Zásady ochrany osobních údajů – informace

 

SPRÁVCE ÚDAJŮ  

Správcem osobních údajů je Aeroklub České republiky, z.s., Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 – Holešovice, IČ: 00537403, (dále jen „AeČR“ jako sportovní svaz). AeČR jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, dále pak provádí zpracování a odpovídá za jeho procesy 

V případě potřeby dalších podrobnějších informací o zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat AeČR níže uvedenými způsoby:   

 • e-mailem na adresu sec@aecr.cz
 • datovou schránkou 4t6uxwe
 • poštou na adresu sídla spolku. 

 

POVĚŘENEC PRO SPRÁVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle čl. 37 GDPR musí funkci pověřence zřídit správci/zpracovatelé z řad veřejných subjektů a orgánů veřejné moci od správních a samosprávních úřadů po organizace zřizované ministerstvy a veřejné vysoké školy. Pověřence musejí mít také organizace, jejichž primární činnost spočívá v operacích zpracování osobních údajů, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svému účelu vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů nebo rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů. Takové podmínky nejsou v případě AeČR naplněny a proto nemá ustanovenu funkci pověřence. Za zpracování osobních údajů odpovídá statutární orgán AeČR.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

AeČR při zpracování osobních údajů respektuje právo na jejich ochranu, přičemž dodržuje zejména následující zásady: 

 • zpracovává osobních údajů způsobem, který je v souladu s příslušnou legislativou a je transparentní, 
 • shromažďuje osobní údaje pouze na základě určitých, výslovně vyjádřených a legitimních účelů a osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný, 
 • zpracovává osobní údaje v přiměřeném rozsahu, který je relevantní a nezbytný pro dosažení stanovených účelů, 
 • přijímá taková opatření, která umožňují zpracovávat výhradně přesné osobní údaje, které jsou v případně potřeby aktualizovány, 
 • uchovává osobní údaje pouze po takovou dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, 
 • zajišťuje zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným, nebo protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením, případně poškozením. 

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY 

AeČR zpracovává osobní údaje, které související s výkonem jí spravovaných agend. S ohledem na příslušnou legislativu může jít o některé z následujících údajů, případně jejich kombinace, nebo soubory 

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti, rodinný stav, pohlaví, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní číslo, IP adresa, číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek/ukončení pobytu. 
 • popisné údaje: vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení.
 • sportovní data, výsledky a údaje o sportovní činnosti, údaje o odbornostech, data pro vyhodnocení sportovních výkonů. 

 

KOHO OSOBNÍ ÚDAJE AeČR ZPRACOVÁVÁ 

AeČR zpracovává zejména osobní údaje od: 

 • členských organizací, které poskytují údaje o svých členech v požadovaném rozsahu,
 • účastníků řízení, stěžovatelů, žadatelů o informace a jiných osob, které se na něj obrátí nebo se kterými jedná, 
 • zaměstnanců (včetně bývalých), příp. jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání a členů poradních orgánů, 
 • subjektů údajů, se kterými uzavírá smluvní vztahy, a kontaktních osob smluvních stran;  
 • sportovců, zejména těch, kteří se účastní se soutěží nebo žádají o zpracování sportovních výkonů. 

 

ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje AeČR získává přímo od subjektů údajů, případně od jiných osob, z databází správních orgánů, nebo z veřejně dostupných zdrojů.  

 

K  JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY 

AeČR zpracovává osobní údaje: 

 • pro splnění svých povinností vyplývajících z legislativy, 
 • z organizačních důvodů pro splnění povinností vyplývajících ze stanov spolku a organizačních řádů,
 • pro úkoly ve veřejném zájmu nebo při zprostředkování výkonu veřejné moci (např. vyřizování dotazů, stížností a jiných podání veřejnosti), 
 • pro uzavírání a plnění smluvních vztahů, 
 • pro účely svých oprávněných zájmů (zejména ochrana majetku s nímž má právo AeČR hospodařit), 
 • na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY 

V případech vyplývajících ze zákona je AeČR uložena povinnost poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů. Jedná se zejména o: 

 • poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení, 
 • poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností, 
 • poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků,
 • poskytování údajů o sportovních výkonech a předávání jejich dokumentace v souladu s mezinárodními úmluvami.

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

AeČR zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech AeČR.  

Za účelem komplexního zabezpečení osobních údajů AeČR přijímá odpovídající opatření a to zejména v tom ohledu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů. 

Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Přístup k datům o sportovních výkonech a soutěžích mají odborné osoby – rozhodčí, oficiální pozorovatelé FAI.

Se zpracovateli AeČR uzavírá písemnou smlouvu. Využívá přitom pouze takové zpracovatele, kteří garantují záruky pro ochranu osobních údajů při jejich zpracování. 

 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

AeČR uchovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobustanovenou příslušnou legislativou, nebo je doba jejich uložení definována spisovým a skartačním plánem AeČR. 

V ostatních případech jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel zpracování. 

Specifickými údaji jsou data nutná pro zpracování sportovních výkonů, rekordů, pořadí na soutěžích atp. Tato data jsou zpracovávána publikována na základě sportovních licencí mezinárodních sportovních organizací. Každý sportovec si musí být vědom toho, že účastí na soutěži nebo pokusem o rekord nebo získáním sportovního odznaku nebo diplomu budou jeho data zaznamenána, částečně anonymizována a podle běžných standardů publikována jednou pro vždy bez možnosti odvolání. 

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od AeČR přístup k osobním údajům, které se týkají jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování.  Dále má subjekt právo vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů. 

V případě, že je zpracování založeno na souhlasu nebo výslovném souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Subjekt údajů je také oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.