MISTROVSTVÍ ČR V AKROBACII KLUZÁKŮ ADVANCED A UNLIMITED A POHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE KATEGORIE SPORTSMAN A INTERMEDIATE

1.             Obecné

1.1.           Organizátor

 • Pořadatelem MISTROVSTVÍ ČR V AKROBACII KLUZÁKŮ ADVANCED A UNLIMITED A POHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE KATEGORIE SPORTSMAN A INTERMEDIATE (dále jen MČR 2024) je Aeroklub Moravská Třebová, z.s.
 • Organizátorem MČR 2024 je Aeroklub České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2024.

1.2.           Cíl soutěže

 • Uskutečnit soutěž v letecké akrobacii a určit mistra ČR v kategorii Advanced a Unlimited pro rok 2024 a vítěze poháru pro rok 2024 v uvedených kategoriích.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat město Moravská Třebová, Pardubický kraj, propagovat Aeroklub Moravská Třebová a Aeroklub ČR, letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Moravská Třebová.

1.3.           Termín a místo konání

 • Soutěž se uskuteční na letišti Moravská Třebová.
 • Termín konání MČR 2024 je 6. – 30. 6. 2024.

1.4.           Tréninkové lety

 • Tréninkové lety budou možné od 24.-26.6.2024.
 • Soutěžní box bude vytyčen již od začátku sezony. Tréninkové lety budou možné po individuální domluvě i před 6. 2024. V případě zájmu o kontaktujte organizátora.

1.5.           Program soutěže

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

1.6.           Soutěžní kategorie

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení kategorie(kategorií) v rámci Poháru hejtmana Pardubického kraje v závislosti na počtu přihlášených soutěžících.

 

 • Program pro účastníky:
24. a 25.6.2024 (Pondělí a úterý)
9:00   Tréninkový briefing
9:30 Západ Tréninkové lety
26.6.2024 (Středa)
9:00   Tréninkový briefing
9:30 19:30 Tréninkové lety
20:00     Úvodní briefing
27. a 28.6.2024 (Čtvrtek a pátek)
9:00     Briefing
9:30 13:00 Soutěžní lety
13:00 14:00 Polední přestávka
14:00 Západ Soutěžní lety
29.6. 2024 (Sobota)
9:00     Briefing
9:30 14:00 Soutěžní lety
16:00     Vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
30.6. 2023 (Neděle)
9:00     Náhradní den
             

2.             Podmínky soutěže

2.1.           Pravidla

 • Oficiálním jazykem soutěže je čeština.
 • MČR 2024 se uskuteční na základě následujících pravidel:
 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.
  • MČR 2024 se bude konat v kategoriích ADG (Adavanced Glider) a UNG (Unlimited Glider) se bude konat dle pravidel CIVA.
  • Pohár hejtmana Pardubického kraje v kategoriích SPG (Sportsman Glider) a ING (Intermediate Glider) se bude konat dle národních pravidel.
  • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, pravidla CIVA, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech, které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
  • Výsledky MČR 2024 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny a při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
  • Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
  • Mistrem ČR 2024 v kategoriích ADG a UNG se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii, jenž je občanem České republiky.
  • Vítězem PHPK 2024 v kategoriích SPG a ING se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.

2.2.           Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky
 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
  • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže, po hranicích prostoru a nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
  • Pro kategorii ADG a UNG je stanoven horní výškový limit 1 200m AGL a spodní výškový limit 200 m AGL.
  • Pro kategorii SPG a ING je stanoven horní výškový limit 1 300m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.
  • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí po dohodě s organizátorem a Jury rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

2.3.           Box

 • Pro soutěžní lety bude vyznačen standardní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2 a dle Sportovního řádu.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

3.             Účast, soutěžící a letadla

3.1.           Soutěžící

 • MČR 2024 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky.
 • Soutěžící musí splňovat základní podmínky pro provádění letů na kluzácích a být schopen samostatného provádění akrobatických letů. Všichni piloti létající pod 400 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší stanovený limit (200 nebo 300 m) od pověřeného examinátora.

 

 

 • Soutěžící musí být držitelem:
 • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
  • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
  • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
  • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
  • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letadla.
  • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

3.2.           Letadla

 • Všechny letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutežní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
 • MTOW do 500 kg 000 SDR (cca. 870.000 EUR)
 • MTOW above 500 kg to 1000 kg 500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
  • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
  • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.
  • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
  • Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.
  • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

4.             Startovné a registrace

4.1.           Startovné

 • Startovné můžete hradit převodem na účet: 277204479/0300 ve výši 1 400 CZK.
 • Startovné může být zaplaceno při registraci/prezentaci před zahájením soutěže ve výši 1 400 CZK.
 • V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.
 • Startovné zahrnuje:
 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál, raut atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
  • Startovné nezahrnuje aerovleky, pronájem letadel, ubytování a stravu.
  • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 500 CZK / 12 EUR.

4.2.           Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
 • Aerovlek – 1350m                                  1500 CZK
 • Aerovlek – 1250m                                  1400 CZK
 • Aerovlek – 850m 950 CZK

 

4.3.           Registrace

 • Registraci na MČR 2024 proveďte nejpozději do 16. 6. 2024.
 • Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:
 • Emailem: zavody@lkmk.com
  • Formulář pro registraci je přílohou těchto propozic: MCR_prihlaska-form.pdf
  • V případě registrace po 16.6.2024 může být po soutěžícím ke startovnému požadován administrativní příplatek ve výši 600 Kč.

 

5.             Ubytování a strava

 • Ubytování pro zájemce bude zajištěno organizátorem na letišti. Ubytování není hrazeno v rámci startovného. Ubytování je možné v pokojích, apartmánech nebo v kempu.
 • Stravování pro zájemce ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti. Stravování není hrazeno v rámci startovného.
 • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

6.             Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1.           Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:
Bude oznámen na úvodním briefingu
Hlavní rozhodčí:
Bude oznámen na úvodním briefingu
Rozhodčí:
Budou oznámeni na úvodním briefingu

 

6.2.           Technická komise

Členové budou oznámeni na úvodním briefingu

 

6.3.           Organizační výbor

Ředitel soutěže:
Tomáš Zemánek
Předseda org. výboru
Pavel Řeřicha

 

7.             Kontakt

7.1.           Adresa pro korespondenci

Aeroklub Moravská Třebová, z.s.
Staré Město č.p. 220
569 32 Staré Město
web: https://mcrakro2024.lkmk.com/

 

7.2.           Ostatní kontakty:

Telefon:
+ 420 725 034 780
E-mail:
zavody@lkmk.com
Tomáš Zemánek
+ 420 725 034 780
 
Pavel Řeřicha
+ 420 777 188 413
 
lkmk@lkmk.com

8.             Údaje pro platbu převodem

 • Startovné můžete hradit převodem na účet: 277204479/0300 ve výši 1 400 CZK.

Do poznámek uveďte jméno závodníka.

PRIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: MCR_prihlaska-form.pdf