Dotace Kraje Vysočina v programu Celoroční aktivity mládeže 2023

Jedná se o program, který je zaměřený na zajištění dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení volného času dětí a mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina. Aktivity musí mít charakter dlouhodobé činnosti, což pro potřeby výzvy znamená, že musí být provozovány během kalendářního roku v rozsahu min. 40 týdnů s min. průměrným počtem 3 hodin týdně. Dotace může být ve výši 20 – 60 tis. Kč a minimální podíl příjemce dotace je 25 %. Výzva je nesoutěžní časová. Zde je odkaz na výzvu s veškerými podrobnými informacemi – https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02866?kat=4&s=vse. Administrace tohoto dotačního programu je na jednotlivých klubech. Pro letecké sporty se tento typ dotace úplně systémově nehodí, ale třeba na to některý klub má infrastrukturu a činnost připravenou. Velmi podobný je totiž program Můj klub. 

Co se týká dotačního programu pro členy Všesportovního kolegia na děti a mládež, který administrovalo v předchozích letech Sdružení sportovních svazů, bude určen pouze pro subjekty, které nesplňují kritéria dotačního programu Celoroční aktivity mládeže 2023, a výše podpory bude pevně stanovena částkou 120 Kč na člena (děti a mládež). Takové byly informace z jednání zástupců Všesportovního kolegia s členy zastupitelstva Kraje Vysočina dne 12. 12. 2022. Zatím další bližší informace nejsou k dispozici. 

Prosím o zpracování této informace pokud možno co nejrychleji, protože zasílání žádostí bylo otevřeno v pondělí 16. 1. 2023 a termín odevzdání žádostí je do 27. 1. 2023 (žádost nejlépe podávejte zdarma prostřednictvím datové schránky klubu).