Výzva k podání žádostí o dotaci pro organizátory sportovních soutěží v roce 2022

KKPL AeČR  rozděluje organizátorům sportovních soutěží v souladu s upřesněným rozpočtem AeČR pro rok 2022 dotaci v souhrnné výši 700 tis. Kč

Příspěvky po dohodě mezi KKPL a Odbornými sportovními komisemi  NEJSOU URČENY  pro organizátory Mistrovských soutěží v jednotlivých odbornostech AeČR. To znamená, že pokud název soutěže obsahuje slovo „Mistrovství“, organizátor jedná o případném příspěvku přímo s příslušnou OSK, žádost na KKPL nepodává.

 

Základní podmínky pro čerpání:

 • soutěž musí být uvedena ve Sportovním kalendáři AeČR pro rok 2022, viz. web AeČR  
 • pro soutěž musí být vydány Propozice
 • pro soutěž musí být vydána Výsledková listina potvrzená oprávněným rozhodčím
 • příjemcem dotace může být pouze členská organizace AeČR, která nemá v době od podání žádosti o dotaci do jejího obdržení žádné nesplněné závazky vůči AeČR. 

      

Pravidla pro výpočet nároku dotace pro každou soutěž:

 • paušální částka stejná pro všechny soutěže 
 • variabilní částka – počet dnů soutěžního období dle Propozic(bez nepovinných či povinných tréninkových dnů a nerealizovaných náhradních dnů) 
 • variabilní částka – počet zúčastněných soutěžících dle Výsledkových listin  
 • pokud organizátor obdrží i na pořádání pohárové či regionální  (nemistrovské) soutěže dotaci od některé OSK AeČR, bude dotace od KKPL o tuto částku dotyčnému pořadateli zkrácena.

 

Postup podání  žádosti o dotaci:

Každý žadatel zašle v období od zveřejnění této výzvy nejpozději  do  31.10.2022  žádost volnou formou (např. textem e-mailové zprávy) na adresu dotace.souteze@aecr.cz, kde uvede:

 1.  zda byla na soutěž poskytnuta dotace od některé OSK AeČR a výše této dotace (nebo nikoli) 
 2.  zda se soutěže případně zúčastnili nečlenové AeČR, uvedení ve výsledkových listinách  (nebo nikoli)     
 3.  zda byl žadatel jediným organizátorem soutěže (nebo nikoli) – pokud bylo spoluorganizátory více členských organizací, pak uvést všechny organizátory a mezi nimi dopředu dohodnutý procentuální poměr rozdělení dotace (servisní spolek AeČR nebo OSK AeČR se z tohoto hlediska jako spoluorganizátor nepočítá)

Povinnou přílohou žádosti jsou Propozice, Výsledkové listiny a fotografie, odkazy na propagaci akce a výsledků akce.

  

Další postup po shromáždění žádostí a příloh: 

Do 15.11.2022 pak bude na jednání KKPL schválen výpočet rozdělení celkové částky k dispozici mezi jednotlivé organizátory soutěží a příjemci dotace budou vyzváni k zaslání faktur  na sekretariát  AeČR, které musí  být zaslány nejpozději do 15.12.2022.

Texty faktur a jednotlivé částky budou příjemcům dotace také individuálně oznámeny.

 

Z pověření Komise klubů a provozovatelů letišť připravili Martin Mezera a Lukáš Ježek