Výbor AeČR odeslal dvě akreditační žádosti  k akreditační komisi MŠMT.
Jedná se o tyto trenérské kurzy:
– Trenér sportovního letectví 2. třídy (zde jsou schovaní akrobati, plachtaři a všeobecné letectví)
– Trenér parašutismu 2. třídy
Délka kurzu je 150 hodin pro středoškoláky a 200 hodin pro uchazeče se základním vzděláním. Výuka bude probíhat v prostorách AeČR. Předpokládaná cena kurzu bude 10.000 Kč. S výukou plánujeme začít co nejdříve po akreditování našeho školicího střediska.
 

Profil absolventa

Trenér sportovního letectví/parašutismu je pedagogický pracovník, který je oprávněný samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tréninkový proces, a výcvik zaměřený ke zvyšování sportovní výkonnosti ve sportovním letectví. Je pověřován lektorskou činností při školení a doškolování trenérů.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve znění pozdějších předpisů, obdrží absolvent Osvědčení o rekvalifikaci. To může využít jako doklad k vydání Živnostenského listu na živnost “Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb”, uvedenou v příloze 2 zákona č. 455/1991 Sb. Také za svoje služby může žádat odměnu a může být (nebo jeho klub) příjemcem podpory ze státního rozpočtu prostřednictvím některé z dotačních výzev NSA.

Seznam lektorů trenérských rekvalifikačních kurzů

Jméno, příp. jména, příjmení, popř. akademické tituly a vědecké hodnosti lektora

Vyučovaný tematický celek 

Kvalifikace/vzdělání, studijní obor

Miloš Fiala, Ing. et Mgr., Ph.D.

Teorie a didaktika sportovního letectví.

Diplomovaný trenér Letecké sporty

UK FTVS

Jaroslav Dvorský, PhDr., Ph.D.

Společensko-vědní základy sportovního letectví

Diplomovaný trenér Letecké sporty

UK FTVS

Jaroslav Dvorský, PhDr., Ph.D.

Biomedicínské základy sportovního letectví

Diplomovaný trenér Letecké sporty

UK FTVS

Václav Sehnal Ing.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ředitel Leteckého sportovního a servisního centra z.s.

 

Učební plán

Název tematického celku

Počet hodin teoretické výuky* 

Počet hodin praxe/ praktické výuky**

OBECNÁ ČÁST – hodinová dotace

Pedagogika

4

 

Psychologie

4

 

Anatomie

8

 

Fyziologie

10

 

Teorie a didaktika sportovního tréninku

6

 

Právo a sport

1

 

Dopingová pravidla

2

 

Hygiena sportu a výživa

6

 

První pomoc

8

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1

 

OBECNÁ ČÁST CELKEM

50 hod.

 
     

SPECIÁLNÍ ČÁST – hodinová dotace

Organizace sportovního tréninku, pravidla

5

5

Plánování a evidence sportovní přípravy

5

5

Technika

5

5

Taktika

10

 

Kondiční příprava

5

5

Sportovní příprava mládeže a žen

10

 

Rozbor a vyhodnocení sportovní přípravy

 

6

Regenerace

 

4

Didaktické výstupy

 

10

Praxe

 

20

SPECIÁLNÍ ČÁST CELKEM

40 hod.

60 hod.

CELKEM TRENÉRSKÝ KURZ 

90 od.

60 hod.

*  délka vyučovací hodiny teoretické výuky je 45 minut
**délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut