Pojištění PARA 2023

Již třetí rok mají členové možnost se prostřednictvím aeroklubu pojistit k zajištění zákonného pojištění při provádění seskoků padákem. Aeroklub České republiky z.s. od začátku roku 2020 navázal spolupráci s ČSOB Pojišťovnou formou hromadné smlouvy k zajištění zákonného pojištění při provádění seskoků padákem. V rámci této hromadné smlouvy je možné pojišťovat osoby, které seskoky provádějí nezávisle na padáku, který je použit. Pojistka tedy může být uzavřena na osobu nebo na konkrétní SLZ (sportovní padák). Tento způsob je možný na základě ustanovení zákona č. 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví a vyhlášce č. 108/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o civilním letectví. Konkrétně se jedná o odstavec 6d Zákona a odstavec 3 Vyhlášky. V průběhu minulého roku jsme požádali MDČR o výklad, protože v otázce zákonného pojištění panovaly nejasnosti, zda Ize pojišťovat osobu provádějící činnost nebo zda musí být pojištěn každý padák (SLZ) zvlášť. Tato praxe již poměrně dlouhou dobu funguje u LAA v rámci pojišťování padáků pro paragliding Pojištění osob bude platit okamžikem doručení seznamu pojištěných na AeČR. Na základě takto zaslaného seznamu bude vystaven pojistný certifikát. Platba pojistného proběhne následně přes členskou organizaci, kde je pojištěný členem. Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané dle této pojistné smlouvy se vztahuje i na parašutistické soutěže  

Základní zásady pro bezpečný parašutistický provo

 1. Udržovat parašutistické vybavení v dobrém stavu a dle předpisů pravidelně zajišťovat odborné přebalení záložního padáku a kontrolu ostatních součástí padákového kompletu 
 2. Vést kompletní zápisník seskoků 
 3. Neprovozovat parašutistickou činnost, pokud je schopnost parašutisty snížena vlivem alkoholu, omamného prostředku, léku, únavou, nevolností, úrazem nebo nemoci 
 4. Před započetím parašutistické činnosti se seznámit s provozními postupy na parašutistickém letišti či ploše, kde parašutista zamýšlí přistát 
 5. Postupovat dle pokynů řídícího seskoků a v případě studentů i instruktora 
 6. Před započetím parašutistické činnosti a před každým seskokem zkontrolovat parašutistické vybavení 
 7. Před seskokem si vždy zjistit aktuální povětrnostní podmínky 
 8. Mít přehled o ostatních parašutistech a neohrožovat jejich bezpečí vlastní činností 
 9. Dodržovat správné postupy a předpisy před i během parašutistické činnosti 
 10. Vždy dbát v první řadě na bezpečnost 

 

Ceny a limity pojištění

Limit pojistného plnění 
Územní rozsah pojištění 
Roční pojistné
100.000 Kč 
ČR
150 Kč
1,000.000 Kč
ČR
 200 Kč
3,000.000 Kč
  ČR + SR 
300 Kč
1,500.000 EUR 
ČR + SR
790 Kč
1,500.000 EUR
ČR + Svět
 1.000 Kč

Uvedené ceny ročního pojištění jsou platné pro pojistky uzavřené na rok 2023. Ceny jsou stejné jako minulý i předminulý rok  

Jak se pojistit 

Je možné se pojistit individuálně nebo společně pojistit celý klub/skupinu sportovců.

 1. Stáhněte si formulář přihlášení pro pojišťovnu: Pojisteni_Para_AeCR2023
 2. Formulář pečlivě vyplňte. Pojištění začíná 1. března 2021 a končí 28. února 2023. Pokud budete pojišťovat sportovce nebo padák později, vyplňte skutečné datum počátku pojištění.  
 3. Formulář odešlete Janu Bečkovi e-mailem na jan.becka@aecr.cz, který poskytne všechny potřebné informace, tabulku zkontroluje a zašle na sekretariát. 
 4. Obdržíte fakturu k zaplacení pojistné částky a pojistné certifikáty

 

Hlášení událostí

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: +420 466 100 777, elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adreseČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  Odbor služeb klientům neživotního pojištění  Zelené předměstí  Masarykovo náměstí čp. 1458  532 18 Pardubice