PROPOZICE 11. ročníku SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY MĚSTA KOLÍN V AKROBACII NA KLUZÁCÍCH v kategoriích Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced

PROPOZICE 

11. ročníku SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY MĚSTA KOLÍN V AKROBACII NA KLUZÁCÍCH v kategoriích Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced

Soutěž je součástí celorepublikového Českého poháru v bezmotorové akrobacii a zároveň postupovou soutěží pro region Střední, Východní a Severní Čechy

18.– 20. 8. 2023 LETIŠTĚ KOLÍN – LKKO

                     

 

1. Obecné

1.1.           Organizátor

 • Organizátorem 11. ročníku Soutěže o pohár starosty města Kolín (Kolínský pohár, KP 2023) je Aeroklub Kolín, z.s..
 • KP 2022 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky, starosty města Kolína a Regionu Polabí.
 • Soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí jako postupová soutěž pro region Střední a Severní Čechy a do Českého poháru v bezmotorové akrobacii Aeroklubu České republiky.

1.2.           Termín, místo konání a program soutěže

 • Soutěž se uskuteční na letišti Kolín – LKKO.
 • Termín konání KP 2021 je 8. – 20.8.2023.
 • Tréninkové lety budou organizovány 18.8.2023.
 • V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 8.2023 kontaktujte organizátora soutěže. Tréninkový camp probíhá od 5.8.2023 na LKKO. Box bude vytýčen od 12.8.2023 (dle zájmu).
 • Program soutěže:
18.8.2023 (Pátek)
Tréninkové lety, příjezdy, přílety, registrace
19.8.2023 (Sobota)
9:00     Briefing
10:00 18:00 soutěžní lety
20:00     vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení
20.8.2023 (Neděle) (náhradní den)
9:00                         Briefing

10:00    –                16:00    soutěžní lety

17:00                      vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení

Odlety a odjezdy
 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí. V průběhu letového dne bude umožněna přestávka 30 minut na oběd.

 

1.3.           Pravidla

 • KP 2023 se uskuteční na základě následujících pravidel:
 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.
  • KP 2023 se bude konat v kategoriích BAG (Basic Glider), SPG (Sportsman Glider), ING (Intermediate Glider), ADV (Advanced Glider)
  • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
  • Výsledky KP 2023 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
  • Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
  • V kategoriích BAG a SPG se budou létat programy: povinná 1, povinná 2 a tajné. V kategorii ING se budou létat programy: povinná 1 nebo povinná volná 1 a tajné. V kategorii ADV se bude létat program dle FAI Sporting Code – Section 6 Part 2.
  • Vítězem 11. Poháru Kolína se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.

 

1.4.           Povolné sestavy

 • Povolné sestavy musí být odevzdány nejpozději do 18. 8. 2023 na email: kolin@seznam.cz.
 • Akceptovány budou povolné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor .seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze software a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním ABC formulářem.
 • Sestavy ve formátu PDF budou akceptovány pouze ve výjimečných případech a v dostatečném předstihu. PDF musí obsahovat kompletní sestavu s formuláři ABC, jménem závodníka v pravém dolním rohu a výpisem koeficientů na formuláři B.
 • Ručně kreslené či jinak sestavené volné programy nebudou akceptovány.

 

1.5.           Box

 • Pro soutěžní lety bude vyznačen standartní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2 pouze pomocí středového kříže, podélné osy a pokud bude možné tak další znaky.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

1.6.           Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky
 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
  • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
  • Pro kategorii BASIC je stanoven horní výškový limit 1 200m AGL a spodní výškový limit 400 m AGL.
  • Pro kategorii SPO a INT je stanoven horní výškový limit 1 200m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.
  • Pro kategorii ADV je stanoven horní výškový limit 1 200m AGL a spodní výškový limit 200 m AGL.
  • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedení soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

 

2.             Účast, soutěžící a letadla

2.1.           Soutěžící

 • Kolínského Poháru 2023 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do týmů.
 • Soutěžící musí být držitelem:
  • platného odpovídající oprávnění,
  • platné odpovídající lékařské prohlídky,
  • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
  • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
 • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letadla.
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

 

2.2.           Letadla

 • Všechny letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutěžní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
 • MTOW do 500 kg 000 SDR (cca. 870.000 EUR)
 • MTOW above 500 kg to 1000 kg 500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
  • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
  • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.
  • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
  • Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.
  • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

 

3.             Startovné, organizace a registrace

3.1.           Startovné

 • Výše startovného pro soutěžící je 1000 CZK.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek startovného 1000 CZK.
 • Startovné zahrnuje:
 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál, raut atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
  • Startovné nezahrnuje pronájem letadel, aerovleky, ubytování a stravu.

 

3.2.           Registrace

 • Registraci na KP 2023 proveďte nejpozději do 15.8.2023 včetně požadavků na ubytování.
 • Registraci je možno provést volnou formou informováním organizátora na emailem, telefonicky nebo SMS. Forma není důležitá, ale včasnost přihlášení do soutěže pomáhá organizátorům připravit soutěž na vysoké úrovni.

 

3.3.           Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
 • Aerovlek – 1200m         1100 CZK
 • Aerovlek –  850m          800 CZK

 

3.4.           Ubytování a strava

 • Pro ubytování je k dispozici ubytovna nebo pensiony v okolí. Pro rezervaci nebo pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora.
 • Stravování ve formě snídaně, obědu a večeře bude zajištěno organizátorem na letišti.
 • Ubytování rozhodčích zajišťuje a hradí organizátor.

 

3.5.           Rozhodčí a Jury:

Hlavní rozhodčí:
Miroslav Červenka
Rozhodčí:
Petr Burda

Martin Stransky

 
Babčanová
Jury:
Miroslav Červenka

3.6.           Organizační výbor

Ředitel soutěže: Miroslav Lacina

 

3.7.           Propozice ke stažení

4.             Kontaktní údaje organizátora

Hlavní kontakt:
+420 321 720 844
 
 
 
Václav Sehnal
+420 724 069 641
Organizátor soutěže
 
 
Miroslav Lacina
+420 777 189 173
Ředitel soutěže
 
 
 
web soutěže:
 • Číslo účtu: 3434565678/2010, do popisu platby uveďte příjmení a KP2023.