PROPOZICE: Mistrovství ČR v motorové akrobacii Jindřichův Hradec 15.-18. 6. 2023

 

 1. Obecné
  • Organizátor
   • Organizátorem MČR 2023 je Aeroklub České republiky z.s.
   • Pořadatelem MČR 2023 je Aeroklub Jindřichův Hradec z.s.
  • Cíl soutěže
   • Realizovat vrcholovou soutěž ČR v motorové letecké akrobacii a určit mistra republiky v daných kategoriích
   • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
   • Prezentovat region Jihočeského kraje, propagovat Aeroklub ČR, letecké sporty a leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu,  zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti v Jindřichově Hradci.
  • Termín a místo konání
   • Mistrovství se uskuteční na letišti Jindřichův Hradec
   • Termín konání MČR 2023 je 15.-18.6. 2023
  • Tréninkové lety
   • Tréningové lety budou povoleny od 12. 6. 2023. Soutěžní box bude vytyčen nejdříve 13. 6. V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 12.6. 2023 kontaktujte provozovatele letiště Aeroklub Jindřichův Hradec – zástupce letového provozu Aleše Ferru ml. tel.: +420 723 566 660
  • Program soutěže
   • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.
   • Program soutěže:
15.06.2023 (Čtvrtek)
6:00-12:00 Přílety a registrace závodníků
13:00 Slavnostní zahájení a úvodní briefing
14:00-19:00 Soutěžní lety
   
16.06.2023 (Pátek)
8:30 Briefing
9:30-13:00 Soutěžní lety
13:30-14:00 Polední pauza
14:00-19:00 Soutěžní lety
   
17.06.2023 (Sobota)
8:30 Briefing
9:30-13:00 Soutěžní lety
13:30-14:00 Polední pauza
14:00-16:00 Soutěžní lety
19:00 Slavnostní ukončení, vyhlášení vítězů
   
18.06.2023 (Neděle) Náhradní termín
Odlety a odjezdy

 

 1. Podmínky soutěže
  • Pravidla
   • MČR 2023 se uskuteční na základě následujících pravidel:
   • Soutěžní řád AeČR
   • FAI Sporting Code – General Section,
   • FAI Sporting Code – Section 6 Part 1,
   • Letecké předpisy platné na území ČR/EU,
   • Místní předpisy pro letecký provoz. 
   • MČR 2023 se bude konat v kategoriích Unlimited, Advanced, Intermediate a Sportsman.
   • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.

 

 • Výsledky soutěže budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny.
 • Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 500 CZK.
 • Ve všech kategoriích budou vyhlášeny minimálně tři programy. V kategoriích Unlimited, Advanced a Intermediate: Povinná/volná a dvě Tajné sestavy. V kategorii Sportsman: Povinná a dvě Tajné sestavy. Při nepřízni počasí bude vyhlášen program KVD2, tj. létání akrobatických prvků po dvojicích.
 • MČR 2023 bude platné po odlétání alespoň dvou sestav. Minimální počet soutěžících v kategorii jsou 3.
 • Podmínky soutěžních letů
  • Meteorologické podmínky
   horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
   výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
   síla větru naměřená na zemi max. 10 m/s
  • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru a nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
  • Pro všechny soutěžní lety v kategoriích Unlimited a Advanced jsou stanoveny výškové limity dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1.
  • Pro kategorii Intermediate je stanoven horní výškový limit 1 300 m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.
  • Pro kategorii Sportsman je stanoven horní výškový limit 1 600 m AGL a spodní výškový limit 600 m AGL.
  • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.
 • Box
  • Pro soutěžní lety bude vyznačen standardní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1 pouze pomocí středového kříže a rohových L značek.
  • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

 1. Účast, soutěžící a letouny
  • Soutěžící
   • MČR 2023 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do týmů.
   • Soutěžící musí být držitelem:
 • Platného oprávnění PPL(A)
 • Platné odpovídající lékařské prohlídky
 • Platné třídní kvalifikace SEP
 • Kvalifikace ACR, případně použití Safety pilota
  Povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota)

 

 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
 • V případě kategorie Sportsman bude umožněno využití Safety pilota. Odpovědnost za bezpečnost a provedení letu potom připadá na Safety pilota. Safety pilota přidělí soutěžícímu ředitel soutěže po dohodě s Jury a hlavním rozhodčím.
 • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letounů v majetku AeČR musí soutěžící předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letounu.
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.
 • Letouny
  • Všechny letouny, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
  • Každý soutěžní letoun musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
  • Soutěžní letoun musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:MTOW do 500 kg 750.000 SDR (cca. 870.000 EUR)
  • MTOW above 500 kg to 1000 kg 1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
  • MTOW above 1000 kg to 2700 kg 3.000.000 SDR (cca. 3.600.000 EUR)

 

 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letounu.

 

 • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel letounu používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
 • Hangárování v omezeném množství, není zahrnuté ve startovném.
 • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

 

 

 1. Startovné a registrace
  • Startovné
   • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící: 1800 CZK
   • Startovné bude vybíráno nejpozději při registraci/prezentaci před zahájením soutěže. Startovné lze uhradit převodem na účet. Informace pro převod jsou uvedeny v kapitole 8.
   • V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Variabilní symbol získaný při online registraci je důležitý k identifikaci platby. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.
   • Startovné zahrnuje:
   • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích…).
   • Společenský a kulturní program (tričko s logem soutěže, závěrečný ceremoniál…).
   • Náklady spojené s využíváním letiště.
   • Startovné nezahrnuje pohonné hmoty, olej, pronájem letadel, ubytování a stravu.
   • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK.
   • Členství v AeČR bude kontrolováno v elektronické evidenci členů.
  • Registrace
   • Registraci na MČR 2023 proveďte nejpozději do 5. 6. 2023.
   • Registraci do soutěže zasílejte elektronickou poštou: rada@letistejh.cz
   • Formulář pro registraci je přílohou těchto propozic.
  • Volné / povinné sestavy
   • Volné/povinné sestavy (pouze kategorie UNL, ADV a INT) musí být odevzdány nejpozději do 10. 6.2023.
   • Volné/povinné sestavy lze odevzdávat e-mailem: rada@letistejh.cz.
   • Sestavy musí být vytvořeny v programu OpenAero (openaero.net).
   • Akceptovány budou volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze softwaru a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním BC formulářem.
   • Sestavy ve formátu PDF budou akceptovány pouze ve výjimečných případech a v dostatečném předstihu. PDF musí obsahovat kompletní sestavu s formuláři BC, jménem závodníka v pravém dolním rohu a výpisem koeficientů na formuláři B.
   • Ručně kreslené či jinak sestavené volné programy nebudou akceptovány.
 1. Ubytování a strava
  • Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora.
  • Stravování ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.
  • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 1. Rozhodčí, Jury a organizační výbor
  • Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:       Kotzina Jan

Hlavní rozhodčí:    Lucie Pešková
Rozhodčí:              Budou představeni na úvodním briefingu

 • Technická komise

Členové budou oznámeni na úvodním briefingu

 • Organizační výbor

Ředitel soutěže: Aleš Ferra st.

Zástupci AeČr:    Vlastimil Dvořák, Miroslav Červenka

 

 1. Kontakt
  • Adresa pro korespondenci
   Aeroklub Jindřichův Hradec z.s.
   Jindřichův Hradec II 744
   377 01 Jindřichův Hradec

rada@letistejh.cz

 

 • Ostatní kontakty
  Ředitel soutěže: +420 602123180
 1. Údaje pro platbu převodem
  • 5977270349/0800
  • Identifikace platby: Jméno a příjmení soutěžícího

 

 1. Soutěžní box

Organizátor si vyhrazuje právo posunout box podle probíhajících zemědělských prací.

Hlavní osa 25/07 bude vždy zachována.

 

Propozice a přihláška ke stažení: Propozice MČR 2023.doc Propozice MČR 2023.pdf