PROPOZICE: Mezinárodního 2. ročníku Poháru starosty města Chotěboř v akrobacii letounů kategorií Unlimited, Advanced, Intermediate a Sportsman

1. Obecné

1.1.      Organizátor

 • Organizátorem 2. ročníku poháru starosty města Chotěboře 2024 je AEROKLUB Chotěboř z.s.
 • Pohár starosty města Chotěboře je součástí celonárodní soutěže o ,,Nejlepšího akrobata roku“ a je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2024.

 

1.2.      Cíl soutěže

 • Uskutečnit vrcholnou soutěž ČR v letecké akrobacii a určit mezinárodního vítěze Poháru starosty města Chotěboř v uvedených kategoriích.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Chotěboř.

 

1.3.      Termín a místo konání

 • Soutěž se uskuteční na letišti Chotěboř.
 • Termín konání PMCh 2024 je 19.–22. 6. 2024

 

1.4.      Tréninkové lety

 • V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 15.6.2022 kontaktujte ředitele soutěže na tel.: +420 602 737 215 nebo na mailu info@airshowchotebor.cz

 

1.5.      Program soutěže

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

 

19.6.2024 (středa)
9:00 18:00 přílety, tréninkové lety
16:00     Porada rozhodčích
18:00   Briefing, slavnostní zahájení a open party
20.6.2024 (čtvrtek)
8:00     Briefing
8:30 13:00 soutěžní lety
13:00 14:00 polední přestávka
14:00 19:00 soutěžní lety

 

21.6.2024 (pátek)
8:00     Briefing
8:30 13:00 soutěžní lety
13:00 14:00 polední přestávka
14:00 19:00 soutěžní lety
       
22.6.2024 (sobota)
8:00     Briefing
8:30 12:00 soutěžní lety /rezerva/
14:20 15:00 Soutěž ve Freestyle
16:00  – slavnostní vyhlášení výsledků na letišti

 

2. Podmínky soutěže

2.1        Pravidla

 • Soutěžní řád AeČR
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 1,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.
 • PMCh 2024 se bude konat v kategoriích Unlimited, Advanced, Intermediate a Sportsman.
 • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
 • Výsledky soutěže budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny. Mezinárodní vítězové Poháru starosty města Chotěboře v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni při účasti nejméně tří závodníků v kategorii a splnění výše uvedené podmínky.
 • Protest musí být podán písemně předsedovy Jury spolu s poplatkem 500 CZK / 20 EUR.
 • Ve všech kategoriích budou vyhlášeny minimálně tři programy. V kategoriích Unlimited, Advanced a Intermediate: Povinná/volná a dvě Tajné sestavy. V kategorii Sportsman: Povinná a dvě Tajné sestavy. Při nepřízni počasí bude vyhlášen program PMCh 2024, tj. létání akrobatických prvků po dvojicích.
 • PMCh 2024 bude platný po odlétání alespoň dvou sestav. Minimální počet soutěžících v kategorii jsou 3.

 

 

 

2.2        Podmínky soutěžních letů

 

 • Meteorologické podmínky

 

 1. Horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 2.  výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 3.  síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
 4.  Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
 5.  Pro všechny soutěžní lety v kategoriích Ulimited a Advanced jsou stanoveny výškové limity dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1.
 6.  Pro kategorii Intermediate je stanoven horní výškový limit 1 300m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.
 7.  Pro kategorii Sportsman je stanoven horní výškový limit 1 600m AGL a spodní výškový limit 600 m AGL.
 8.  V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.

 

2.3        Box

·      Pro soutěžní lety bude vyznačen standartní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1 pouze pomocí středového kříže a osových T značek.

·      Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

3. Účast, soutěžící a letouny

3.1.     Soutěžící

PMCh 2024 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do týmů.

 

 • Soutěžící musí být držitelem:
  1. platného oprávnění PPL,
  2. platné odpovídající lékařské prohlídky,
  3. platného kvalifikace SEP,
  4. kvalifikace ACR, případně použití Safety pilota.
  5. povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
 • V případě kategorie Sportsman bude umožněno využití Safety pilota. Odpovědnost za bezpečnost a provedení letu potom připadá na Safety pilota. Safety pilota přidělí soutěžícímu ředitel souteže po dohodě s Jury a hlavním rozhodčím.
 • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letounů v majetku AeČR musí soutěžící předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letounu.
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

 

·                   Letouny

 • Všechny letouny, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní letoun musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové zpusobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutežní letoun musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
  1. MTOW do 500 kg 000 SDR (cca. 870.000 EUR)
  2. MTOW above 500 kg to 1000 kg 500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
  3. MTOW above 1000 kg to 2700 kg 000.000 SDR (cca. 3.600.000 EUR)
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letounu.
 • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel letounu používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
 • Hangárování, v omezeném množství, během soutěže není zahrnuté ve startovném.
 • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

 

4.             Startovné a registrace

·                   Startovné

 • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící: 2000 CZK/80 EUR
 • Startovné bude vybíráno při registraci/prezenci před zahájením soutěže. Startovné lze uhradit převodem na účet. Informace pro převod jsou uvedeny v kapitole 8.
 • V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Variabilní symbol získaný při online registraci je důležitý k identifikaci platby. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.
 • Startovné zahrnuje:
  1. Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
  2. Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
  3. Náklady spojené s využíváním letiště.
 • Startovné nezahrnuje pohonné hmoty, olej, pronájem letadel, ubytování a stravu.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK/12 EUR.
 • Členství v AeČR bude kontrolováno v elektronické evidenci členů.

 

·                   Registrace

 • Registraci na PMCh 2024 proveďte nejpozději do 1.6.2024.
 • Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:
  1. elektronickou poštou na: info@airshowchotebor.cz
  2. poštou na níže uvedenou adresu
 • Formulář pro registraci je přílohou těchto propozic.

 

·                   Volné/povinné sestavy

 • Volné/povinné sestavy (pouze kategorie UNL, ADV a INT) musí být odevzdány nejpozději do 6.2022!
 • Volné/povinné sestavy lze odevzdávat e-mailem: info@airshowchotebor.cz Sestavy musí být vytvořeny v programu OpenAero (openaero.net).
 • Akceptovány budou volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze software a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním BC formulářem.
 • Sestavy ve formátu PDF budou akceptovány pouze ve výjimečných případech a v dostatečném předstihu. PDF musí obsahovat kompletní sestavu s formuláři BC, jménem závodníka v pravém dolním rohu a výpisem koeficientů na formuláři B.
 • Ručně kreslené či jinak sestavené volné programy nebudou akceptovány.

 

5.             Ubytování a strava

 • Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora.
 • Stravování ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.
 • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

6.             Rozhodčí, Jury a organizační výbor

·       Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:
Jiří Smejkal
Hlavní rozhodčí:
Jiří Duras
Rozhodčí:
Petr Jirmus

David Kaftan

Stanislav Bajzík

Richard Ponížil

Zuzana Danihelová

 

Výpočtář :
Kateřina Machula
 
 

 

·       Technická komise

Členové budou oznámeni na úvodním briefingu

 

·       Organizační výbor

Ředitel soutěže:
Jan Adamec
 
 

 

7.             Kontakt

·      Adresa pro korespondenci

Aeroklub Chotěboř z.s.
Letiště Počátky 67
583 01  Chotěboř

·       Ostatní kontakty:

Jan Adamec
+420 602 737 215
 
info@airshowchotebor.cz
 
 

Údaje pro platbu převodem

Číslo účtu: 302 792 496/0300, specifický symbol: 1950

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ: PMCH24.pdf