Mostecký pohár 2023

Mostecký pohár

XXV. setkání přátel letecké akrobacie

Regionální soutěž v akrobacii letounů kategorií  Advanced, Intermediate a Sportsman

 

27.4. – 30. 4. 2023

 

LETIŠTĚ MOST

 


 

 

 1. Obecné

 

1.1.    Organizátor

 

1.1.1.  Organizátorem Regionální soutěže Mostecký pohár (MP2023) je Aeroklub Most, z.s.

 

1.1.2. MP2023 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2023.

 

1.2.    Cíl soutěže

1.2.1.  Uskutečnit  vrcholnou  soutěž  ČR  v  letecké  akrobacii  a  určit  vítěze v uvedených kategoriích.

1.2.2. Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.

1.2.3.  Prezentovat  region  Ústeckého  kraje,  propagovat  Aeroklub  ČR,  letecké  sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Aeroklubu Most.

 

1.3.    Termín a místo konání

1.3.1.  Soutěž se uskuteční na letišti Most.

1.3.2.  Termín konání MP 2023 je 27. 4. – 30. 4. 2023

 

1.4.    Tréninkové lety

1.4.1.  V případě zájmu o tréninkové lety před 27. 4. 2023 kontaktujte provozovatele letiště Aeroklubu Most, vedoucího letového provozu Václava Pecku, tel. +420 603328736

 

1.5.    Program soutěže

1.5.1.  Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

1.5.2.  Program soutěže:

27. 4. 2023 Přílety, registrace a tréningky     

28. 4. 2023 10:00 hod.                             zahájení soutěže, úvodní briefing

                      11:00 – 19:00 hod.               soutěžní lety

29. 4. 2023 9:00 hod.                              briefing

                            9:30 až  18:00 hod.              soutěžní lety

                        19:00 hod.                              slavnostní ukončení, vyhlášení vítězů

                   Polední přestávka 13:00 – 14:00 hod.

           

30. 4. 2023 náhradní termín při nepřízni počasí.

 

 

 

 1. Podmínky soutěže

2.1.    Pravidla

2.1.1.  MP 2023 se uskuteční na základě následujících pravidel:

 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký porovoz.
 • Soutěžní řád AeČR
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 1,

 

2.1.2.  MP 2023 se bude konat v kategoriích  Advanced, Intermediate a Sportsman.

2.1.3.  Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech, které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.

2.1.4.  MP 2023  bude  platný  po  odlétání  alespoň  dvou  sestav.  Minimální  počet  soutěžících v kategorii jsou 3.  vítězové MP2023 v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni při splnění výše uvedených podmínek.

2.1.5.  Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 500 CZK / 20 EUR.

2.1.6.  Ve všech kategoriích budou vyhlášeny minimálně tři programy. V kategoriích Advanced a Intermediate: povinná/volná a   dvě tajné sestavy. V kategorii Sportsman povinná a dvě tajné sestavy. Při nepřízni počasí bude vyhlášen program KVD2, tj. létání akrobatických prvků po dvojicích.

2.1.7.    Výsledky budou zahrnuty do Českého poháru v letecké akrobacii.      

 

2.2.    Podmínky soutěžních letů

2.2.1.  Meteorologické podmínky

 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s

 

2.2.2.  Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně.

2.2.3.  Pro  všechny soutěžní lety v kategorii Advanced  jsou  stanoveny výškové limity dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1.

2.2.4.  Pro kategorii Intermediate je stanoven horní výškový limit 1 300m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.

2.2.5.  Pro kategorii Sportsman je stanoven horní výškový limit 1 600m AGL a spodní výškový limit 600 m AGL.

2.2.6.  V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.

 

2.3.    Předváděcí prostor

2.3.1.  Pro  soutěžní  lety  nebude  vyznačen  standartní  akrobatický  prostor  dle  FAI  Sporting  Code, Section 6 Part 1. Vyznačen bude pouze středový kříž, VPD 020/200 budou jednou z os boxu.

2.3.2.  Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

 

 1. Účast, soutěžící a letadla

3.1.    Soutěžící

3.1.1.  MP 2023 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do týmů.

 • Soutěžící musí být držitelem:
 • platných dokladů pro výkon funkce PIC
 • pro kat. ADVANCED – potvrzená min. výška pro předvádění 200m AGL
 • pro kat. INTERMEDIATE – potvrzená min. výška pro předvádění 300m AGL
 • pro kat. SPORTSMAN – odlétana IV.úloha AK-MOT (nebo podobná)
 • organizátor si vymiňuje určení SAFETY pilota
 • sportovní licence nebo být členem Aeroklubu České republiky z.s.

 

 

3.1.3.  Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících.

Pro kontrolu jsou vyžadovány originály dokumentů.

Způsobilost lze prokázat také doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.

3.1.4.  Soutěžící  musí  být  schopen  samostatného  soutěžního  letu  v  kategorii,  do  které  je přihlášen a odpovídá za provedení a bezpečnost letů.

3.1.5.  V případě využití  Safety  pilota odpovědnost  za bezpečnost letu potom připadá na Safety pilota.

3.1.6.  Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

 

3.2.    Letadla

3.2.1.  Všechna letadla, která se zúčastní soutěže, musí mít platnou palubní dokumentaci.  Kontrola bude provedena při prezentaci.

3.2.2. Soutěžní letadla mohou být používána pouze se souhlasem majitele/provozovatele a v souladu s Letovou příručkou nebo rovnocenným dokumentem.

3.2.3.  Změna letadla v průběhu soutěže je povolena, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise organizátora. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.

3.2.4.  V případě  nedostatečné  kapacity pro  hangárování  určí  prioritu organizátor s přihlédnutím k typu letadla.

 

 

 1. Startovné a registrace

4.1.    Startovné

4.1.1.  Startovné je jednotné pro všechny soutěžící 2100 CZK.

4.1.2.  Startovné bude vybíráno při registraci/prezentaci před zahájením soutěže. Startovné lze uhradit  převodem  na  účet.  Informace  pro  převod  jsou  uvedeny  v kapitole  7.

4.1.3.  V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.

4.1.4.  Startovné zahrnuje:

 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Ubytování a strava závodníků (v případě účasti min.13 pilotů, při nižší účasti bude vybírán doplatek na stravování ve výši 350 Kč)
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 • Náklady spojené s využíváním letiště (přistávací poplatky, popř. hangárování).

4.1.5.  Startovné nezahrnuje náklady na provoz letadel (pohonné hmoty, pronájem, atd.).

4.1.6.  Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 12 EUR.

4.1.7.  Členství v AeČR bude kontrolováno v elektronické evidenci členů.

 

 

4.2.    Registrace

4.2.1.  Registraci na MP 2023 proveďte nejpozději do 15. 4. 2023 23:59.

4.2.2.  Pro registraci do soutěže použijte kontakty uvedené v čl. 7

4.2.3.  Pro přihlášení e-mailem zašlete tyto údaje:

 • Pro soutěž: Jméno, kategorie, letoun
 • Požadavek na stravování a ubytování.

Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže.

 

4.3.    Volné/povinné sestavy

4.3.1.  Volné/povinné sestavy kategorie ADV a INT musí být odevzdány nejpozději do 20.4.2023

4.3.2. Volné/povinné sestavy lze odevzdávat na kontakty uvedené v kapitole 7. Sestavy musí být vytvořeny v programu OpenAero (www.openaero.net).

4.3.3.  Akceptovány budou volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor seq)  nebo  ve  formátu  ARESTI  VISIO.  V obou  případech  musí  být  použita  nejnovější dostupná  verze  software  a  sestava  musí  být  odevzdána  v kompletní  formě,  tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním BC formulářem.

4.3.4.  Sestavy   ve   formátu   PDF   budou   akceptovány   pouze   ve   výjimečných   případech   a v dostatečném   předstihu.  PDF  musí  obsahovat   kompletní  sestavu   s formuláři   BC, jménem závodníka v pravém dolním rohu a výpisem koeficientů na formuláři B.

4.3.5.  Ručně kreslené či jinak sestavené volné programy nebudou akceptovány.

 

 

 1. 5. Ubytování a strava

5.1.1. Ubytování zajišťuje organizátor v budově Aeroklubu Most.

5.1.2.  Stravování ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.

5.1.3.  Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 

 1. 6. Organizační výbor, rozhodčí a jury

6.1.    Organizační výbor

Ředitel soutěže:
Miroslav Červenka
 
 

 

6.2.    Rozhodčí a Jury

Jury:                                      Bude oznámena na úvodním briefingu

Hlavní rozhodčí:         Bude oznámena na úvodním briefingu

Rozhodčí:                          Členové sboru  rozhodčích budou oznámeni na úvodním briefingu

 

 

6.3.    Technická komise

Členové budou oznámeni na úvodním briefingu

 

 

 1. Kontakt

7.1.    Adresa pro korespondenci: Aeroklub Most, z.s., Starý Most 661, 434 01  Most

letistemost@letistemost.cz

 

 

7.2.    Účet pro platbu startovného

Aeroklub Most, z.s.       78-5642570227/0100

 Do zprávy pro příjemce uveďte: MP2023 + příjmení

          

 

7.3.    Ostatní kontakty:

Miroslav Červenka  ŘS, +420 777 943 670,   rei-sen@seznam.cz

Petr  Pojar – Předseda AK, +420 602 432 560, letistemost@letistemost.cz, aeroklub-most@volny.cz