PROPOZICE: Radyňský looping 2023

PROPOZICE V1.3

Soutěž letecké akrobacii Radyňský looping 2023

Aeroklub Plzeň-Letkov
Kategorie GLIDER: SPORTSMAN, INTERMEDIATE

Kategorie POWER: SPORTSMAN, INTERMEDIATE

 

Termín: 29.9-1.10.2023

 

 

1. Obecné

1.1.               Organizátor

 • Organizátorem soutěže „Radyňský looping 2023“ (dále jen RL2023) je Aeroklub Plzeň-Letkov, z.s.
 • RL2023 se koná pod dohledem Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2023.

 

1.2.               Cíl soutěže

 • Uskutečnit soutěž v letecké akrobacii a určit vítěze poháru pro rok 2023 v uvedených kategoriích.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat obec Letkov, Aeroklub Plzeň-Letkov, propagovat Aeroklub České republiky, letecké bezmotorové sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Plzeň-Letkov.

 

1.3.               Termín a místo konání

 • Soutěž se uskuteční na letišti Plzeň-Letkov.
 • Termín konání RL2023 je 9.–1.10.2023.

 

1.4.               Tréninkové lety

 • Tréninkové lety budou možné 29.9. 2023. V případě zájmu o tréninkové lety před 29.9. 2023 kontaktujte organizátora.

 

1.5.               Program soutěže

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

 

 

29.9.2023: pátek

Tréninkové lety do západu slunce (18:50)

20:00                          Úvodní briefing a seminář „Soutěžní akrobacie v rámci CŘ“

 

30. 9. 2023: sobota

08:30                          Briefing

09:00 – 13:00              Soutěžní lety

13:00 – 14:00              Polední přestávka

14:00 – Západ (18:48) Soutěžní lety

20:00                          Zhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků a společenská zábava

 

1. 10. 2023: neděle – rezervní termín!

08:30                          Briefing

09:00 – 14:30              Soutěžní lety

15:30                          Zhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků a ukončení akce

 

2. Podmínky soutěže

2.1.               Pravidla

 • RL2023 se uskuteční na základě následujících pravidel:
  • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
  • FAI Sporting Code – General Section,
  • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
  • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
  • Místní předpisy pro letecký provoz.

 

 • RL2023 se bude konat v kategoriích:
  • Sportsman Glider (s možností safety instruktora)
  • Intermediate Glider
  • Sportsman Power (s možností safety instruktora)
  • Intermediate Power

Vypsání jednotlivých kategorií je závislé na počtu přihlášených pilotů v jednotlivých kategoriích. Pořadatel může počet kategorií redukovat na úvodním briefingu

 • Pro kategorii Sportsman Glider i Power je možné využít safety instruktora, který zajistí bezpečný průběh soutěžních letů méně zkušeným pilotům, akrobatům ve výcviku. Safety instruktor bude plnit roli „tichého instruktora“. V případě nutnosti zasáhnou do soutěžního letu, bude daný obrat a všechny následující obraty dané sestavy hodnoceny jako HZ.
 • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
 • Výsledky RL2023 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
 • Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
 • V kategoriích SPG a ING se budou létat programy: soutěžní sestava tajná 1, 2 (případně 3).
 • Vítězem RL2023 se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.

 

2.2.               Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky
 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
 • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže, po hranicích prostoru a nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
 • Pro kategorii Sportsman Glider je stanoven horní výškový limit 1 350 m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.
 • Pro kategorii Intermediate Glider je stanoven horní výškový limit 1250m AGL a spodní výškový limit 200 m AGL.
 • Pro kategorii Sportsman Power je stanoven horní výškový limit 1 600 m AGL a spodní výškový limit 600 m AGL.
 • Pro kategorii Intermediate Power je stanoven horní výškový limit 1 200 m AGL a spodní výškový limit 200 m AGL.
 • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí po dohodě s organizátorem a Jury rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

 

2.3.               Box

 • Pro soutěžní lety bude vyznačen akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2 pomocí středového kříže a značkami na ploše letiště. Značky na přilehlých polích dle jejích aktuálního stavu (oranice, bahno, probíhající zemědělské práce). Vytyčení boxu nemusí být vzhledem ke stavu okolních ploch kompletní.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.
 • Orientační vyznačení boxu je přílohou tohoto dokumentu

 

3. Účast, soutěžící a letadla

3.1.               Soutěžící

 • RL2023 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do (národních) týmů (tj. tým tvořený více posádkami).
 • Soutěžící musí být držitelem:
  • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
  • platné odpovídající lékařské prohlídky,
  • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
  • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota)
  • kvalifikace pro provádění akro letů nebo odlétané potřebné úlohy během ještě neukončeného akro výcviku
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
 • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra / instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí být soutěžící členem Aeroklubu České republiky a předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letadla.
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.
 • V případě, kdy instruktor, nebo soutěžící uzná za vhodné, může být soutěžícímu přidělen safety instruktor dle bodu 2.1.3

 

3.2.               Letadla

 • Všechny letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutěžní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy: • MTOW do 500 kg 750.000 SDR • MTOW above 500 kg to 1000 kg 1.500.000 SDR
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.
 • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
 • Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.
 • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor.

 

 

4. Startovné a registrace

4.1.               Startovné

 • Startovné může být zaplaceno v hotovosti při registraci před zahájením soutěže, lépe však předem na účet: 1017102104/3030 ve výši 850 Kč.
 • Startovné zahrnuje:
  • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
  • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál, atd.).
  • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
 • Startovné nezahrnuje aerovlaky, pronájem letadel, ubytování a stravu.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 500 Kč.

           

4.2.               Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
  • Aerovlek – vysoký vlek 950 Kč
  • Aerovlek – nižší vleky 75 Kč/100m
 • Případná korekce cen dle aktuální situace bude upřesněna na úvodním briefingu

 

4.3.               Registrace

 • Registraci na RL2023 proveďte nejpozději do 25.9.2023.
 • Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:
 • elektronickou poštou
  • Formulář pro registraci je přílohou těchto propozic.

 

5. Ubytování a strava

  • AK Letkov má několik míst ve sdílených prostorech, případně je možné využít zázemí a prostor AK Letkov pro kemp.
  • V okolí je letiště je několik vhodných ubytovacích zařízení. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora (můžeme zajistit hromadně).
  • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 

6. Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1.               Rozhodčí a Jury

 • Předseda Jury:                  Miloš Ramert
 • Hlavní rozhodčí:               Lucie Pešková
 • Rozhodčí:                         Luboš Svoboda, Hana Babčanová

Případné změny budou oznámeny na úvodním briefingu

 

6.2.               Technická komise

Členové budou oznámeni na úvodním briefingu

 

6.3.               Organizační výbor

 • Ředitel soutěže:               Roman Lanzendorf
 • Organizace soutěže:         Petr Barták
 • Scoring director:               Antonín Chovan (Martin Chovan)

 

7. Kontakt

Petr Barták:

e-mail: petr-bartak@seznam.cz

tel.: 728 455 031

 

8. Předběžné vytyčení boxu

  • Střed boxu: 49.7239792N, 13.4510097E
  • Osa boxu 260°/080°
  • Box nemusí být vytyčen všemi znaky, bude vytyčen dle aktuální podmínek
  • Finální poloha boxu bude upřesněna na úvodním briefingu

 

9. Propozice a přihláška ke stažení

PROPOZICE_RL2023.docx