POZVÁNKA

na VIII. Valnou hromadu Aeroklubu České republiky, svolanou Výkonným výborem AeČR v souladu se Stanovami, která se uskuteční

14. března 2020 v 10:00

Valná hromada Aeroklubu České republiky se uskuteční v Centru informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice

Návrh programu:

 • Zahájení a schválení programu Valné hromady
 • Schválení jednacího řádu Valné hromady
 • Volba mandátové, návrhové a volební komise
 • Zpráva prezidenta o činnosti AeČR a Sekretariátu AeČR
 • Zprávy o činnosti komisí odborností AeČR a Kontrolní komise AeČR
 • Kontrola usnesení VII. Valné hromady AeČR, konané 16. března 2019
 • Finanční zprávy 2018, 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 • Diskuze k volbám, prezentace kandidátů ( délka 45 min)
 • Volby Prezidenta, Výkonného výboru, Odborných sportovních komisí, Komise klubů a provozovatelů letišť a Kontrolní a revizní komise
 • Diskuse k předneseným zprávám a návrhu rozpočtu
 • Zpráva mandátové komise
 • Schválení rozpočtu
 • Členské záležitosti
 • Vyhlášení výsledků volby orgánů AeČR volební komisí
 • Hlasování o jednotlivých bodech usnesení a definice znění usnesení VIII. Valné hromady
 • Schválení usnesení VIII. Valné hromady AeČR
 • Závěr

Valné hromady se účastní v souladu se Stanovami, delegáti Členských organizací AeČR s hlasy rozhodujícími, delegáti s hlasem poradním, hosté a organizační pracovníci AeČR. Valnou hromadu tvoří pouze delegáti ČO AeČR s řádným členstvím v AeČR.

Finanční zpráva, návrh rozpočtu, zpráva prezidenta, Sekretariátu a komisí budou zaslány elektronicky spolu s údaji o počtu hlasů a stavu členské základny. Jednotlivé zprávy nebudou přednášeny celé, pouze jejich případné doplnění.

Zahájení prezentace účastníků Valné hromady je v 09.00 hod., ukončení prezentace je v 11.00 hod. Plánované ukončení jednání v 15.00 hod. Každý z delegátů Valné hromady je povinen u prezentace předložit řádně vyplněný a potvrzený delegační lístek, hosté pozvánku. Osoby, neoznačené ID kartou nebudou vpuštěny do jednacího sálu. 

Valná hromada se uskuteční v areálu Univerzity Pardubice. Parkování je možné na přilehlých parkovištích v okolí. V průběhu Valné hromady bude zajištěno drobné občerstvení.

Přiložené dokumenty: