Změny soutěžního řádu FAI – Plachtění

FAI v prosinci minulého roku vydala nové znění Annexu A k Dílu 3 – Plachtění, se kterým přichází mnoho novinek, kterým je potřeba věnovat náležitou pozornost. Kromě změn týkajících se komunikace organizátora se závodníky, nebo například upřesnění povinností a způsobů práce mezinárodní jury a stewardů, je potřeba zmínit zejména nové soutěžní postupy. Pojďme si tedy ty nejzásadnější úpravy projít v následujícím článku, nicméně za Sportovní komisi doporučuji všechny změny pročíst v aktuálním znění Annex A, nebo jeho oficiálním českém překladu, kde jsou všechny změny zvýrazněny.

 

Oficiální komunikační kanály

Pro organizátory závodů je nejdůležitější změnou ustanovení oficiálního informačního/komunikačního kanálu daného závodu v místních propozicích. Neopomeňte tedy při tvorbě místních propozic stanovit jeden stálý způsob předávání zpráv a informací závodníkům. Dle Annex A tyto vhodné způsoby zahrnují (ale nejsou omezené pouze na) „poštovní“ schránky, oficiální informační tabule, systém předávání zpráv v rámci mobilních telefonů, a formuláře pro protesty, stížnosti a protesty.

 

Soutěžní postupy

Nyní se tedy podíváme na soutěžní postupy, ve kterých došlo k zásadnějším změnám a kterým je potřeba věnovat mnohem větší pozornost.

 

Upřesnění: vypouštění vody po povinné kontrole hmotnosti

Organizátoři jsou při soutěžích zahrnujících třídy s vodní zátěží povinni určit v místních propozicích proces pro vypouštění vodní zátěže po povinné kontrole hmotnosti a před vzletem, včetně požadavku na vhodný způsob kontroly tohoto vypouštění. Obecně jde tedy o zavedení místní procedury, jak a koho má závodník v takové situaci kontaktovat, kde může vodní zátěž vypustit, a kdo bude tento proces kontrolovat.

 

Upřesnění: druhý vzlet motorových kluzáků

V nové verzi Annexu A je také nově požadováno po organizátorech popsání procesů při dalším vzletu motorových kluzáků. Jak je již stanoveno delší dobu, pokud jsou všechny kluzáky ve třídě vybaveny pohonnými jednotkami, při nutnosti druhého soutěžního startu není nutné vyžadovat přistání. Nicméně tento proces druhého (nebo následného) použití motoru je nyní potřeba přesně popsat v místních propozicích. Jde tedy hlavně o stanovení prostoru, ve kterém závodník smí motor použít podruhé (nebo následně), jak má informovat organizátora, a jak organizátor potvrdí a zejména zkontroluje regulérnost provedení.

 

Upřesnění: Odletové procedury PEV

Soutěžícím, kteří se účastní závodů mimo Českou republiku je již velmi dobře znám odletový postup PEV, kterého se také týká drobnější upřesnění. Tento odletový postup byl zaveden zejména z důvodu zamezení hromadných odletů, tedy za účelem zvýšení bezpečnosti a zároveň pro zajištění větší sportovní čistoty. Při využití PEV odletové procedury je pro danou denní úlohu stanovena délka vyčkávacího času a délka časového okna. Pilot musí před protnutím startovní pásky/kruhu vytvořit záznam „Pilot Event“ na svém primárním letovém zapisovači, kdy se začne odpočítávat vyčkávací čas. Po uplynutí tohoto vyčkávacího času se otevře odletové okno, ve kterém pilot smí provést odlet bez penalizace. Pilot smí „Pilot Event“ zmáčknout celkem třikrát za jeden soutěžní vzlet. Každé stlačení „Pilot Event“ zruší předchozí odletové okno a nastavuje nový údaj vyčkávacího času. Vícenásobné zmáčknutí „Pilot Event“ během 30 vteřin bude považováno za jedno, a to v čase prvního zmáčknutí této sady. V momentě, kdy pilot provede platný odlet za dodržení PEV procedury a zmáčkne „Pilot Event“, nemá to vliv na platnost předchozího odletu – na trati tedy není potřeba panikařit, pokud jste omylem „Pilot Event“ zmáčkli znovu. Pokud pilot přistane a provede druhý soutěžní vzlet, má opět tři pokusy. Pokud se vám nepovede řádně odletět v rámci procedury PEV, čeká na vás penalizace 50 bodů. Celá procedura zní velice komplikovaně, nicméně v praxi je to mnohem jednodušší, než se zdá. Nutné je zjistit a vyzkoušet si na zemi, jak provést „Pilot Event“ u vašeho letového zapisovače. U nových letových zapisovačů (obrazovek plných zábavy) lze časová okna ručně předem nastavit a v momentě zmáčknutí „Pilot Event“ se automaticky odpočítávají nastavené časy. Pokud touto funkcí letový zapisovač nedisponuje, je potřeba si čas po zmáčknutí „Pilot Event“ odpočítávat na hodinkách, což jsme si v praxi ověřili, že je bez větších problémů možné.

 

Novinka: kontrola celkové energie při odletu

Velkou novou kapitolou v aktuální verzi Annex A je odstavec pro kontrolu celkové energie při odletu neboli celkové energie kluzáku v okamžiku protnutí odletové pásky/kruhu. Konkrétně půjde o stanovení maximální povolené odletové výšky a stanovení maximální rychlosti odletu vůči zemi. Maximální výška (MSA) musí být stanovena pro každou třídu a by měla být alespoň 100 m pod základnou mraků, aby byl zajištěn spravedlivý odlet pro všechny soutěžící. Maximální výška odletu může být určena na briefingu, na gridu před začátkem vzletů, nebo před prvním oznámením o otevření odletu. Způsob předávání informace o maximální výšce odletu (kdy bude maximální odletová výška oznámena) musí být opět stanoven v místních propozicích soutěže, následně musí být maximální výška obsažena v každém hlášení o otevření odletu (pásky/kruhu) pro danou třídu.  Maximální rychlost při odletu vůči zemi by měla být stanovena v celých násobcích 10, musí být oznámena na briefingu a uvedena v informacích na denním úkolu (task sheetu). Určení rychlosti kluzáku vůči zemi je přesně popsáno v Annexu A. Při nedodržení maximální výšky a rychlosti odletu budou aplikovány příslušné penalizace obsažené v seznamu penalizací.

 

Upřesnění: vícenásobné odlety

U vícenásobných odletů došlo k upřesnění, kdy odlet provedený po řádně ukončené úloze nebude považován za platný. Jakmile tedy provedete řádný odlet a řádný přílet, druhý pokus by byl zbytečný, jelikož soutěžící smí přihlásit pouze první splněný úkol daného dne.

 

Upřesnění: odevzdávání IGC

Je to již sice zavedený standard, nicméně v místních propozicích musí být nově stanoven a popsán přijatelný postup pro přenos kontrolních záznamů (IGC) organizátorovi. Soutěžící smí nadále stahovat záznam z letového zapisovače sám bez dohledu organizátorů, organizátorovi jej následně předají dle stanovených postupů v místních propozicích. Soutěžící jsou povini nechat ve svém letovém zapisovači veškeré záznamy daného dne, pokud nejsou publikovány soutěžní výsledky daného dne. Celkově doporučuji nemazat letové záznamy v průběhu soutěže, pokud to nevyžaduje konkrétní letový zapisovač.

 

Bodování a penalizace

 

Změna: výpočet minimální handicapované vzdálenosti

V části bodování a penalizace nastala nenápadná leč zásadní změna týkající se výpočtu minimální handicapované vzdálenosti pro platnost disciplíny. Nově se pro výpočet nevyužívá minimální handicap ve třídě, ale pouze handicap pilota. Tedy handicapovaná vzdálenost se počítá jako násobek uletěné vzdálenosti a handicapu pilota. Takže prakticky, pokud má někdo handicap 0,98 v klubové třídě, tak pro splnění disciplíny musí uletět pouze 98 km.

 

Upřesnění: podvádění a nesportovní chování

V posledních letech dochází v Annexu A k upřesňování odstavců týkajících se podvádění a nesportovního chování. Je dobré si připomenout, že za podvod se považuje jakékoliv úmyslné a promyšlené pokusy pilota, posádky nebo družstva obejít pravidla nebo místní propozice za účelem získání výhody. Jakmile je podvádění prokázáno, soutěžící je ze soutěže diskvalifikován. Za nesportovní chování se považuje nebezpečné nebo hazardní létání, létání pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek, pozitivní výsledek dopingové kontroly, nebo agresivní a hanlivé jednání (slovní nebo fyzické) vůči organizátorům mistrovství, dobrovolníkům, nebo na světových a kontinentálních mistrovství vůči úředníkům FAI. Penalizace se v tomto případě udělují ve formě varování, udělení penalizačních bodů v soutěži, denní diskvalifikace, nebo celková diskvalifikace ze soutěže. Může být požadována i veřejná omluva. Nově je v Annex A upraven způsob záznamu o penalizacích, kdy penalizace za podvádění musí být uvedena v celkových výsledcích soutěžícího a označena jako „Porušení SŘ3A 8.6.5a“. V celkových výsledcích by měly být uvedeny i přestupky za vlétnutí do zakázaného prostoru a nesportovní chování. Pokud je soutěžící diskvalifikován, musí se vzdát své sportovní licence podle Sportovního řádu FAI, Všeobecný díl 5.3.

 

Kde získat aktuální vydání?

Originální znění i překlad nového vydání Dodatku A k Dílu 3 – Plachtění najdete samozřejmě zde na webu v Dokumentech ve slože Sportovní řády/Plachtění: https://www.aeroklub.cz/dokumenty/