1.-2. 10. 2022

 

 

1. Obecné

1.1.               Organizátor

 • Organizátorem soutěže „Radyňský looping 2022“ (dále jen RL2022) je Aeroklub Plzeň-Letkov, z.s.
 • RL2022 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2022.

 

1.2.               Cíl soutěže

 • Uskutečnit soutěž v letecké akrobacii a určit vítěze poháru pro rok 2022 v uvedených kategoriích.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat obec Letkov, Aeroklub Plzeň-Letkov, propagovat Aeroklub ČR, letecké bezmotorové sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Plzeň-Letkov.

 

1.3.               Termín a místo konání

 • Soutěž se uskuteční na letišti Plzeň-Letkov.
 • Termín konání RL2022 je 10.–2.10.2022.

 

1.4.               Tréninkové lety

 • Tréninkové lety budou možné 30.9. 2022. V případě zájmu o tréninkové lety před 30.9. 2022 kontaktujte organizátora.

 

1.5.               Program soutěže

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

 

30.9.2022: pátek

Tréninkové lety do západu slunce (18:47)

19:30:  Poletový rozbor,

20:00:  seminář „Úvod do soutěžní akrobacie“

 

1.10. 2022: sobota

08:30 Briefing

09:00 – 13:00:             Soutěžní lety

13:00 – 14:00:             Polední přestávka

14:00 – Západ (18:45): Soutěžní lety

20:00: Zhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků a společenská zábava

 

2.10. 2022: neděle – rezervní termín

08:30:                         Briefing

09:00 – 14:30:             Soutěžní lety

15:30:                         Zhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků a ukončení akce

 

2. Podmínky soutěže

2.1.               Pravidla

 • RL2022 se uskuteční na základě následujících pravidel:
 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.

 

 • RL2022 se bude konat v kategoriích SPG (Sportsman Glider, s možností safety instruktora) a ING (Intermediate Glider) a ve vložené soutěži Sportsman Power. Vypsání jednotlivých kategorií je závislé na počtu přihlášených pilotů v jednotlivých kategoriích. Pořadatel může počet kategorií redukovat na úvodním briefingu
 • Pro kategorii SPG (Sportsman Glider) je možné využít safety instruktora, který zajistí bezpečný průběh soutěžních letů méně zkušeným pilotům, akrobatům ve výcviku. Safety instruktor bude plnit roli „tichého instruktora“. V případě nutnosti zasáhnou do soutěžního letu, bude daný obrat a všechny následující obraty dané sestavy hodnoceny jako HZ.
 • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
 • Výsledky RL2022 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
 • Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
 • V kategoriích SPG a ING se budou létat programy: soutěžní sestava 1, 2 a 3. Sestavy budou publikovány přílohou do 24.9.2022
 • Vítězem RL2022 se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.

 

2.2.               Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky:
 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
 • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže, po hranicích prostoru a nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
 • Pro kategorii SPG (Sportsman Glider) je stanoven horní výškový limit 1 350 m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.
 • Pro kategorii ING (Intermediate Glider) je stanoven horní výškový limit 1250m AGL a spodní výškový limit 200 m AGL.
 • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí po dohodě s organizátorem a Jury rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

 

2.3.               Box

 • Pro soutěžní lety bude vyznačen akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2 pomocí středového kříže a značkami na ploše letiště. Značky na přilehlých polích dle jejích aktuálního stavu (oranice, bahno, probíhající zemědělské práce). Vytyčení boxu nemusí být vzhledem ke stavu okolních ploch kompletní.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.
 • Orientační vyznačení boxu je přílohou tohoto dokumentu

 

3. Účast, soutěžící a letadla

3.1.               Soutěžící

 • RL2022 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do (národních) týmů (tj. tým tvořený více posádkami).
 • Soutěžící musí být držitelem:
 • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota)
 • kvalifikace pro provádění akro letů nebo odlétané potřebné úlohy během ještě neukončeného akro výcviku

 

 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
 • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra / instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí být soutěžící členem Aeroklubu České republiky a předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letadla.
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.
 • V případě, kdy instruktor, nebo soutěžící uzná za vhodné, může být soutěžícímu přidělen safety instruktor dle bodu 2.1.3

 

3.2.               Letadla

 • Všechny letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutěžní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy: • MTOW do 500 kg 750.000 SDR • MTOW above 500 kg to 1000 kg 1.500.000 SDR
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.
 • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
 • Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.
 • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor.

 

 

4. Startovné a registrace

4.1.               Startovné

 • Startovné může být zaplaceno v hotovosti při registraci před zahájením soutěže, lépe však předem na účet: 1017102104/3030 ve výši 750 Kč.
 • Startovné zahrnuje:
 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál, atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.

 

 • Startovné nezahrnuje aerovlaky, pronájem letadel, ubytování a stravu.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 500 Kč.

           

4.2.               Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
 • Aerovlek – vysoký vlek 900 Kč
 • Aerovlek – nižší vleky 75 Kč/100m
 • Případná korekce cen dle aktuální situace bude upřesněna na úvodním briefingu

 

4.3.               Registrace

 • Registraci na RL2022 proveďte nejpozději do 29.9.2022.
 • Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:
 • elektronickou poštou
  • Formulář pro registraci je přílohou těchto propozic.

Přihláška ke stažení: přihláška RL2022-form

 

5. Ubytování a strava

  • Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora.
  • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 

6. Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1.               Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:                  Roman Lanzendorf

Hlavní rozhodčí:               Lucie Pešková

Rozhodčí:                         Martin Chovan, Luboš Svoboda, Tomáš Turek

Případné změny budou oznámeny na úvodním briefingu

 

6.2.               Technická komise

Členové budou oznámeni na úvodním briefingu

 

6.3.               Organizační výbor

Ředitel soutěže:               Miloš Ramert

Organizace soutěže:         Petr Barták

Scoring director:               Antonín Chovan

 

7. Kontakt

Petr Barták:

e-mail: petr-bartak@seznam.cz

tel.: 728 455 031

 

8. Předběžné vytyčení boxu

  • Střed boxu: 49.7229792N, 13.4510097E
  • Osa boxu 260°/080°
  • Box nemusí být vytyčen všemi znaky, bude vytyčen dle aktuální podmínek

 

 

Přihláška a propozice ke stažení: přihláška RL2022-form PROPOZICE_RL2022 PROPOZICE_RL2022