PPROPOZICE: Brněnské kotól 2022

1. Obecně

1.1. Organizátor

 • Organizátorem soutěže Brněnské Kotól (dále jen BrK 2022) je Aeroklub Medlánky, z.s.
 • BrK 2022 se koná pod záštitou Aeroklubu Medlánky a Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2022.

 

1.2.Cíle soutěže

 • Uskutečnit významnou soutěž v letecké akrobacii, určit “borca/borku, co líce špicovo akrobačku na větroňu” v kategorii Basic, Sportsman a Intermediate.
 • Umožnit pilotům prohloubení jejich znalostí a dovedností v letecké akrobacii prostřednictvím interakce s rozhodčími.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat region, propagovat letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Medlánky.

 

1.3. Termín a místo konání

Soutěž se uskuteční na letišti Medlánky – LKCM

Termín konání BrK 2022 je 7.–9. 10. 2022.

 

1.4. Tréninkové lety

 • Tréninkové lety jsou plánovány na celý den 7.10.2022
 • V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 7.10.2022 kontaktujte ředitele soutěže.

 

 

1.5.Program soutěže

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

 

 • Pátek 7.10.2022:
  • Treninkové lety dle zájmu

 

 • Sobota 8.10.2022:
  • 08:00 : Meteo briefing – rozhodnutí o konání soutěže
  • 08:15 : Úvodní briefing
  • 09:00 : Zahájení soutěžních letů
  • 18:23 : Ukončení soutěžních letů, poletový rozbor s rozhodčími, vyhlášení výsledků

 

 • Neděle 9.10.2022

Náhradní den v případě nepříznivého počasí v sobotu.

 

 

2.Podmínky soutěže

2.1. Pravidla

 • Oficiálním jazykem soutěže je čeština.
 • BrK 2022 se uskuteční na základě následujících pravidel:
 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz, viz bod 9.
 • BrK 2022 se bude konat  v kategoriích:
   1. Basic dle národních pravidel,
   2. Sportsman, dle národních pravidel
   3. Intermediate dle národních pravidel,
 • Soutěžící musí splňovat základní podmínky pro provádění letů na kluzácích a být schopen samostatného provádění akrobatických letů. Všichni piloti létající pod 400 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší stanovený limit (200 nebo 300 m) od pověřeného examinátora.
 • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code. Organizátor bude aplikovat přiměřeně následující normy:
  – FAI Sporting Code, General Section, Section 6

  •  CIVA Regulations
  •  FAI Catalogue
  •   Soutěžní řád AeČR pro leteckou akrobacii
 • Výsledky BrK 2022 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně dvou závodníků v kategorii.
 • Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
 • Vítězové BrK se stanou soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii

 

2.2. Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky
 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
  • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
  • Pro všechny kategorie je stanoven horní výškový limit ALT 5000ft na QNH letiště LKTB (1250m AGL) a spodní výškový limit 400 m AGL, pro katergorii BASIC, 300m, pro kategorii SPORTSMAN a INTERMEDIATE
  • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.
 • Provozní podmínky:
  • Povolení k aktivaci prostoru TRAGA MEDLÁNKY od APP BRNO
 • Využití SAFETY PILOTA:
  • Pokud soutěžící nemůže nebo nechce provést samostaný soutěžní let, může využít safety pilota přiděleného organizátorem.
  • Figura ve které bude muset safety pilot zasáhnout do řízení a všechny následující budou hodnoceny HZ.
  • Případný zásah do řízení nahlásí safety pilot hlavnímu rozhodčímu ihned po přistání.

 

2.3.Box

 • Pro soutěžní lety bude použito boxu dle bodu 10.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

3. Účast, soutěžící a letadla

3.1. Soutěžící

 • BrK 2022 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky.
 • Maximální počet soutěžících je 14 bez ohledu na soutěžní kategorii.
 • Soutěžící musí být držitelem:
 • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen, v opačném případě musí provést let se SAFETY PILOTEM. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
  • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící musí předložit doklad o zřízení platného pojištění osobní odpovědnosti pilota platného pro jeho osobu do výše 200 tis. Kč Kč (lze nahradit zárukou aeroklubu, kde je závodník členem).
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

 

3.2. Letadla

 • Všechna letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutežní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
 • Pro MTOW < 500 kg    000 SDR (cca. 870.000 EUR)
 • Pro 500 kg > MTOW < 1000 kg 500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
  • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
  • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.
  • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
  • Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.

 

4. Startovné a registrace

4.1. Startovné

 • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící: 1000 CZK
 • Startovné lze uhradit POUZE V HOTOVOSTI předsedovi organizačního výboru po skončení letového provozu.
 • Startovné zahrnuje:
  • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
  • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
 • Startovné nezahrnuje pronájem letadel, ubytování a stravu.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 12 EUR.

 

4.2. Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny (PA-25 a M7, jako záloha WT-9 a Z-37)
 • Aerovleky lze uhradit POUZE V HOTOVOSTI předsedovi organizačního výboru po skončení letového provozu.
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
 • Vlek do ALT 5000 ft  : 1450 CZK
 • Vlek do ALT 4000 ft  : 1250 CZK
 • Vlek do jiné výšky: 1.2 CZK za 1m

 

4.3. Registrace

 • Přihlášky do soutěže zasílejte nejpozději do 6.10.2022 na email pavel.schor@email.cz do předmětu emailu uveďte BrK 2022, rovněž prosím uveďte své telefonní číslo.
 • Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže.
 • Soutěžící budou zařazováni do soutěže do naplnění maximální kapacity 14 soutěžících a to v pořadí došlých přihlášek.

 

 4.4. Sestavy

 • V kategorii BASIC budou využity sestavy v pořadí:
  1. Tajná 1,  
  2. Tajná 2. 
 • V kategorii SPORTSMAN budou využity sestavy v pořadí:
  1.  Tajná 1,  
  2.  Tajná 2. 
 • V kategorii Intermediate budou využity sestavy v pořadí:
  1.  Tajná 1,  
  2.  Tajná 2. 

Soutěžící obdrží sestavy na úvodním briefingu

 

5. Ubytování a strava

 • Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora v přihlášce
 • Aeroklub Medlánky nabízí ubytování v 8-mi lůžkovém pokoji za 200 CZK/osoba/noc
 • Stravování si každý účastník zařizuje samostatně, na letišti je možnost stravovaní v “Hospodě u křivé vrtule”.
 • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

6. Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1. Rozhodčí a Jury

            Předseda Jury: Bude představen na úvodním briefingu

            Hlavní rozhodčí: Jan Rolínek

            Scoring: Antonín Chovan

            Rozhodčí:

                        J1: Jan Rolínek

                         J2: Bude představen na úvodním briefingu

                        J3: Bude představen na úvodním briefingu

                        J4: Bude představen na úvodním briefingu

            Safety piloti: Budou představeni na úvodním briefingu.

6.2. Technická komise

            Členové budou představení na úvodním briefingu.

6.3. Organizační výbor

            Předseda org. výboru a vedoucí letového provozu: David Trněčka, telefon: 605582292

            Ředitel soutěže: Pavel Schoř, telefon: 605572413, email: pavel.schor@email.cz

8. Kontakt

8.1. Adresa pro korespondenci

Aeroklub Medlánky z.s.
BrK 2022
Turistická 494
621 00 Brno

 

9. Místní pravidla a postupy

9.1 Pravidla pro létání akrobacie

Letiště Medlánky LKCM se nachází pod TMA Brno a v těsné blízkosti CTR Brno, viz příloha. Z toho plynou nasledující omezení:

Vstup do TMA nebo CTR Brno není možný bez koordinace s APP/TWR : Koordinaci vstupu zajišťuje organizátor soutěže – aktivací prostorů TRAGA MEDLÁNKY 1, 2A, 2B.

Soutěžící je povinnen udžovat oboustranné rádiové spojení se stanovištěm MEDLÁNKY RÁDIO na frekvenci 122,405.

Povolení ke vstupu do boxu a zahájení akrobacie dává stanoviště MEDLÁNKY RÁDIO.

V případě požadavku ze strany APP BRNO může být soutežní let přerušen!

V takovém případě je soutěžící povinnen postupovat dle pokynů MEDLÁNKY RÁDIO.

 

Směr náletu vlečného letounu do boxu není pevně daný z důvodu hlukových omezení. Stanovený směr náletu pro provádění akrobacie bude soutěžícím oznámen vždy před začátkem  soutěžního programu a na  frekvenci MEDLÁNKY RÁDIO jako součást povolení k zahájení akrobacie.

 

Směry náletu do boxu jsou :

 • “Na  Kuřim”  v ose dráhy 34
 • “Na Komín” (Na Brno) v ose dráhy 16
 • “Na Řečkovice” v ose TWY, kurzem 06
 • “Na přehradu”  v ose TWY kurzem 24

           

 

9.2 Komunikace

Pro usnadnění komunikace je zřízena skupina BrK2022 na platformě WhatsApp. Přístup do skupiny bude poskytnut při registraci soutěžícího na základě jeho telefonního čísla.

 

9.3 Přístup do areálu letiště Medlánky

Přístup do areálu letiště Medlánky je možný pouze skrz telefonicky ovládaný závorový systém. Při registraci soutěžící obdrží dočasný přístup do systému.

 

10. Box

Box není vytčen ani okrajovými značkami, ani středovým křížem. Vytýčení boxu je dáno přirozenými krajinými prvky, viz níže.  Pro dopolední program je předpoklad využití boxu s osou 16/34, pro odpolední program potom box s osou 06/24.

 

Box 16/34

Střed boxu:                 Osa RWY v místě křížení s osou TWY.

Osa boxu:                   Osa RWY

Hranice boxu:             Provozní budova AK, úpatí “Netopýrku”, “Panelka”

Pozice rozhodčích:     Na střeše provozní budovy AK

 

 

Box 06/24

Střed boxu:                 Osa TWY v místě křížení s osou RWY.

Osa boxu:                   Osa TWY

Hranice boxu:             Provozní budova AK, úpatí “Netopýrku”, “Panelka”

Pozice rozhodčích:     Na prahu dráhy 34

 

 

Příloha – vzdušný prostor okolo LKCM