PROPOZICE OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AKROBACII LETOUNŮ kategorií Unlimited, Advanced, Intermediate a Sportsman 2024 KROMĚŘÍŽ

1.             Obecné

1.1.           Organizátor

 • Organizátorem Mistrovství České republiky v letecké akrobacii letounů (dále jen MČR) je Aeroklubu České republiky z.s..
 • Pověřeným pořadatelem Mistrovství je Aeroklub Kroměříž, spolek.
 • MČR 2024 je zařazeno do národního kalendáře leteckých sportovních akcí na rok 2024.

 

1.2.           Cíl soutěže

 • Uskutečnit vrcholnou soutěž ČR v letecké akrobacii a určit Mistra republiky pro rok 2024 v uvedených kategoriích.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat region, propagovat Aeroklub ČR, letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Kroměříž.

 

1.3.           Termín a místo konání

 • Soutěž se uskuteční na letišti Kroměříž. (LKKM, N49° 17´ 08´´ ;E17° 24´ 57´´ )
 • Termín konání MČR 2015 je 17. – 21. 7. 2024.

 

1.4.           Tréninkové lety

 • V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 17. 7. 2024 kontaktujte organizátora.

 

1.5.           Program soutěže

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.
 • Program soutěže:
17.7.2024 (Středa)
přílety, prezentace, tréninkové lety
18:00 (předběžně)       slavnostní zahájení
18.7.2024 – 19.7.2024 (Čtvrtek – Pátek)
8:00     (úvodní) briefing
9:00 13:00 soutěžní lety
13:00 14:00 polední přestávka
14:00 19:00 soutěžní lety

 

20.7.2024 (Sobota)
8:00     briefing
9:00 13:00 soutěžní lety
13:00 14:00 polední přestávka
14:00 16:00 soutěžní lety (freestyle)
17:00     slavnostní ukončení, vyhlášení vítězů
21.7.2024 (Neděle)
Odlety a odjezdy

 

2.             Podmínky soutěže

2.1.           Pravidla

 • MČR 2024 se uskutěční na základě následujících pravidel:
  • Soutěžní řád AeČR
  • FAI Sporting Code – General Section,
  • FAI Sporting Code – Section 6 Part 1,
  • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
  • Místní předpisy pro letecký provoz.
 • MČR 2024 se bude konat v kategoriích Unlimited (včetně Freestyle), Advanced, Intermediate a Sportsman.
 • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
 • Výsledky MČR budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně tři disciplíny a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
 • Protest musí být podán písemně předsedovy Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
 • V kategoriích Unlimited, Advanced a Intermediate se budou létat minimálně programy: povinná-volná, a dvě tajné sestavy. V kategorii Sportsman povinná a dvě tajné sestavy. Při nepřízni počasí bude vyhlášen program KVD2, tj. létání akrobatických prvků po dvojicích.
 • Mistrem ČR se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii jenž je občanem České republiky.
 • Minimální počet soutěžících v kategorii jsou 3.

 

2.2.           Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky:
  • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
  • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
  • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
 • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
 • Pro všechny soutěžní lety v kategoriích Ulimited a Advanced jsou stanoveny výškové limity dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1.
 • Pro kategorii Intermediate je stanoven horní výškový limit 1 300m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.
 • Pro kategorii Sportsman je stanoven horní výškový limit 1 600m AGL a spodní výškový limit 600 m AGL.
 • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedení soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.

 

2.3.           Box

 • Pro soutěžní lety bude vyznačen standartní akrobatický box dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1 pouze pomocí rohových L značek a pomocných čar s ohledem na místní zástavbu a situaci.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

3.             Účast, soutěžící a letouny

3.1.           Soutěžící

 • MČR 2024 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do týmů.
 • Soutěžící musí být držitelem:
  • platného oprávnění PPL,
  • platné odpovídající lékařské prohlídky,
  • platného kvalifikace SEP,
  • kvalifikace ACR,
  • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota)
  • držitelem sportovní licence nebo zaplaceným členským poplatkem AeČR.
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
 • V případě kategorie Sportsman bude umožněno využití Safety pilota. Odpovědnost za bezpečnost a provedení letu potom připadá na Safety pilota. Safety pilota přidělí soutěžícímu ředitel souteže po dohodě s Jury a hlavním rozhodčím.
 • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letounů v majetku AeČR musí soutěžící předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letounu.
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

 

3.2.           Letouny

 • Všechny letouny, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní letoun musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové zpusobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutežní letoun musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
 • MTOW do 500 kg 000 SDR (cca. 870.000 EUR)
 • MTOW above 500 kg to 1000 kg 500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)
 • MTOW above 1000 kg to 2700 kg 000.000 SDR (cca. 3.600.000 EUR)
  • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
  • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letounu.
  • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel letounu používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.
  • Hangárování během soutěže na letišti LKKM je zahrnuté ve startovném, v případě omezené kapacity je možné využít hangáru na letišti v Přerově, za podmínek stanovené majitelem hangáru, odvoz na/z letiště Přerov bude zajištěn.
  • V případě nedostatečné kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného.

 

 

4.             Startovné a registrace

4.1.           Startovné

 • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící:

2200 CZK / 90 EUR

 • Startovné bude vybíráno při registraci/prezentaci před zahájením soutěže. Startovné lze uhradit převodem na účet.
 • V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Variabilní symbol získaný při online registraci je důležitý k identifikaci platby. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.
 • Startovné zahrnuje:
  • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
  • Společenský a kulturní program (slavnostní zahájení a závěrečný ceremoniál atd.).
  • Hangárování na letišti LKKM a další náklady spojené s využíváním letiště.
 • Startovné nezahrnuje pohonné hmoty, olej, pronájem letadel, ubytování a stravu.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 13 EUR.
 • Členství v AeČR bude kontrolováno v elektronické evidenci členů.

 

4.2.           Registrace

 • Registraci na MČR 2024 proveďte nejpozději do 10.7.2024.
 • Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:
 • elektronickou poštou, frantis@hotmail.com nebo frantis@gmail.com v kopii na  aeroklub@lkkm.cz
 • poštou, adresa: Aeroklub Kroměříž, Na Hrázi 1148, KROMĚŘÍŽ 767 01
  • Formulář pro registraci je přílohou těchto propozic.

 

4.3.           Povinné-Volné sestavy

 • Povinné-volné sestavy (pouze kategorie UNL, ADV a INT) musí být odevzdány nejpozději 10.7.2024.
 • Akceptovány budou povinné-volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze software a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním BC formulářem.
 • Sestavy ve formátu PDF budou akceptovány pouze ve výjimečných případech a v dostatečném předstihu. PDF musí obsahovat kompletní sestavu s formuláři ABC, jménem závodníka v pravém dolním rohu a výpisem koeficientů na formuláři B.
 • Ručně kreslené či jinak sestavené volné programy nebudou akceptovány.

 

5.             Ubytování a strava

 • Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora: frantis@hotmail.com, +420 605 152 458. Jsou zamluveny pokoje v internátu na ulici Pavlákova (450kč/osoba/noc + turistický poplatek), transport pro piloty bude zajištěn.
 • Stravování ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti za úhradu.
 • Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 

6.             Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1.           Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:
Bude oznámen na úvodním briefingu
Hlavní rozhodčí:
Bude oznámen na úvodním briefingu
Rozhodčí:
Budou oznámeni na úvodním briefingu
 
 
 
 

 

6.2.           Technická komise

Členové oznámeni na úvodním briefingu

 

6.3.           Organizační výbor

Ředitel soutěže:
Petr Františ
Předseda org. výboru:
Radek Ligurský
 
 
 
 

 

7.             Kontakt

7.1.           Adresa pro korespondenci

Aeroklub Kroměříž,

Na Hrázi 1148, KROMĚŘÍŽ 767 01

 aeroklub@lkkm.cz

 

Kontaktní osoba pro piloty a rozhodčí (přihlášky, ubytování, dotazy) :

Petr Františ

frantis@hotmail.com , +420 605 152 458

(pokud nepotvrdím přijetí přihlášky nebo neodpovím na dotaz do dvou dní, prosím volat nebo SMS)

 

 

8.             Údaje pro platbu převodem

 • Číslo účtu: 2500558624/2010 Fio banka a.s., Variabilní symbol 20062015, konstantní symbol 0308 a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení.

 

 

9.             Akrobatický box

 

10.             Přihláška

Přihláška ke stažení: Přihláška soutěžícího-MCR2024-Kromeriz.docx