Systém celoživotního vzdělávání trenérů leteckých sportů Aeroklubu České republiky

Aeroklub České republiky jako organizace, která řídí letecké sporty na území České republiky prostřednictvím sportovních a soutěžních řádů, stanovuje také podmínky pro výkon trenérské činnosti a zajišťuje školení trenérů v rozsahu daném legislativou.  V současné době AeČR pořádá kurzy pro získání trenérské licence B a C. Trenérskou licence A je možné získat pouze studiem na vysoké škole.
 
 
 
 
 

 

Trenér I. třídy (licence A)

Stát se trenérem I. třídy není tak jednoduché. Narozdíl od ostatních licencí je třeba absolvovat studium na vysoké škole se sportovním zaměřením. Trenéři leteckých sportů studují obvykle na těchto školách – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Fakulta tělesné kultury University Palackého v Olomouci.
 

 

Trenér II. třídy (licence B)

 
Akreditační komise MŠMT schválila AeČR tyto trenérské kurzy:
– Trenér sportovního letectví 2. třídy (zde jsou schovaní akrobati, plachtaři a všeobecné letectví)
– Trenér parašutismu 2. třídy
Délka kurzu je 150 hodin pro středoškoláky a 200 hodin pro uchazeče se základním vzděláním. Výuka bude probíhat v prostorách AeČR. Předpokládaná cena kurzu bude 10.000 Kč (v závislosti na obsazenosti a termínu kurzu).
 

Profil absolventa

Trenér sportovního letectví/parašutismu je pedagogický pracovník, který je oprávněný samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tréninkový proces, a výcvik zaměřený ke zvyšování sportovní výkonnosti ve sportovním letectví. Je pověřován lektorskou činností při školení a doškolování trenérů.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve znění pozdějších předpisů, obdrží absolvent Osvědčení o rekvalifikaci. To může využít jako doklad k vydání Živnostenského listu na živnost „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“, uvedenou v příloze 2 zákona č. 455/1991 Sb. Také za svoje služby může žádat odměnu a může být (nebo jeho klub) příjemcem podpory ze státního rozpočtu prostřednictvím některé z dotačních výzev NSA.

Seznam lektorů trenérských rekvalifikačních kurzů

Jméno, příp. jména, příjmení, popř. akademické tituly a vědecké hodnosti lektora

Vyučovaný tematický celek

Kvalifikace/vzdělání, studijní obor

Miloš Fiala, Ing. et Mgr., Ph.D.

Teorie a didaktika sportovního letectví.

Diplomovaný trenér Letecké sporty (UK FTVS)

Jaroslav Dvorský, PhDr., Ph.D.

Společensko-vědní základy sportovního letectví

Diplomovaný trenér Letecké sporty (UK FTVS)

Jaroslav Dvorský, PhDr., Ph.D.

Biomedicínské základy sportovního letectví

Diplomovaný trenér Letecké sporty (UK FTVS)

Václav Sehnal Ing.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ředitel Leteckého sportovního a servisního centra z.s.

 

Učební plán

Název tematického celku

Počet hodin teoretické výuky* 

Počet hodin praxe/ praktické výuky**

OBECNÁ ČÁST – hodinová dotace

Pedagogika

4

 

Psychologie

4

 

Anatomie

8

 

Fyziologie

10

 

Teorie a didaktika sportovního tréninku

6

 

Právo a sport

1

 

Dopingová pravidla

2

 

Hygiena sportu a výživa

6

 

První pomoc

8

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1

 

OBECNÁ ČÁST CELKEM

50 hod.

 

SPECIÁLNÍ ČÁST – hodinová dotace

Organizace sportovního tréninku, pravidla

5

5

Plánování a evidence sportovní přípravy

5

5

Technika

5

5

Taktika

10

 

Kondiční příprava

5

5

Sportovní příprava mládeže a žen

10

 

Rozbor a vyhodnocení sportovní přípravy

 

6

Regenerace

 

4

Didaktické výstupy

 

10

Praxe

 

20

SPECIÁLNÍ ČÁST CELKEM

40 hod.

60 hod.

CELKEM TRENÉRSKÝ KURZ 

90 od.

60 hod.

*  délka vyučovací hodiny teoretické výuky je 45 minut
**délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut

 


 

Kvalifikace „Trenér III. třídy“ (licence C)

 

Předpokládá se, že trenérskou kvalifikaci III. třídy bude vlastnit:

 • trenér, který v klubu vede, plánuje a vyhodnocuje sportovní přípravu a výcvik 
 • trenér, který se v klubu samostatně věnuje práci s mládeží 

 

Podmínky účasti na školení pro získání kvalifikace trenér III. třídy:

 • školení se může zúčastnit člen Aeroklubu České republiky (AeČR), který je alespoň jeden rok držitelem instruktorského oprávnění (bez omezení) nebo doloží potvrzení vysílajícího klubu o minimálně roční praxi ve vedení sportovní přípravy a splní podmínky pořadatele školení (poplatek, včasná přihláška atp.). O zařazení adepta do školení rozhoduje příslušná OSK.
 • předpokladem je předchozí prokazatelná praxe s vlastní sportovní činností a účast na soutěžích.

 

Organizace školení pro získání kvalifikace trenér III. třídy:

 • školení je zaměřeno na práci s leteckými sportovci a talentovanou mládeží
 • školení trenérů III. třídy se realizuje podle potřeby, minimálně 1x ročně 
 • tematický plán a rozpis školení schvaluje na návrh jednotlivých OSK Výkonný výbor AeČR

 

Uznání odborné způsobilosti a doba platnosti kvalifikace (C licence)

 • Doba platnosti kvalifikace je 5 let od absolvování školení.
 • Trenéři C, kteří v daném sportu vykonávají trenérskou činnost bez přerušení alespoň 5 let a budou mít garantem z příslušné OSK uznanou odbornou způsobilost, budou pro prodloužení trenérské kvalifikace III. třídy povinni absolvovat pouze Odbornou část kurzu.

 

Rozsah a náplň školení pro získání kvalifikace trenér III. třídy

Školení trenérů III. třídy musí obsahovat: 

Celkem 25 hodin teoretické a praktické výuky, z nichž je 13 hodin Všeobecné a 12 hodin Odborné části.

 

Osnova výuky trenérů III. třídy 

 

Teoretická část 

Všeobecná část 

Odborná část

Právní odpovědnost trenérů 

 

1 h

Psychologie sportu, pedagogika 

2 h 

 

Základy anatomie

1 h

 

Základy fyziologie

1 h

 

Úrazová zábrana, životospráva, první pomoc

 

1 h

Výzbroj, výstroj a pomůcky

 

2 h

Plánování a evidence sportovního tréninku

1 h

 

Sportovní příprava talentované mládeže

1 h

 

Pravidla, soutěžní řády a disciplíny leteckých sportů 

 

1 h

Test z teoretické části 

1x

Celkem

6 h

5 h

 

Praktická část 

Všeobecná část 

Odborná část

Metodika nácviku, příprava techniky a taktiky sportovního výkonu a jeho vyhodnocení

2 h

Kondiční a kompenzační cvičení, strečink

2 h 

 

Metody rozvoje pohybových schopností a dovedností 

4 h

1 h

Další doplňující vzdělání podle zaměření trenéra s důrazem na pravidla, soutěžní řády a disciplíny:

 • Plachtění 
 

4 h

 • Letecká akrobacie
 

4 h

 • Přesné létání a letecká rallye
 

4 h

 • Parašutismus
 

4 h

 • další disciplíny a letecké sporty
 

4 h

Závěrečný test z všeobecných a odborných znalostí

1 x

Celkem

8 h

7 h

 

 


 

Odebrání a znovunabytí trenérské kvalifikace

Trenérská kvalifikace může být trenérovi odebrána, jestliže se trenér:

 • dopustil zvlášť vážného disciplinárního provinění nebo se dopustil disciplinárního provinění opakovaně
 • úmyslně se dopustil jednání proti pravidlům, které narušilo regulérnost nebo průběh soutěže
 • porušil zákony, stanovy nebo předpisy Aeroklubu ČR nebo FAI
 • porušil zákaz o používání dopingu (WADA)
 • dopustil úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen, který byl spáchán v souvislosti s výkonem trenérské funkce nebo by výkon této funkce mohl ovlivnit

 

Znovunabytí odebrané trenérské kvalifikace je posuzováno na základě osobní žádosti žadatele k příslušné OSK. Žadatel, který splní podmínky stanovené příslušnou OSK Aeroklubu České republiky a zaplatí poplatek 500 Kč, může získat zpět trenérskou kvalifikaci v rozsahu a délce platnosti před jejím odebráním.